Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Uithuiszettingen en huurcontracten tijdens de coronacrisis

Published on 08/04/2020

De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunnen huurders hun huurcontract tijdelijk per e-mail verlengen wegens buitengewone omstandigheden.


De federale coronamaatregelen zoals beslist door de Nationale Veiligheidsraad vanaf donderdag 12 maart 2020 hebben een zware impact op de werking van de private en sociale huurmarkt. De Vlaamse minister, bevoegd voor het woonbeleid, heeft dan ook op 27 maart 2020 een aantal maatregelen genomen die de impact van de federale coronamaatregelen op de huurmarkt temperen.

Geen uithuiszettingen

De Vlaamse regering schorst de uitvoering van alle gerechtelijke beslissingen tot uithuiszetting. En dit vanaf 31 maart 2020, tot en met de laatste dag van de zogenaamde ‘civiele noodsituatie m.b.t. de volksgezondheid'. Voorlopig is dat tot en met 17 juli 2020.

De politiediensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van de opschortingen van de uithuiszettingen.

Het Brussels gewest en het Waalse gewest hebben al een gelijkaardige maatregel afgekondigd.

Verlenging van huurcontract

Een huurder van wie het huurcontract vervalt of opgezegd werd, kan om een huurverlenging vragen als er zich buitengewone omstandigheden voordoen. De coronavirusmaatregelen kunnen zeker als buitengewone omstandigheden worden beschouwd. Volgens de instructies van de Nationale Veiligheidsraad moeten verplaatsingen zoveel mogelijk vermeden worden en mogen enkel dringende verhuizingen doorgaan. Niet-dringende verhuizingen moeten uitgesteld worden. Bovendien is het nu ook niet mogelijk of moeilijk om andere huizen te gaan bezichtigen om te huren.

Volgens het Vlaamse woninghuurdecreet moet de huurder die verlenging aanvragen met een aangetekende brief, door afgifte van een brief tegen ontvangstbewijs, of met een deurwaardersexploot. Dit verzoek moet minstens één maand voor de vervaldag van het huurcontract ingediend worden.

Tijdens de coronacrisis laat de Vlaamse regering toe dat een huurder een huurverlenging wegens buitengewone omstandigheden aanvraagt per e-mail. De huurder moet dan wel kennis hebben van een juist en actueel e-mailadres van de verhuurder.

De huurder mag zijn aanvraag ook nog indienen in de maand voor de vervaldag.

Bij gebrek aan overeenstemming tussen de huurder en de verhuurder kan de Vrederechter, rekening houdend met de belangen van de twee partijen, onder meer met de eventuele hoge leeftijd van een van de partijen, de verlenging toestaan. De Vrederechter stelt de duur ervan, die bepaald moet zijn, vast.

Michiel Deweirdt, advocaat