Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Schenken onder de kerstboom - Hoe a “merry” christmas geen nachtmerrie wordt

Published on 25/12/2022

Kerstmis is het feest van de vrede en de vrijgevigheid. U wilt uw lieve kinderen graag verrassen en een financieel duwtje in de rug geven. Kan dat zomaar? Hoe pak ik het aan? Kijkt de fiscus mee? En moet ik aan ieder kind evenveel geven? 

We zetten voor u de spelregels nog even op een rijtje zodat het voor iedereen een gelukkige kerst blijft.

Gelegenheidsgeschenken

Een gelegenheidsgeschenk kan u zomaar doen en ontsnapt aan alle vormelijke, fiscale en burgerrechtelijke regels. Het geschenk wordt niet belast en dient evenmin verrekend te worden na uw overlijden. Het dient wel voor een bepaalde gelegenheid te gebeuren (vb. Kerstmis) én zeer belangrijk, het geschenk dient in verhouding tot uw vermogen te gebeuren. De fiscus hanteert als leidraad dat u 1% van uw totale vermogen (roerend en onroerend) als gelegenheidsgeschenk mag schenken. U kan uw geschenk in cash geven (het klassieke ‘envelopje’) ofwel via een overschrijving waarbij u de ‘gelegenheid’ (vb. Kerstmis) in de mededeling aangeeft.

Van geschenk naar schenking

Geeft u meer dan 1% van uw vermogen weg, dan spreken we over een schenking. Een schenking is wel aan fiscale en burgerrechtelijke regels onderhevig.

Welke formaliteiten dien ik na te leven?

Een schenking van een geldsom kan in cash gebeuren, dit is de zogenaamde ‘handgift’. U kan ook via een overschrijving geld schenken, dan spreken we over een ‘bankgift’. Een handgift of bankgift dient niet via een schenkingsakte te gebeuren.

Het is wel sterk aangeraden om enkele onderhandse begeleidende documenten op te stellen die dienen als het bewijs van de schenking. U kan voorafgaand aan de schenking een brief opstellen waarin u aangeeft wat uw schenkingsintenties zijn én na de schenking een zogenaamde pacte adjoint aangetekend laten versturen aan de begiftigde waarin u bevestigt wat u heeft geschonken en onder welke voorwaarden u dat heeft gedaan. Tot slot kan de begiftigde nog een aanvaardingsbrief opsturen, dan is het bewijs van de schenking compleet. Bij een bankgift wordt aangeraden dat schenker en begiftigde een uitprint van het bankuittreksel ondertekenen.

Dien ik mijn schenking te registreren bij de overheid?

Neen. U moet de fiscus niet inlichten over uw schenking. U kan de onderhandse documenten perfect gewoon bijhouden thuis. Wenst u dit wel te doen, dan kan u de begeleidende documenten ter registratie aanbieden aan de FOD Financiën. U kan dit per post doen of digitaal via MyMinfin. Let wel: wanneer u uw schenking registreert, dan betaalt u meteen de schenkbelasting.

Hoe wordt mijn schenking belast?

Een schenking van geld (cash of overschrijving) kan onbelast gebeuren, op voorwaarde dat u nog 3 jaar leeft na de schenking. Komt u te overlijden binnen de 3 jaar, dan wordt de schenking bij uw overlijden fictief bij de erfenis gevoegd en alsnog belast in de erfbelasting.

Kiest u ervoor om de schenking tijdens uw leven te registreren, dan betaalt u een vast tarief van 3% schenkbelasting op de waarde van de schenking aan in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, stiefkinderen, adoptiekinderen) of uw partner (huwelijk en wettelijke samenwoning) en 7% aan alle anderen. De schenking wordt dan niet meer belast bij uw overlijden.

Welke voorwaarden kan ik opleggen aan mijn kind?

U kan aan uw schenking een voorwaarde verbinden, bijvoorbeeld het verbod om het geld in de huwgemeenschap onder te brengen, of een last, bijvoorbeeld een bepaalde rente aan u terug te betalen. Let wel: de last mag de schenking niet uithollen en mag dus niet groter zijn dan de schenking zelf. U neemt deze voorwaarden op in de pacte adjoint. Wenst u het vruchtgebruik over de schenking te behouden of uw schenking onder opschortende voorwaarde te doen, dan dient u via een notariële akte te schenken.

Kan er na mijn overlijden discussie met de andere kinderen ontstaan?

Een schenking aan uw kinderen wordt vermoed op “voorschot van erfdeel” of “binnen erfdeel” te zijn. Dit wil zeggen dat na uw overlijden de schenking zal worden verrekend zodat al uw kinderen evenveel krijgen. Wenst u een kind meer te geven dan een ander kind, dan kan dit perfect. U dient dan wel in de pacte adjoint uitdrukkelijk aan te duiden dat het een schenking “buiten erfdeel” betreft. Deze schenking dient dan na uw overlijden niet meer verrekend te worden, tenzij de schenking het wettelijk minimum erfdeel van het ander kind zou aantasten. Dit minimum erfdeel of ‘reserve’ bedraagt één vierde in het geval van 2 kinderen, één zesde in het geval van 3 kinderen, één achtste in het geval van 4 kinderen. Wenst u een kind te onterven en alles aan het andere kind te geven? Dat kan perfect, maar weet dat het benadeelde kind na uw overlijden deze reserve kan opeisen.

 

Davine Dujardin