Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

De gebouwenpas: alle informatie over een onroerend goed beschikbaar in één klik

Published on 31/12/2018

Al wie een zakelijk recht heeft op een onroerend goed in Vlaanderen, zal in de toekomst de informatie over zijn gebouw of terrein én zijn omgeving online kunnen opvragen via een één-loketfunctie: de ‘gebouwenpas’. De gebouwenpas zal stapsgewijs worden ingevoerd.


Eén databank voor alle informatie

Wie vandaag informatie nodig heeft over een grond of gebouw in Vlaanderen, moet bij vele instanties terecht om attesten, keuringen, vergunningen en technische gegevens te verkrijgen. Denk maar het bodemattest, EPC-attest, omgevingsvergunningen, keuringsattest elektriciteit,...

De gebouwenpas moet daar eenheid in brengen. De pas is een instrument om gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie uit te wisselen en mogelijk digitaal op te slaan. Met het decreet van 30 november 2018 legt het Vlaams Parlement daarvoor nu de basis. Het is aan de Vlaamse regering om daar verder invulling aan te geven.

In eerste instantie komt er enkel een woningpas voor woningen. De eigenlijke gebouwenpas, die ook geldt voor de niet-residentiële gebouwen, zal voor een volgende fase zijn.

Welke informatie bevat de gebouwenpas?

De gebouwenpas omvat gebouw-, grond- en omgevingsgebonden informatie, zoals attesten, keuringen, vergunningen, technische gegevens, open data, die beschikbaar zijn in verschillende databanken van de Vlaamse overheid.

Onder grondgebonden informatie wordt bijvoorbeeld verstaan: stedenbouwkundige voorschriften, beschermingen inzake onroerend erfgoed, ligging in habitatgebied, ligging in overstromingsgevoelig gebied,...

Omgevingsgebonden informatie is dan bijvoorbeeld: ligging ten opzichte van openbaar vervoershaltes, ligging ten opzichte van habitatgebied, afstand van voorzieningen als scholen of winkels, statuut van de openbare weg waaraan het gebouw ligt,...

In een latere fase is uitbreiding met andere informatie (o.a. vergunningen, woningkwaliteit, premies, renovatieadvies) voorzien. De gebouwenpas zal in de toekomst stelselmatig aangevuld (kunnen) worden met nieuwe informatie van andere Vlaamse overheidsdiensten, maar ook uitgebreid worden naar diverse overige beleidsdomeinen van de Vlaamse, Federale en lokale overheden. De doelstelling van de Vlaamse decreetgever is immers te streven naar een zo integraal en volledig mogelijk dossier over het gebouw en diens omgeving.

De bedoeling is ook dat in een volgende fase elke houder van een zakelijk recht zijn gebouwenpas zal kunnen aanvullen, onder meer door het opladen van digitale of gedigitaliseerde gebouw- en grondgebonden informatie Voor deze aanvullende informatie kan gedacht worden aan het inscannen en opladen van facturen en beschrijvingen van verbeteringswerken, analoog beschikbare attesten en keuringen, foto's, bouwaanvraagplannen en uitvoeringsplannen. De houder van het zakelijk recht of gemachtigde derde die informatie aan de woningpas toevoegde is verantwoordelijk voor de door hem toegevoegde informatie.

De gebouwpas is in eerste instantie bedoeld voor de eigenaar

De gebouwenpas is in eerste instantie bedoeld voor de houder van een zakelijk recht op een gebouw of grond. Dus voor de (volle of naakte) eigenaar en voor de houder van een recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik.

De zakelijkrechthouder kan ook derden machtigen om informatie in de gebouwenpas te raadplegen, bv. een potentiële koper, een makelaar, een notaris, een advocaat...

In het geval er meerdere zakelijkrechthouders zijn, hebben zij elk afzonderlijk recht van toegang tot de gebouwenpas. Zij hoeven elkaar geen goedkeuring te geven. Een andere gemachtigde kan informatie toegevoegd door een andere partij of de houder van het zakelijk recht dan ook niet verwijderen.

Bij verkoop van het goed gaat de toegang tot de gebouwenpas over op de nieuwe eigenaar. Bij eigendomsoverdracht beslist de eigenaar wel of de aangevulde informatie naar de nieuwe eigenaar overgedragen wordt of niet.

Mits het verwijderen van de namen, mag de informatie uit de gebouwenpas onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden voor monitoring, evaluatie en onderzoek.

De eerste gebouwenpas is nog niet voor morgen

De Vlaamse regering krijgt in het decreet de taak toegewezen om te bepalen wie de gegevens van de gebouwenpas moet bijhouden, wie toegang krijgt tot de gegevens, hoe de zakelijkrechthouder of zijn gemachtigde zich kan aanmelden en identificeren, en welke derden de anoniem gemaakte gegevens mogen inkijken.

Zolang de regering geen uitvoeringsbesluit heeft gepubliceerd, blijft het dus nog wachten op de eerste gebouwenpas.

Michiel Deweirdt