Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Grote hervorming pachtwet blijft (voorlopig) uit

Published on 31/08/2017

De zesde staatshervorming bracht zeer veel nieuwe bevoegdheden voor de gewesten met zich mee in zeer verschillende domeinen. Zo werd het overgrote deel van de huurwetgeving, met in begrip van de pacht, geregionaliseerd. De pachtwetgeving is sinds de zesde staatshervorming (2014) dus een Vlaamse bevoegdheid geworden. De vraag rees of dit een grondige wijziging van de pachtwetgeving mee zich zou brengen. Volgens laatste nieuwsberichten lijkt een grondige hervorming van de pachtwet, wegens gebrek aan consensus tussen eigenaars en pachters, niet in de maak.


Minister van Landbouw Joke Schauvliege gaf in haar 'Beleidsnota Landbouw en Visserij 2014-2019' initieel aan dat ze de pachtwet zou evalueren en eventueel aanpassen.


Er werden door verschillende landbouworganisaties meteen een aantal suggesties voor hervorming geformuleerd. Zo pleitte BioForum voor de mogelijkheid van het stellen van gebruiksvoorwaarden of nog de maximumpachtprijzen overeind te houden en de pachtprijzen niet structureel te verhogen.

In het voorjaar van 2015 hebben de belangenverdedigers van landeigenaars en pachters hun visie op de hervorming van de pachtwet toegelicht in het Vlaams Parlement.

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Boerenbond wensten vooral de toegang tot de grond voor (jonge) landbouwers te vrijwaren en keken daarvoor naar de overheid voor meer fiscale stimuli ten gunste van de eigenaars.

Landelijk Vlaanderen had namens de eigenaars dan weer als kernboodschap: "maak de pacht(prijs) attractiever. Herzie de fiscaliteit. Stel paal en perk aan oneigenlijke gebruiken. Verhoog de transparantie en verzeker de eigenaar dat hij de grond terugkrijgt in de staat dat hij hem in pacht gaf."

Men kwam snel tot de vaststelling dat de verschillende belangenorganisaties nogal sterk van mening verschillen over wat nodig is om een win-winsituatie te creëren voor pachters én verpachters.

Er kan echter eensgezindheid vastgesteld worden over de fundamenten van het pachtstelsel. Parlementslid Bart Dochy (CD&V) meent een rode draad te zien: "Zowel Landelijk Vlaanderen als de landbouworganisaties vinden dat de pachtwet erin moet slagen gronden ter beschikking te stellen van (actieve) landbouwers, en dat op een rechtszekere manier."

Ook tussen parlementsleden onderling werd heel wat gediscussieerd over de (eventuele) aanpassing van de pachtwetgeving.

Volgens Herman De Croo (Open VLD) is de context vandaag zodanig veranderd dat er wat valt te zeggen voor een grondige hervorming. Als voorbeelden van die verandering noemt hij het landbouwbeleid, de stedelijke druk, de maatschappelijke belangen die wegen op de grondbestemming, de speculatieve waarde van landbouwgrond, enz. Andere parlementsleden waren dan weer van oordeel dat een radicale wijziging van de pachtwet geen goed idee is, dit om grote schokgolven in de sector te vermijden.

In de commissie Landbouw van het Vlaams Parlement informeerde N-VA-parlementslid Cathy Coudyser onlangs naar een stand van zaken en naar de timing van een voorontwerp of voorstel van decreet ter hervorming van de pachtwet.

Joke Schauvliege wees op het gebrek aan consensus en stelt dat er slechts over een beperkt aantal voorstellen echt consensus is tussen eigenaars en pachters.

Omdat het op heden ontbreekt aan een brede consensus stelt minister Schauvliege slechts een beperkte aanpassing van de pachtwet in het vooruitzicht, en geen grote hervorming zoals eerst werd aangekondigd. Voorlopig lijkt een grote hervorming van de pachtwet dus niet in de maak en zullen eventuele aanpassingen dus eerder beperkt blijven.

Stefaan Desrumaux / Julie Vander Stuyft