Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Zes maanden na de inwerkingtreding van de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Published on 31/12/2018

Krachtens de wet van 31 mei 2017 moeten alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) sinds 1 juli 2018 bij het bouwen van een woning een verzekering aangaan die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. Voorheen kenden enkel architecten deze verplichte verzekering, terwijl het voor aannemers en andere bouwactoren beperkt bleef tot de tienjarige aansprakelijkheid.

Op vandaag, zo'n zes maanden na de inwerkingtreding werden reeds enkele reparaties aan deze wet uitgevoerd, doch zijn er op heden nog enkele lacunes.


De oprichting van een databank

Zo voorziet de wet van 30 juli 2018 in de oprichting van een databank waarin alle overeenkomsten voor de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en aanverwante beroepen worden opgenomen. Deze databank wordt in de wet steevast als "het register" omschreven. Verzekeringsondernemingen zijn bijgevolg verplicht om na het afsluiten van een verzekeringscontract met een aannemer, architect of een andere dienstverlener uit de bouwsector, een verzekeringsattest te bezorgen aan het register.

Deze databank kan geraadpleegd worden door architecten (via de Orde van Architecten), door de notarissen (via de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat) voor de gevallen waarbij een onroerend goed wordt overgedragen binnen de tienjarige termijn., door de inspectiediensten die zowel inbreuken in de bouwsector opsporen als inbreuken begaan door een architect en ten slotte ook door de Belgische openbare overheden voor zover zij daartoe gemachtigd zijn bij wet.

De oprichting van deze databank brengt tevens met zich mee dat de verplichting van de aannemer om een verzekeringsattest te bezorgen aan de RSZ wordt opgeheven, vermits de RSZ het register zelf kan raadplegen voor zoveel als nodig.

Daarnaast werd ook de verplichting voor financiers om bij het sluiten van een kredietovereenkomst na te gaan of de aannemer, architect of andere dienstverlener uit de bouwsector wel een verzekeringsattest heeft, geschrapt. Als toelichting werd hierbij gegeven dat kredietgevers onvoldoende technische kennis hebben om vast te stellen of de werken gedekt door krediet, al dan niet onder de verzekeringsplicht vallen.

De oprichting van het tariferingsbureau

Ondanks de verzekeringsplicht, blijkt het in de praktijk voor een aantal aannemers niet evident om een verzekeringsattest te verkrijgen. Dit is in het bijzonder het geval bij buitenlandse aannemers, beginnende aannemers of voor aannemers van megaprojecten.

Om een situatie van niet-verzekering te vermijden, voorziet de wet van 31 mei 2017 in de oprichting van een tariferingsbureau. Een aannemer die kan aantonen dat hij reeds driemaal een aanvraag heeft ingediend bij verzekeringsondernemingen en dat deze ondernemingen allen geweigerd hebben om het risico te verzekeren, kan een aanvraag tot dekking indienen bij het tariferingsbureau.

Echter is het koninklijk besluit dat voorziet in de oprichting van dit tariferingsbureau op heden nog niet in werking getreden. Dit brengt bijgevolg met zich mee dat een aannemer waarbij minstens drie verzekeringsondernemingen weigeren om een verzekeringsattest af te leveren, op dit ogenblik niet kan voldoen aan zijn verzekeringsplicht, vermits het op dit ogenblik nog niet mogelijk is om een aanvraag in te dienen bij het tariferingsbureau.

Een zeer ongelukkige situatie voor een wetgeving die al zo'n goeie zes maanden in werking is getreden.

To be continued...

Stefaan Desrumaux en Nele Dejaegere