Stay on track

Stay on track

Moving you forward

News

En toen was er de strijd tegen fiscale en sociale fraude

Published on 23/12/2020

Naar aanleiding van een verslag van het Rekenhof over het ‘Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' wordt het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen, volledig in lijn met het regeerakkoord van 30 september 2020 dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping met stip zet.

Read more ...

Het doorgeven van gegevens aan de USA: wat kan nog?

Published on 15/12/2020

Wie gebruik maakt van Amerikaanse software-aanbieders zoals Google, Salesforce of MailChimp geeft zo verzamelde persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, nl. de USA. Mag u dit nog wel?

Read more ...

In bruikleen geven (gratis gebruik) van landbouwgronden door vennootschappen: There is no such thing as a free lunch...

Published on 14/12/2020

De praktijk leert dat er in het kader van het in gebruik geven van landbouwgronden, vaak andere overeenkomsten of afspraken worden gemaakt tussen eigenaars en landbouwers dan de klassieke pachtovereenkomsten overeenkomstig de Pachtwet. De reden is natuurlijk niet ver te zoeken: men probeert de dwingende en strenge bepalingen van de Pachtwet te vermijden. Een rechtsfiguur die meer en meer opduikt, is de bruiklening of 'gebruik om niet'. Zonder pachtprijs is er geen pacht, aangezien een pachtprijs en/of een tegenprestatie essentieel is om van een pacht te kunnen spreken. Zijn er dan zoveel vrijgevige grondeigenaars? Bezint voor ge begint!

Read more ...

Time to unwind: neem voor het einde van het jaar de wettelijke vakantie op

Published on 14/12/2020

Het jaareinde van wat een eindeloos jaar leek te zijn, komt dan toch in zicht. Maar het einde van het jaar brengt ook telkens weer het probleem van de niet-opgenomen vakantiedagen met zich mee. De wettelijke vakantie kan immers niet worden overgedragen naar het volgend jaar. Dit jaar is het probleem nog actueler dan ooit. Heel wat mensen namen minder vakantiedagen op tijdens het jaar in de hoop dat betere tijden zouden komen. De tijdelijke werkloosheid en de lockdown gooiden roet in het eten. Maar als werkgever moet u er op toezien dat uw werknemers voor het einde van het jaar hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen.

Read more ...

Arbeidsrechtbank erkent de weigering om een mondmasker te dragen als dringende reden

Published on 11/12/2020

De gezondheidscrisis geeft aanleiding tot nieuwe discussies in de rechtspraak over ontslag wegens dringende reden. Zo diende de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt te oordelen over een ontslag wegens dringende reden van een beschermde werknemer wegens het aanbrengen van schade aan bedrijfsgoederen en het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondmasker.

Read more ...

Overmacht in tijden van Corona: een echt virus

Published on 11/12/2020

Corona, COVID 19, pandemie,... Sinds begin 2020 wordt de wereld gegijzeld door het coronavirus. Na alle schade die het virus heeft aangericht op vlak van de fysieke gezondheid, hebben we ook al mogen merken dat de negatieve effecten zich niet beperken tot de gezondheid alleen, maar dat het eveneens ook heel wat economische schade heeft aangericht. Heel wat sectoren dienden van het ene op het andere moment sluiten, alle activiteiten staken,... Natuurlijk is het zo dat bepaalde verbintenissen blijven lopen, dat wederzijdse verplichtingen niet op houden te bestaan, dat er nog steeds facturen zijn die moeten betaald worden... Een vraag die hierrond ontstaan is: kan het coronavirus als overmachtssituatie worden ingeroepen in contractuele relaties? Kunnen we ons beroepen op het coronavirus als valabel argument om onze verplichtingen te ontlopen? Deze bijdrage probeert kort en bondig op deze vragen een antwoord te bieden.

Read more ...

Het nieuw bewijsrecht

Published on 10/12/2020

Op 1 november 2020 trad het nieuw bewijsrecht in voege. Het nieuwe bewijsrecht heeft drie belangrijke doelstellingen: (1) zorgen voor verduidelijking, (2) knelpunten wegwerken en (3) aanpassing aan de technologische evoluties. Het oude bewijsrecht dateert van 1804 en bevatte ondertussen veel hiaten, door de wijzigingen die technologie aan onze maatschappij aanbracht. Elektronische communicatiemiddelen zoals mails, sms'en en Whatsapp-berichten vonden maar moeilijk hun plek in de verouderde wetgeving. Er werden diverse wijzigingen ingevoerd en definities aangepast. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Read more ...

Nieuw regeerakkoord brengt licht in de duisternis. Shift van 21% naar 6%: voor afbraak en heropbouw woningen

Published on 19/11/2020

De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina's tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan een niet onbelangrijk thema: "In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied".

Read more ...

Bijzonder bevoorrechte schuldeisers zijn buitengewoon in een gerechtelijke reorganisatieprocedure

Published on 19/11/2020

Een schuldeiser met een bijzonder voorrecht in een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GREO, vroegere "WCO") moet gekwalificeerd worden als een buitengewone schuldeiser. De Ondernemingsrechtbank te Gent lijkt dat standpunt ingenomen te hebben in een vonnis d.d. 15 september 2020. In Antwerpen en Namen werden reeds gelijkaardige vonnissen geveld. Dit heeft uiteraard zeer belangrijke gevolgen.

Read more ...

Vereniging van de Mede-Eigenaars als wanbetaler. Vordering in faillissement mogelijk?

Published on 19/11/2020

Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene delen van een appartementsgebouw heeft uitgevoerd, niet betaald wordt. De Vereniging van de Mede-Eigenaars, met wie u contracteerde, blijft in gebreke van betaling. De vraag stelt zich dan welke het vermogen is van de VME, wat uw uitvoeringsmogelijkheden zijn, en of de VME ook in faling kan gaan.

Read more ...