Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten

Published on 10/11/2023

Doel en inhoud van het Centraal Register van Bestuursverboden

Het Centraal Register van Bestuursverboden (afgekort ‘JustBan’) heeft tot doel bij te dragen aan een betere controle op de naleving van bestuursverboden en het voorkomen dat malafide bestuurders schade kunnen blijven veroorzaken. 

JustBan bevat gegevens over alle personen tegen wie een bestuursverbod is uitgesproken. Dit verbod kan door een straf- of door een ondernemingsrechter worden opgelegd aan personen wiens onbehoorlijk bestuur heeft bijgedragen tot het faillissement van een onderneming of die strafbare feiten hebben gepleegd in verband met hun functie binnen een rechtspersoon, zoals valsheid in geschrifte, oplichting, diefstal, misbruik van vertrouwen, en meer.

Personen die in het Centraal Register van Bestuursverboden of een van de Europese varianten zijn opgenomen, mogen in België geen mandaat uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht, vereffenaar, of vertegenwoordiger van een bijkantoor in een vennootschap, VZW, IVZW of stichting. Het register vermeldt persoonsgegevens, begin- en einddatum van het verbod, en het ondernemingsnummer van de betreffende rechtspersoon.

Operationeel en toegankelijkheid

Het wettelijk kader voor het register bestuursverboden is reeds in werking getreden. Het register zelf is slechts sinds kort gedeeltelijk operationeel, meer bepaald kunnen reeds opzoekingen worden verricht omtrent strafrechtelijke bestuursverboden. De burgerrechtelijke bestuursverboden volgen in een 2e fase en zullen gedeeltelijk in december 2023 beschikbaar zijn en volledig vanaf maart 2024.

De toegang is mogelijk via Just-On-Web onder het luik ‘ondernemingen”, waarna ingelogd kan worden met eID of itsme voor toegang tot de applicatie. Vervolgens kan men een opzoeking verrichten naar het bestaan van eventuele bestuursverboden op basis van de naam en geboortedatum van de persoon in kwestie en/of op basis van het ondernemingsnummer. 
Praktische gevolgen en bijkomende publicatieverplichtingen

De extra bescherming geboden door het Centraal Register van Bestuursverboden brengt dus een nieuwe verplichting met zich mee. Voor de publicatie van de benoeming tot een bestuursfunctie van een persoon...

Read more ...

Het verhuren van een eengezinswoning aan (buitenlandse) arbeidskrachten, aan een groep vrienden,…: maak steeds de juiste analyse!

Published on 10/11/2023

Als eigenaar van een huurwoning kan er worden nagedacht om de woning aan meerdere personen tegelijk te verhuren en zo bijvoorbeeld meer betaalzekerheid te hebben, of een hoger bedrag aan huurgelden te kunnen innen, of tegemoet te komen aan de grote vraag naar dergelijke woningen,…  

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhuren van een woning aan verschillende (buitenlandse) arbeidskrachten/werknemers of aan studenten die elk apart een huurovereenkomst hebben met de eigenaar,…

Bij het verhuren van de woning aan verschillende personen tegelijk, heerst het risico dat de woning de kwalificatie krijgt van ‘kamerwoning’ en niet meer als ‘eengezinswoning’. Probleem hierbij is dat een ‘eengezinswoning’ niet zonder vergunning mag worden omgevormd tot een ‘kamerwoning’ en dat voor een ‘kamerwoning’ strengere kwaliteitsvereisten gelden. 

 

Read more ...

HET NIEUW VLAAMS PACHTDECREET (deel 1)

Published on 10/11/2023

Het is zover, het nieuw Vlaams Pachtdecreet is gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 4 oktober 2023.

Het Pachtdecreet zal niet enkel van toepassing zijn op de nieuwe pachtovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 november 2023, maar ook op alle andere (oude) pachtovereenkomsten.

Read more ...

Devolutieve werking van het administratieve beroep

Published on 10/11/2023

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een complex juridisch vraagstuk dat recentelijk opnieuw de aandacht heeft getrokken en een diepgaande analyse vereist. Centraal in dit debat staat de devolutieve werking van bestuurlijk beroep en de reikwijdte van de bevoegdheden van de vergunningverlenende overheid in hoger beroep in verband met afwijkingsmogelijkheden in gemeentelijke verordeningen, dus op het niveau van de zogenaamde eerste aanleg.

Read more ...

“Beter een goede huur met een verre vriend”: regels medehuur in het Vlaams Woninghuurdecreet ingevoerd voor hedendaagse woonvormen

Published on 19/07/2023

Het concept medehuur, waarbij meerdere personen (geliefden maar ook kennissen, vrienden, collega’s, familieleden…) samen een huurwoning bewonen, is de laatste jaren enorm in opmars. Het roept echter ook diverse praktische en juridische vragen op. Woont u bijvoorbeeld in bij uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner zonder zelf een huurcontract te hebben getekend? Wat zijn dan uw rechten en plichten? Of woont u samen met vrienden in een huurwoning en wenst u voor het einde van de huurovereenkomst te verhuizen?  

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet, inwerking getreden op 1 januari 2019, tracht raad te brengen. Er worden regels ingevoerd die een kader scheppen voor deze nieuwe woonvormen.  Voorheen was geen wettelijke regeling voorzien voor medehuur. 

Voor gehuwden en wettelijks samenwonenden is een apart regime met automatische bescherming voorzien. Voor alle feitelijk samenwonenden waaronder koppels die noch gehuwd noch wettelijk samenwonend zijn maar ook familie, vrienden, kennissen, collega’s… geldt een optionele bescherming. 

Read more ...

De gewijzigde bescherming van de consument bij minnelijke invordering

Published on 19/07/2023

Een van oorsprong kleine schuld kan op heden snel oplopen door onder andere interesten en contractueel vastgelegde forfaitaire (schade)vergoeding (de zgn. schadebedingen). Door de invoeging van het boek XIX “Schulden van de consument” in het WER heeft de wetgever gepoogd om agressieve invorderingspraktijken aan banden te leggen en de consument te beschermen tegen een spiraal aan schulden. 

Read more ...

Kunstgras aanleggen: een omgevingsvergunning aanvragen?

Published on 19/07/2023

Men maakt meestal niet meteen de link, maar ook kunstgras wordt beschouwd als verharding, net zoals ook het leggen van kiezels of grind als verharding moet worden beschouwd. Bijgevolg is het plaatsen van kunstgras in principe onderworpen aan de vergunningsplicht.

Read more ...

Feitelijke samenwoners, opgepast: vrijheid, blijheid heeft een keerzijde!

Published on 19/07/2023

In België zijn er 3 manieren om de relatie met uw partner vorm te geven: u treedt u in het huwelijk, u opteert voor de wettelijke samenwoning, ofwel doet u geen van beiden en dan bent u louter “feitelijk samenwonend”. Een reden om te opteren voor de feitelijke samenwoning kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw ‘vrijheid’ wenst te behouden en niet gebonden wil zijn aan bepaalde regels of... aan uw partner. 

Wees echter goed voorbereid want geen regels betekent ook geen bescherming. In onze praktijk ontmoeten we regelmatig cliënten die totaal verrast zijn dat in geval van overlijden of relatiebreuk de bescherming dan ook uitblijft. We zetten voor u enkele aandachtspunten op een rijtje en geven enkele tips mee zodat u toch voldoende bescherming kan inbouwen. 

Read more ...

Erfdienstbaarheid van overgang kan voortaan ook verkregen worden door verjaring

Published on 19/07/2023

De regels inzake erfdienstbaarheden brengen geen revolutie met zich, maar zorgen wel voor een belangrijke evolutie van de ontstaanswijzen van erfdienstbaarheden. Sedert 1 september 2021 kan een recht van overgang ontstaan door verkrijgende verjaring.

Voordien was dit niet mogelijk. Erfdienstbaarheden konden verdwijnen door verjaring, maar niet ontstaan, althans slechts in specifieke gevallen. Het was vereist dat de erfdienstbaarheden zowel zichtbaar als voortdurend waren. Een recht van overgang kon onder het oude recht weliswaar zichtbaar zijn (de overgang kon aangelegd of aangeduid zijn), maar niet voortdurend (de uitoefening van een dergelijke erfdienstbaarheid veronderstelde telkens weer een daad van de mens: iemand moest via de overgang wandelen of rijden).

Read more ...

Het aankomend Vlaams Pachtdecreet: welke (nieuwe) soorten overeenkomsten?

Published on 16/05/2023

De Raad van State heeft zijn advies gegeven over het voorstel van Vlaams Pachtdecreet, dit bij verslag van 9 mei 2023.  De Parlementsleden kunnen nu verder op basis van dit advies in de Commissie beraadslagen.  Van deze Commissiebesprekingen wordt een verslag opgemaakt voor de plenaire vergadering van het Parlement. 

De bedoeling is om nog vóór het verlof het voorstel van Pachtdecreet in plenaire vergadering te laten stemmen. De inwerkingtreding zal wellicht voorzien zijn voor  1 augustus of 1 september 2023.

In deze bijdrage willen wij even stilstaan bij de verschillende  soorten overeenkomsten die men wil voorzien. Belangrijk, alles moet verplicht schriftelijk worden opgesteld. We geven een opsomming.  (nieuw= **) 

Er moet meteen  gezegd worden dat de veranderingen minder ingrijpend zijn dan in het Waals Gewest.

Read more ...