Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 4)

Published on 22/03/2024

In de vorige editie bespraken we de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.  In deze bijdrage gaan we in op de pachtoverdracht en de onderpacht. 

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 3)

Published on 22/03/2024

Wij bespraken in vorige edities reeds het toepassingsgebied, de verplichting om een geschrift op te stellen en de pachtprijs. We gaan verder met de duurtijd en de soorten pachtovereenkomsten.

Read more ...

Het testament: een knap instrument, maar wees goed voorbereid

Published on 22/03/2024

Wanneer u uw vermogen of successie wil plannen, bestaat er een waaier aan juridische instrumenten.  Naast de schenking, is het testament één van de bekendste instrumenten. Het testament is en blijft een knap instrument dat vele mogelijkheden biedt. Wees echter goed voorbereid. In een notendop overlopen we even met u de voornaamste spelregels en aandachtspunten. 

Read more ...

Huis te koop: wie biedt, die bindt …

Published on 22/03/2024

U kent het gevoel wel wanneer u op zoek bent naar een nieuwe woning en meteen ‘verkocht’ bent. Vervolgens brengt u snel en mogelijks niet weloverwogen een bod uit. 

De vraag die zich opdringt is de volgende: is de koop gesloten en bent u met andere woorden gebonden deze verder uit te voeren?

Read more ...

Rijongeschikt verklaard. Wat nu?

Published on 22/03/2024

Sedert enkele jaren is het rijgedrag van personen onder invloed van alcohol of drugs een doorn in het oog van de beleidsmakers.

De recente gebeurtenissen in Gent waar twee wielertoeristen de dood vonden nadat zij weggemaaid werden door een bestuurder met 3 gr/liter alcohol in zijn bloed, die niet over een rijbewijs beschikte en meerdere voorgaanden ter zake had, geven hen natuurlijk volmondig gelijk. Hoewel dergelijke uitwassen niet uit te sluiten zijn - er is immers geen kruit gewassen tegen zij die zich van wet noch gebod aantrekken - is er toch sterke druk op het gerechtelijk apparaat om repressiever op te treden tegen personen die onder invloed sturen.

Vooral problematisch gebruik wordt daarom aangepakt. Een van de veiligheidsmaatregelen is de mogelijks verruimde toepassing van het alcoholslot, een ander middel is het lichamelijk of geestelijk ongeschikt verklaren van bestuurders die problematisch gebruik vertonen.

De focus van deze nieuwsbrief ligt op deze laatste maatregel.

Read more ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 2)

Published on 21/12/2023

In het eerste deel werd het toepassingsgebied van het nieuw Vlaams Pachtdecreet besproken, we gaan verder met het vervolg hierop.

Wij willen hierbij ook vermelden dat het Pachtdecreet ondertussen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023. 

Read more ...

Nieuwe verplichtingen voor wie bemiddelt in vastgoed

Published on 21/12/2023

Op 1 februari 2024 treedt een nieuw Koninklijk Besluit in werking dat de bemiddelingsovereenkomsten tussen vastgoedmakelaars en consumenten zal regelen. Dit KB vervangt het zogenaamde ‘KB Freya’ (het KB van 12 januari 2007 betreffende bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars). 

Het nieuwe KB is van toepassing op alle makelaarsovereenkomsten die vanaf 1 februari 2024 gesloten worden.

Het nieuwe KB bouwt voort op het KB Freya uit 2007, maar wijzigt, verfijnt en moderniseert een aantal principes.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:

Read more ...

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten

Published on 10/11/2023

Doel en inhoud van het Centraal Register van Bestuursverboden

Het Centraal Register van Bestuursverboden (afgekort ‘JustBan’) heeft tot doel bij te dragen aan een betere controle op de naleving van bestuursverboden en het voorkomen dat malafide bestuurders schade kunnen blijven veroorzaken. 

JustBan bevat gegevens over alle personen tegen wie een bestuursverbod is uitgesproken. Dit verbod kan door een straf- of door een ondernemingsrechter worden opgelegd aan personen wiens onbehoorlijk bestuur heeft bijgedragen tot het faillissement van een onderneming of die strafbare feiten hebben gepleegd in verband met hun functie binnen een rechtspersoon, zoals valsheid in geschrifte, oplichting, diefstal, misbruik van vertrouwen, en meer.

Personen die in het Centraal Register van Bestuursverboden of een van de Europese varianten zijn opgenomen, mogen in België geen mandaat uitoefenen als bestuurder, zaakvoerder, vaste vertegenwoordiger, commissaris, dagelijks bestuurder, lid van een directiecomité, directieraad of raad van toezicht, vereffenaar, of vertegenwoordiger van een bijkantoor in een vennootschap, VZW, IVZW of stichting. Het register vermeldt persoonsgegevens, begin- en einddatum van het verbod, en het ondernemingsnummer van de betreffende rechtspersoon.

Operationeel en toegankelijkheid

Het wettelijk kader voor het register bestuursverboden is reeds in werking getreden. Het register zelf is slechts sinds kort gedeeltelijk operationeel, meer bepaald kunnen reeds opzoekingen worden verricht omtrent strafrechtelijke bestuursverboden. De burgerrechtelijke bestuursverboden volgen in een 2e fase en zullen gedeeltelijk in december 2023 beschikbaar zijn en volledig vanaf maart 2024.

De toegang is mogelijk via Just-On-Web onder het luik ‘ondernemingen”, waarna ingelogd kan worden met eID of itsme voor toegang tot de applicatie. Vervolgens kan men een opzoeking verrichten naar het bestaan van eventuele bestuursverboden op basis van de naam en geboortedatum van de persoon in kwestie en/of op basis van het ondernemingsnummer. 
Praktische gevolgen en bijkomende publicatieverplichtingen

De extra bescherming geboden door het Centraal Register van Bestuursverboden brengt dus een nieuwe verplichting met zich mee. Voor de publicatie van de benoeming tot een bestuursfunctie van een persoon...

Read more ...

Het verhuren van een eengezinswoning aan (buitenlandse) arbeidskrachten, aan een groep vrienden,…: maak steeds de juiste analyse!

Published on 10/11/2023

Als eigenaar van een huurwoning kan er worden nagedacht om de woning aan meerdere personen tegelijk te verhuren en zo bijvoorbeeld meer betaalzekerheid te hebben, of een hoger bedrag aan huurgelden te kunnen innen, of tegemoet te komen aan de grote vraag naar dergelijke woningen,…  

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhuren van een woning aan verschillende (buitenlandse) arbeidskrachten/werknemers of aan studenten die elk apart een huurovereenkomst hebben met de eigenaar,…

Bij het verhuren van de woning aan verschillende personen tegelijk, heerst het risico dat de woning de kwalificatie krijgt van ‘kamerwoning’ en niet meer als ‘eengezinswoning’. Probleem hierbij is dat een ‘eengezinswoning’ niet zonder vergunning mag worden omgevormd tot een ‘kamerwoning’ en dat voor een ‘kamerwoning’ strengere kwaliteitsvereisten gelden. 

 

Read more ...

HET NIEUW VLAAMS PACHTDECREET (deel 1)

Published on 10/11/2023

Het is zover, het nieuw Vlaams Pachtdecreet is gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 4 oktober 2023.

Het Pachtdecreet zal niet enkel van toepassing zijn op de nieuwe pachtovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 november 2023, maar ook op alle andere (oude) pachtovereenkomsten.

Read more ...