Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Het aankomend Vlaams Pachtdecreet: welke (nieuwe) soorten overeenkomsten?

Published on 16/05/2023

De Raad van State heeft zijn advies gegeven over het voorstel van Vlaams Pachtdecreet, dit bij verslag van 9 mei 2023.  De Parlementsleden kunnen nu verder op basis van dit advies in de Commissie beraadslagen.  Van deze Commissiebesprekingen wordt een verslag opgemaakt voor de plenaire vergadering van het Parlement. 

De bedoeling is om nog vóór het verlof het voorstel van Pachtdecreet in plenaire vergadering te laten stemmen. De inwerkingtreding zal wellicht voorzien zijn voor  1 augustus of 1 september 2023.

In deze bijdrage willen wij even stilstaan bij de verschillende  soorten overeenkomsten die men wil voorzien. Belangrijk, alles moet verplicht schriftelijk worden opgesteld. We geven een opsomming.  (nieuw= **) 

Er moet meteen  gezegd worden dat de veranderingen minder ingrijpend zijn dan in het Waals Gewest.

Read more ...

Voor wie grond pacht of verpacht in het Waals Gewest: “onlogische” regeling inzake de resterende duurtijd van lopende pachtovereenkomsten is ongrondwettig verklaard

Published on 09/05/2023

Met de invoering op 1 januari 2020 van de nieuwe regels van het Waalse Pachtdecreet, in het bijzonder over de duurtijd van contracten, heeft de Waalse decreetgever merkwaardig genoeg geen overgangsmaatregelen uitgewerkt voor de schriftelijke lopende pachtovereenkomsten. Op vraag van twee Vrederechters boog het Grondwettelijk Hof zich over het verschil in behandeling tussen schriftelijke en mondelingen contracten, en besloot het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan overgangsmaatregelen ongrondwettig is.

Read more ...

Renovatieverplichting voor wie een energieverslindend residentieel gebouw verwerft sinds 2023

Published on 09/05/2023

Sedert 1 januari 2023 wordt een renovatieverplichting opgelegd aan de verkrijgers van bepaalde residentiële gebouwen. Deze verplichting kadert in de doelstelling om tegen 2050 de CO2 – uitstoot van alle gebouwen drastisch te reduceren. Een energetisch gerenoveerd gebouw vraagt bovendien minder energie en zorgt bijgevolg eveneens voor een lagere energiefactuur.

Read more ...

Eigen geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed of gestort op een gemeenschappelijke bankrekening. Kan ik mijn geld terugkrijgen eens de huwelijksboot strandt?

Published on 09/05/2023

Wanneer mensen in het huwelijksbootje stappen, staan ze vaak niet of onvoldoende stil bij de gevolgen op het vlak van hun vermogen. Wie geen huwelijkscontract afsluit, huwt automatisch onder het wettelijk stelsel, in de volksmond ook “gemeenschap van goederen” genoemd, al klopt deze term niet helemaal. 


Correcter is het te spreken van een “gemeenschap van aanwinsten”. Alles wat de echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. Echtgenoten hebben daarnaast een eigen vermogen dat bestaat uit voorhuwelijkse goederen en goederen die zij tijdens het huwelijk erven of geschonken krijgen. Op die manier zijn er dus 3 vermogens: het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van elk van de echtgenoten. 

Deze vermogens zijn echter voortdurend in interactie met elkaar. In de praktijk doen de volgende situaties zich vaak voor: 

- Een echtgenoot stort eigen gelden op een gemeenschappelijke bankrekening waarmee gezinsuitgaven worden gefinancierd 

- Een echtgenoot investeert eigen gelden in een gemeenschappelijk goed, bijvoorbeeld de gezinswoning


De vraag stelt zich dan of en onder welke voorwaarden de echtgenoot zijn eigen gelden kan terugkrijgen in geval van echtscheiding. 

Read more ...

U bent mede-eigenaar en u wil… energie halen uit zonnepanelen?

Published on 09/05/2023

Een eigenaar van een woning beslist gemakkelijk zelf over een eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van zijn woning. Voor een mede-eigenaar van een privatieve kavel in een appartementsgebouw liggen de kaarten anders, aangezien hij uiteraard niet zomaar op eigen houtje kan beslissen over de bestemming van het gemeenschappelijk dak, door plaatsing van zonnepanelen.  Oók als hij de installatie helemaal zelf bekostigt.  In de huidige bijdrage bekijken we enkele opties waarover deze mede-eigenaar beschikt. 

Read more ...

NIEUWSFLASH: de automatische e-mails vanuit het omgevingsloket mogen wel wat uitgebreider zijn…

Published on 18/01/2023

Voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, milieu-activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beslissingen over vergunningen worden geregistreerd op het omgevingsloket.

Deze beslissingen worden onder meer aan de aanvrager gecommuniceerd via een automatische e-mail van het omgevingsloket.

Een bijzonder summiere e-mail…

Geachte heer of mevrouw
Volgende actie werd uitgevoerd: De beslissing werd geregistreerd. U vindt hierover meer informatie in het Omgevingsloket in het digitale dossier …   in het tabblad projectverloop.

Met vriendelijke groeten, 
Het Omgevingsloket 

Maar met verregaande gevolgen…

Voor de bestemmeling van deze e-mail begint de beroepstermijn van 30 of 45 dagen in principe te lopen de dag na de ontvangst ervan. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in 2 recente arresten van 12 januari 2023 (RvVb-A-2223-0426 en RvVb-A-2223-0427) geoordeeld dat indien deze automatische e-mail  zélf geen beroepsmodaliteiten vermeldt, de beroepstermijn van 30 of 45 dagen pas start vier maanden na de ontvangst van deze e-mail.

De beroepsmodaliteiten houden in: of de bestemmeling beroep kan instellen, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Besluit 

Het wordt nu wachten op een aanpassing van deze standaard automatische e-mails vanuit het omgevingsloket.

Zolang de summiere standaardmail van het omgevingsloket niet wordt aangepast, zal de beroepstermijn pas vier maanden na de verzending ingaan.

U heeft dus voorlopig even wat meer tijd om beroep in te dienen.


 

Read more ...

Schenken onder de kerstboom - Hoe a “merry” christmas geen nachtmerrie wordt

Published on 25/12/2022

Kerstmis is het feest van de vrede en de vrijgevigheid. U wilt uw lieve kinderen graag verrassen en een financieel duwtje in de rug geven. Kan dat zomaar? Hoe pak ik het aan? Kijkt de fiscus mee? En moet ik aan ieder kind evenveel geven? 

We zetten voor u de spelregels nog even op een rijtje zodat het voor iedereen een gelukkige kerst blijft.

Read more ...

Wie niet inhoudt, is gezien

Published on 23/12/2022

Wenst u werken te laten uitvoeren aan uw woning, maar gebruikt u deze woning ook gedeeltelijk beroepsmatig? Laat u werken uitvoeren door uw vennootschap? Dan bent u verplicht om inhoudingen te doen op de facturen van uw aannemer, indien uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft. 

Read more ...

Pachtgelden vervallen na 13 december 2022: verpachter kan pachtgelden aanpassen aan de nieuw verhoogde coëfficiënten

Published on 23/12/2022

De verpachter en de pachter zijn vrij de pachtprijs te bepalen, maar zijn wel wettelijk gebonden aan maximum pachtprijzen. 

De pachtwet voorziet niet in een minimum pachtprijs maar hierbij dient men wel rekening te houden dat bij een onredelijke (lage) pachtprijs, de overeenkomst mogelijks niet als een pachtovereenkomst zal gekwalificeerd worden. 

Read more ...

Slachtoffers phishing: kan de bank verantwoordelijk worden gesteld?

Published on 23/12/2022

Meer en meer mensen, jong en oud, al dan niet vertrouwd met de digitale omgeving, worden slachtoffers van phishing. De oplichters scherpen steeds hun technieken aan en worden inventiever, waardoor het niet evident is om te herkennen dat er oplichters in het spel zijn.  

Read more ...