Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

“Rien ne va plus” – Bevestiging en verstrenging van de wekelijkse stortingslimiet bij online kansspelen en sportweddenschappen.

Published on 20/10/2022

Inzetten op online kansspelen en sportweddenschappen is populairder dan ooit te voren. Spelers en het gewone publiek worden continu geconfronteerd met gokreclames op televisie en social media. Gokbedrijven zetten hun sponsoringsbudget volop in om vaste partners te worden van elke sportclub en zodoende hun bedrijven algemene naambekendheid te geven in de maatschappij.

Deze populariteit en normalisering van het gokken ziet men ook terug in de jaarlijkse cijfers dewelke de Kansspelcommissie opvolgt. Vooral tijdens de pandemie steeg het online gokgedrag, waarbij men vooral wijst op het steeds groter aantal jongeren die al eens een gokje durven te wagen. Meer dan ooit houdt het amper moeite in voor spelers om geld in te zetten via hun smartphone of computer.
De continue gokreclame en normalisering van de online kansspelen en sportweddenschappen werkt verslavingen in de hand. Volgens de minister van Justitie Van Quickenborne zou er bij meer dan 100.000 gokkers sprake zijn van een gokverslaving en bij een derde van hen zelfs van een ernstige verslaving.

Aangezien de online vorm van gokken ruimschoots de fysieke kansspelenruimtes en casino’s heeft overtroffen, heeft de overheid beslist om regels en beperkingen in te voeren om de online spelers en gokkers te beschermen door hen een veilige en gecontroleerde spelomgeving te bieden.


Stortingslimiet

Onder andere heeft de wetgever sinds 1 januari 2019 een wettelijke “stortingslimiet” van € 500,00 per week voor online kansspelen en weddenschappen ingevoerd. Deze stortingslimiet zou tot gevolg moeten hebben dat een speler € 500,00 per week kan storten op een spelersrekening – in principe – over alle vergunde online casino’s en gokwebsites heen. Het betreft een “glijdend weekvenster”, waarbij de stortingslimiet wordt berekend op basis van de laatste 7 dagen en dus steeds opschuift.

De praktijk leert ons dat heel wat vergunde online casino’s deze stortingslimieten aan hun laars hebben gelapt en/of nog steeds hun wettelijke verplichtingen niet correct nakomen. Hierbij verwijderden online casino soms de wettelijke bescherming van de speler zonder de wettelijke formaliteiten na te leven, waardoor spelers soms veel meer dan de toegelaten € 500,00 per week op hun spelersrekening konden storten. In sommige gevallen lieten online casino’s de spelers afstand doen van deze wettelijke bescherming via een simpele pop-up.

Bevestiging van de stortingslimiet

De verschillende Belgische gokbedrijven hebben meerdere procedures opgestart tegen deze regelgeving. Hierbij heeft de Raad van State reeds meermaals bevestigd dat de stortingslimiet moet gerespecteerd worden door de online casino’s.

In haar arresten d.d. 11 mei 2020 (247.527) en d.d. 8 juli 2021 (251.229 - hoger beroep tegen nr. 247.527) bevestigde de Raad van State duidelijk de opgenomen bewoording van de stortingslimiet en de sancties hieraan verbonden:

Aangezien de limiet niet mag worden overschreden, dient het bedrag dat de limiet overschrijdt, te worden teruggestort. Elke andere lezing zou ingaan tegen de betekenis van een stortingslimiet.

…”

Desondanks bleef er onduidelijkheid omtrent de inwerkingtreding van de stortingslimiet. De online casino’s wezen hiervoor naar het ontbreken van de softwaretoepassing om de controle en de verhoging/verwijdering van de stortingslimiet mogelijk te maken. De argumentatie van de online casino’s hierbij was dat het ontbreken van de softwaretoepassing de inwerkingtreding van de wettelijke beschermingsmaatregel op zou (moeten) schorten.

Met drie recente arresten d.d. 12 mei 2022 (253.721, 253.722 en 253.723) heeft de Raad van State hieromtrent duidelijkheid geschept:

Het ontbreken van de vereiste technische middelen om de vragen tot verhoging van de maximale speellimiet af te handelen conform de in Art. 6, §1, 1°, b) K.B. d.d. 25 oktober 2018 gestelde voorwaarden, mag er niet aan in de weg staan dat de Kansspelcommissie toezicht houdt op de naleving door de operatoren van de in Art. 6, §1, 1° a) van hetzelfde besluit opgelegde maximale speellimiet.

In tegenstelling tot de zienswijze van de verzoekende partij kan het niet operationeel zijn van de mogelijkheid om de speellimiet te verhogen er in elk geval niet toe leiden dat de in art. 6, §1, 1°, a) vermelde speellimiet van maximaal 500 euro per week geen uitwerking zou mogen hebben.

De bedoeling van de Koning om de spelers te beschermen tegen overmatige geldverkwisting en de risico’s inzake gokverslaving en de hele opzet van Art. 6,§1, 1° zouden nog meer in het gedrang worden gebracht indien, zoals de verzoekende partij in bijkomend ondergeschikte orde aanvoert, elk verzoek tot verhoging van de speellimiet automatisch zou moeten worden ingewilligd “zolang de Kansspelcommissie zelf niet de nodige stappen heeft ondernomen om het vereiste informaticasysteem in te richten.”

De Raad van State bevestigde via deze arresten dat de stortingslimiet daadwerkelijk sinds 1 januari 2019 in werking was getreden en deze diende gerespecteerd te worden door de Belgische online gokbedrijven.

Verstrenging stortingslimiet tot € 200,00 per week per website vanaf 20 oktober 2022

Via het nieuwe Koninklijk Besluit d.d. 19 juni 2022 voorziet de wetgever enerzijds in de uitvoering van de bovenvermelde technische softwaretoepassing om de controle en verhoging/verwijdering van de stortingslimiet mogelijk te maken.

Anderzijds voorziet de wetgever in een verstrenging van de stortingslimiet: de standaard stortingslimiet wordt verlaagd tot € 200,00 per week om de bescherming van de speler te beschermen.

Echter wordt er wel afgestapt van de oorspronkelijke bedoeling om deze stortingslimiet te doen gelden over “alle kansspelen en weddenschappen waaraan hij kan deelnemen”. De stortingslimiet van € 200,00 per week zal aldus gelden per website.

De inwerkingtreding van dit K.B. zal ingaan op twintig (20) oktober 2022, waarbij de speellimiet voor alle spelersrekeningen zal worden vastgesteld op de stortingslimiet ten belope van € 200,00. Spelers die in het verleden reeds een verhoging/verwijdering van de stortingslimiet hadden aangevraagd, zullen dit opnieuw actief moeten aanvragen.

Juridisch advies bij discussie met online casino’s

Heeft u sinds 1 januari 2019 bedragen gestort en verspeeld die ver boven de stortingslimiet liggen, zonder expliciet de opheffing van deze stortingslimiet te vragen, dan kan u dus in aanmerking komen om deze bedragen terug te vorderen. Uiteraard kan u ons steeds contacteren mocht u hierrond nog vragen hebben. 

 

Adrien Waterbley