Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

De natuurvergunning wordt vervangen door de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Published on 30/06/2018

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie, is vandaag nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 wordt dat een omgevingsvergunning. Dat betekent dat alle procedureregels worden geschrapt uit het natuurdecreet, en dat het natuurdecreet alleen nog bepaalt wannéér er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie moet worden aangevraagd. De omschakeling brengt ook enkele wijzigingen in de procedure met zich mee.


Wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen

In bepaalde gebieden in Vlaanderen is het aanbrengen van wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen verboden, of is er een natuurvergunning nodig.

Kleine landschapselementen zijn bijvoorbeeld:

  • houtkanten, struwelen, hagen, perceelsrandbegroeiingen
  • sloten, poelen, veedrinkputten, waterlopen, bronnen
  • bermen, holle wegen, graften, dijken
  • bomen, hoogstamboomgaarden

Vegetaties zijn natuurlijke en half-natuurlijke begroeiingen zoals:

  • vennen, heiden, moerassen, schorren, slikken, duinvegetaties
  • graslanden
  • loofbossen, houtachtige beplantingen

Net als een natuurvergunning nu, zal een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie nodig zijn voor onder andere het wijzigen van het groen, het bodemreliëf, de waterhuishouding en andere vegetatie- en kleine landschapselementen in een hele reeks ruimtelijke bestemmingen, in gebieden met een beschermd statuut, en in historisch permanente graslanden. Om na te gaan of een omgevingsvergunning nodig is, zal men nog steeds moeten teruggrijpen naar de tekst van het natuurdecreet.

De vergunningsplicht geldt wel niet op huiskavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw (van een landbouw- of veeteeltinrichting) gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw of 50 meter als het om een groene bestemming gaat. Een vergunning is ook niet nodig als de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan of als het om normale onderhoudswerken gaat.

Een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet aanvangt binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve vergunning.

Geen openbaar onderzoek meer

Alle vergunningsaanvragen voor het wijzigen van de vegetatie worden afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Dat betekent dat er geen openbaar onderzoek meer zal plaatsvinden bij de vergunningsaanvraag.

Aanplakking van de vergunningsbeslissing

De procedureregels bij de omgevingsvergunning bevatten eigen regels voor het aanplakken van de vergunningsbeslissing. Waar het natuurdecreet nog bepaalt dat de beslissing aangeplakt moet worden op de plaats die is voorbehouden voor de officiële berichten, zal de aanplakking binnenkort moeten gebeuren zoals voorzien wordt voor de andere omgevingsvergunningen.

Beroep tegen de vergunningsbeslissing

Als er beroep wordt aangetekend tegen een vergunningsbeslissing, dan kan de beslissing momenteel uitgevoerd worden; behalve als het Agentschap voor Natuur en Bos zelf beroep instelt. Onder de procedureregels van de omgevingsvergunning is dat niet langer het geval. Elk beroep schorst dan de uitvoering van de beslissing waartegen er beroep wordt ingesteld. Om het even of het beroep uitgaat van het Agentschap voor Natuur en Bos, van de vergunningsaanvrager zelf, of van een andere belanghebbende.

Advies Agentschap voor Natuur en Bos

In het kader van de Omgevingsvergunning geeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) advies over vergunningsaanvragen en beroepen inzake vegetatiewijzigingen. Daarnaast kan het zijn dat men ook het agentschap Onroerend Erfgoed om advies moet vragen. Bijvoorbeeld wanneer de aanvraag betrekking heeft op de gronden van bepaalde voorlopig of definitief beschermde archeologische sites, monumenten, cultuurhistorisch landschappen, of stads- en dorpsgezichten. In graad van beroep kan ook de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed er bij betrokken worden.

Aanvraag nog steeds op papier

De meeste vergunningsaanvragen kunnen thans digitaal ingediend worden. Digitaal is dus de regel geworden, maar dat is niet zo bij aanvragen voor vegetatiewijzigingen. Aanvragen die betrekking hebben op vegetatiewijzigingen worden voorlopig nog op papier en per beveiligde zending ingediend.

Michiel Deweirdt