Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 2)

Published on 21/12/2023

In het eerste deel werd het toepassingsgebied van het nieuw Vlaams Pachtdecreet besproken, we gaan verder met het vervolg hierop.

Wij willen hierbij ook vermelden dat het Pachtdecreet ondertussen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023. 


  • Verplichting om een schriftelijk contract op te stellen met een plaatsbeschrijving 
Principe en mogelijkheid om de andere partij te verplichten

Een pachtovereenkomst moet schriftelijk worden opgesteld. Dit is niet nieuw, onder de oude Pachtwet was dit ook al de wettelijke norm. Het decreet bepaalt nu ook dat voor bestaande (“oude”) pachtovereenkomsten het geschrift de norm is.  

Het decreet voorziet in eerste instantie expliciet wat er in het contract moeten worden voorzien.  Het gaat om volgende gegevens die moeten vermeld worden:

1° de identiteit van de partijen;
2° begindatum van de pacht;
3° duur van de pacht;
4° kadastrale aanduiding van de percelen, de oppervlakte en de straat- of veldnaam;
5° niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van elk perceel + de landbouwstreek;
6° de pachtprijs;
7° de wijze waarop pachtprijs kan worden betaald + het rekeningnummer.

De Vlaamse Regering zal ook nog een model ter beschikking stellen. 

Bij weigering om een geschreven pachtovereenkomst op te stellen, kan zowel de verpachter als de pachter naar de Vrederechter stappen.   Dit kan pas nadat de verpachter of de pachter de andere partij per beveiligde zending hiertoe in gebreke heeft gesteld en er 30 dagen zijn verlopen na datum van deze ingebrekestelling.   

De sanctie is verschillend naargelang het gaat om de “onwillige” pachter of verpachter:

- Indien de verpachter blijft weigeren: dan ontstaat er pachtvernieuwing (=nieuwe periode van 9 jaar) in het voordeel van de pachter, en dit op de datum waarop de uitspraak van de rechter definitief wordt;
- Indien de pachter blijft weigeren: dan kan de rechter de pacht ontbinden op voorwaarde dat deze sanctie in de ingebrekestelling vermeld stond.

Opgelet, deze sancties zullen enkel gelden wanneer de rechter een uitspraak velt.  Wanneer de onwillige partij vooralsnog akkoord gaat om een schriftelijk overeenkomst op te stellen/ te ondertekenen gedurende de gerechtelijke procedure, dan zullen deze ernstige sancties niet kunnen toegepast worden. 

Wat ingeval er geen geschrift wordt opgemaakt? 

Indien er geen geschrift is, kan de pachter nog steeds het bewijs leveren van het bestaan van de pacht en van de voorwaarden, en dit door alle bewijsmiddelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens.

Wanneer de datum van het begin van de pachterovereenkomst niet vaststaat, wordt deze geacht te zijn ingegaan op de vervaldatum van het eerste pachtgeld. 

Plaatsbeschrijving als verplichte bijlage bij de pachtovereenkomst

Een tegensprekelijke en gedetailleerde plaatsbeschrijving moet worden opgemaakt.  Dit moet gebeuren op gemeenschappelijke kosten en wordt als bijlage gevoegd bij de schriftelijke pachtovereenkomst. Deze omschrijft zo nauwkeurig mogelijk de staat van het goed vb. ingeval van landbouwgronden, beschrijving weide-omheining,  bodemanalyse met resultaten, …  

De Vlaamse Regering zal een model ter beschikking stellen. 

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt vóór de ingenottreding.  Er bestaat ook een verplichting om een plaatsbeschrijving op te maken bij een bevoorrechte pachtoverdracht, dit moet dan gebeuren binnen de 4 maanden na de overdracht en dit gebeurt dan tussen de eigenaar, de overdrager en de overnemer. 

Ingeval van onenigheid tussen partijen, kan de Vrederechter een deskundige aanstellen om de plaatsbeschrijving op te maken. 

Indien er geen plaatsbeschrijving wordt opgemaakt, dan geldt het klassieke principe dat de pachter geacht wordt het goed te hebben ontvangen “in de staat waarin het zich bevindt op het ogenblik dat de pachter het pachtgoed verlaat.” (behoudens tegenbewijs)

  • Pachtprijs
Principe 

Er bestaat voortaan geen aparte wet meer, de wet van 1969 tot beperking van de pachtprijzen wordt opgeheven. 

Artikel 25 van het decreet voorziet nu dat de pacht enkel in geld kan worden voldaan, de mogelijkheid om in natura te  vereffenen is afgeschaft.   Als niet-bestaande worden ook beschouwd, alle bedingen waarbij de pachter verplicht wordt tot het betalen van belastingen, taksen en/of andere lasten die door de verpachter verschuldigd zijn.   
De betaling van pacht kan bewezen worden door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen en vermoedens, vb. kan een “vermomde gratis gebruik/geveinsde bruikleen” weerlegd worden wanneer de pachter kan aantonen dat hij toch betaalde aan de verpachter…

De maximale pachtprijs wordt berekend als volgt:

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen  x  coëfficiënt

De pachtprijscoëfficiënten worden vastgesteld door de pachtprijzencommissie en dit per provincie en voor elke landbouwstreek en worden driejaarlijks herzien. 
De nieuwe coëfficiënten kunnen enkel toegepast worden voor de pachtprijzen die vervallen na de publicatie  in het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat de verpachter dit gevraagd heeft   vb. publicatie van de nieuwe coëfficiënt in het Belgisch Staatsblad begin december 2022: herziene pacht kan gevraagd worden voor de kerstdagpacht 2022, maar niet (retroactief) voor de oktoberpacht 2022.

Pachtprijzen die meer bedragen dan het maximum, kunnen op verzoek van de pachter terugbetaald worden.  Dit is wel enkel van toepassing op de betaalde pachten van de 5 jaar die aan het verzoek voorafgaan. 

Verhoogde pacht mogelijk bij een langere pachtperiode en loopbaanpacht

Op voorwaarde dat deze contracten worden opgemaakt bij notariële akte, kunnen volgende verhogingen gevraagd worden:

In de volgende bijdrage gaan wij verder met de bespreking van het nieuw Vlaams pachtdecreet (deel 3) 

Stefaan Desrumaux