Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

De (nieuwe) wetgeving inzage bedrijfsgeheimen onthuld!

Published on 24/05/2017

Sinds 5 juli 2016 worden "bedrijfsgeheimen" wettelijk beschermd via de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (Richtlijn 2016/943). De wetgever hoopt hiermee oneerlijke concurrentie tegen te gaan en innovatie en kennisoverdracht te promoten.


Wat zijn nu 'Bedrijfsgeheimen'?

Een 'bedrijfsgeheim' is informatie (i.e. knowhow, bedrijfsinformatie en technische informatie) die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. De informatie is geheim, hetgeen o.a. wil zeggen dat de informatie niet algemeen bekend mag zijn;
  2. De informatie bezit een (feitelijke of potentiële) handelswaarde, bijvoorbeeld omdat de informatie schadelijk zou kunnen zijn voor de persoon die deze informatie rechtmatig bezit;
  3. Er worden maatregelen genomen opdat de informatie geheim zou blijven, zodat kan worden begrepen en mag worden verwacht dat de informatie vertrouwelijk moet worden behandeld.

Wat verandert er ten opzichte van vroeger?

De Richtlijn beschermt "bedrijfsgeheimen" door een wettelijke mogelijkheid te voorzien om burgerrechtelijk op te treden tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken ervan, door de volgende maatregelen:

  • staken van gebruik of verbod tot openbaarmaking van bedrijfsgeheimen, 
  • verbod tot productie of verkoop van inbreukmakende goederen, 
  • beslag op inbreukmakende goederen,
  • vernietigen van documenten of materialen die het bedrijfsgeheim bevatten,
  • vernietigen of terugroepen van inbreukmakende goederen,
  • ...

En dit zelfs op straffe van een dwangsom.

De benadeelde partij kan bovendien van de inbreukmaker die wist of had moeten weten dat hij onrechtmatig handelde, een passende vergoeding en het herstel van de geleden schade vorderen.

Uitzonderingen!

Er zijn wel uitzonderingen, zoals voor het recht op vrije meningsuiting en van informatie (‘de journalist'), of het onthullen ervan voor het beschermen van het algemeen openbaar belang (‘de klokkenluider').

Ook mag er geen belemmering zijn voor de mobiliteit van werknemers en de bevoegdheid van werknemers om een eigen onderneming te starten. Weliswaar doet de richtlijn geen afbreuk aan de mogelijkheid om rechtsgeldige niet-concurrentieovereenkomsten af te sluiten tussen werkgevers en werknemers.

Voor verdere vragen kan u altijd terecht bij Odigo Advocaten.

Jan Coninx
Advocaat-vennoot
jan.coninx@odigo.eu

Magalie Manshoven
Advocaat
magalie.manshoven@odigo.eu