Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

De omgevingsvergunning. Wat is de laatste dag van de beroepstermijn? De datum in het omgevingsloket primeert!

Published on 27/08/2019

De beroepstermijn tegen een omgevingsvergunning bedraagt 30 dagen. De vraag rijst echter op welke informatie de beroeper zich mag baseren om de beroepstermijn te berekenen. Moet de termijn berekend worden op basis van de effectieve aanplakking, of mag men uitgaan van de termijn vermeld op het digitale omgevingsloket? De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft nu het antwoord.


Het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet dat er tegen een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen beroep kan worden aangetekend bij de deputatie. De beroepstermijn voor derden, zoals bijvoorbeeld een buurman, tegen een vergunningsbeslissing bedraagt 30 dagen. Deze termijn gaat in de dag na de datum van de aanplakking van de vergunning. Deze datum wordt ook geregistreerd in het digitale omgevingsloket. Wanneer het beroep te laat wordt aangetekend is het onontvankelijk.

Het digitale omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be) vermeldt steeds de einddatum waarbinnen het beroep kan worden aangetekend. Het kan echter gebeuren dat de termijn vermeld in het omgevingsloket niet overeenstemt met de berekening van de beroepstermijn uitgaande van de dag na de datum van de aanplakking van de vergunning. De vraag stelt zich dan welke termijn primeert. In het kader van een schorsingsprocedure heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich bij arrest van 13 augustus 2019 gebogen over deze vraag. (arrest nr. S-1819-1296) In casu vermeldde het loket een beroepstermijn die één dag langer was dan wanneer men rekende vanaf de dag na de aanplakking.

Aangezien de vergunningsprocedure tegenwoordig in hoofdzaak digitaal verloopt, mogen derden volgens de Raad er op vertrouwen dat de beroepstermijn vermeld in het omgevingsloket correct is. Er kan immers niet van een derde verwacht worden dat hij bij de gemeente nog eens navraag doet wanneer de aanplakking werd geregistreerd.

Bovendien merkt de Raad terecht op dat de affiche van de aanplakking de startdatum van de aanplakking niet moet vermelden, zodat een derde de termijn niet kan berekenen aan de hand van de inhoud van de affiche. Bijgevolg mocht de beroeper zich op de einddatum baseren die vermeld stond in het omgevingsloket. Hierdoor geeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorrang aan de gegevens die vermeld staan in het omgevingsloket.

Odigo advocaten kan alvast bijstaan bij beroepsprocedures in het kader van omgevingsvergunningen en andere administratieve procedures.

Michiel Deweirdt, advocaat