Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018

Published on 19/11/2017

In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.


De Wet Peeters-Borsus verplicht alle actoren die bij de ruwbouwwerken betrokken zijn om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren voor een periode van 10 jaar na de aanvaarding van de werken.

De nog toe waren enkel architecten verplicht om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers, projectontwikkelaars en andere dienstverleners in de bouwsector hadden geen verzekeringsplicht, terwijl ze wel een vergelijkbare aansprakelijkheid hebben.

De Wet Peeters-Borsus komt tegemoet aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 2007. Het Hof oordeelde dat er een schending was van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet gezien architecten ertoe worden verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, terwijl een dergelijke verplichting niet geldt voor andere actoren in de bouwsector. Die discriminatie wordt op heden weggewerkt door een verplichte verzekering in te voeren voor alle dienstverleners in de bouwsector (architecten, aannemers, bouwpromotoren, studiebureaus...).

Voor wie?

De nieuwe maatregel is van toepassing op architecten, aannemers, bouwpromotoren die niet onder de Wet Breyne vallen en andere dienstverleners in de bouwsector zoals studiebureaus.
Aannemers die hieronder vallen zijn: aannemer funderingswerken, dakwerker, aannemer ruwbouw, plaatser ramen en deuren, chapewerken,...

Beperkt toepassingsgebied

De wetgever houdt de verzekeringsplicht beperkt.
Zo moet enkel de 10-jarige aansprakelijkheid verzekerd worden bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 B.W. Dit betreft de aansprakelijkheid voor ernstige gebreken die de stevigheid of stabiliteit van een bouwwerk of van een belangrijk deel ervan in gevaar brengt of kan brengen (vb. slechte funderingen, zware vochtproblemen, scheuren in gevel,...). Deze aansprakelijkheid is van openbare orde is en niet kan uitgesloten noch beperkt worden
De verzekeringsplicht geldt bovendien enkel voor (privé)woningen. Een woning is volgens de wet: "een gebouw of een gedeelte van een gebouw, inzonderheid een eengezinswoning of een appartement, dat van bij de aanvang van de onroerende werken wegens zijn aard uitsluitend of hoofdzakelijk is bestemd voor bewoning door een gezin of door een alleenstaande, en waar de verschillende gezinsactiviteiten worden uitgeoefend".

Volgende constructies vallen daar bijvoorbeeld niet onder: ziekenhuizen, kloosters, kamers voor studenten en seizoenarbeiders, collectieve woonvormen...

De waarborg heeft een (theoretische) bovengrens van 500'000,00 euro, zelfs als de waarde van de wederopbouw hoger ligt dan 500'000,00 euro.

Ook worden verschillende schadevormen uitgesloten zoals esthetische schade, zuiver immateriële schade of nog materiële of immateriële schade van minder dan 2'500,00 euro.

Hoe kan de aannemer zich verzekeren?

De aannemer zal kunnen kiezen om een verzekering te nemen op jaarbasis, dan wel een verzekering per werf af te sluiten.

Bewijs van verzekering

De beroepsbeoefenaars uit de bouwsector moeten kunnen bewijzen dat zij hun 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd hebben. Bij architecten verloopt dit via de Orde van Architecten. Bij aannemers en andere dienstverleners ligt de bewijslast bij de beroepsbeoefenaars zelf. Zij moeten een verzekeringsattest kunnen voorleggen aan de bouwheer en architect alvorens zij een onroerend werk mogen aanvatten.

Sancties: boetes tot 80'000,00 euro!

Architecten, aannemers en andere dienstverleners die de wet niet respecteren, kunnen bestraft worden met een geldboete van 26 tot 10'000,00 euro (x 8).

Beoordeling

Critici wijzen erop dat het toepassingsgebied van de nieuwe wet te beperkt is. Volgens minister Kris Peeters was dit een bewuste keuze om de kostenverhoging in de bouwsector onder controle te houden. Men wou vermijden dat de nieuwe wet onredelijke lasten zou opleggen aan de kandidaat-bouwer.

Anderen wijzen dan weer op de betere bescherming voor de bouwheer die de wet Peeters-Borsus met zich brengt. Waar de bouwheer vroeger geen schadevergoeding meer kon eisen zodra bijvoorbeeld de aansprakelijke aannemer failliet was, is hij dankzij de nieuwe wet tien jaar lang zeker van het recht op schadevergoeding.

Uiteraard zal dit ook moeten worden doorgerekend in de bouwprijs.

Stefaan Desrumaux / Julie Vander Stuyft