Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Tweede fase van de hervorming 'verzekeringen in de bouwsector' afgerond

Published on 27/06/2019

Mede door de technologische evolutie, de milieu-uitdagingen en de toenemende bevolkingsdichtheid is de klassieke driehoeksrelatie van bouwheer, architect en aannemer sterk gewijzigd. De architect laat zich steeds vaker bijstaan door verschillende dienstverleners zoals: ingenieurs, studiebureaus, projectmanagers, interieurarchitecten, auditeurs en energie-certificateurs, landmeter-experten,… Ondanks het feit dat de afgelopen jaren talrijke dienstverleners steeds vaker actief zijn op bouwwerven, zijn er slechts een aantal van deze dienstverleners onderworpen aan een wettelijke verzekeringsplicht.


Situering

Met het oog op een gelijke behandeling van alle actoren in de bouwsector, werd op 25 april 2019 het wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van de verplichte BA-verzekering voor bouwactoren, aangenomen. Vanaf 1 juli 2019 zijn alle intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, landmeters, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector) verplicht om hun burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren wanneer zij bouwen of renoveren.

Deze nieuwe wet vormt als het ware een aanvulling op de wet van 31 mei 2017, betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid. waarbij aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) sinds 1 juli 2018 verplicht zijn om een tienjarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Ondanks het aanvullende karakter, is het toepassingsgebied van deze nieuwe wet een stuk ruimer en niet louter beperkt tot onroerende werkzaamheden waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Daarnaast wordt ook het begrip "woning" niet in deze wet opgenomen.

Deze nieuwe wet is met andere woorden dus van toepassing op alle vormen van onroerende werkzaamheden, of het nu gaat om een kunstwerk, een weg of een huis.

Voor wie?

De nieuwe wetgeving is van toepassing op architecten, landmeters, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere dienstverleners in de bouwsector. Met betrekking tot deze laatste ruime categorie, zal er dus steeds in concreto moeten worden onderzocht of de dienstverlener op basis van zijn prestaties aan de verzekeringsplicht is onderworpen.

Elke architect, landmeter, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector, die zelf of via zijn aangestelden beroepshalve intellectuele prestaties levert, kan beroepsmatig aansprakelijk gesteld worden en is aan de verzekeringsplicht onderworpen.
In de memorie van toelichting wordt dan ook verduidelijkt dat aannemers, met een louter uitvoerende taak, niet onder het toepassingsgebied vallen.

Volledigheidshalve moet nog worden opgemerkt dat deze wet niet voorziet in de dekking van de tienjarige aansprakelijkheid van de verschillende bouwactoren, zoals reeds werd voorzien in de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector.

Verzekeringsdekking

De dekking in geval van burgerlijke aansprakelijkheid waarin de verzekeringsovereenkomst voorziet mag, per schadegeval, niet lager liggen dan:

 

  • € 1'500'000,00 voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsel;
  • € 500'000,00 voor het totaal van de materiële en immateriële schade;
  • € 10'000,00 voor de voorwerpen die aan de verzekerede zijn toevertrouwd door de bouwheer.

 

Daarbij moet er rekening worden gehouden met een jaarlijkse limiet van € 5'000'000,00 voor alle schadegevallen.

Evenwel voorziet de wet in een limitatieve opsomming van elf schadegevallen waarvan dekking in de verzekeringsovereenkomst kan worden uitgesloten. Behoudens deze elf uitsluitingen en de in de Verzekeringswet voorziene uitsluitingen, mag de verzekeraar geen enkele andere schade van dekking uitsluiten.

Een verzekering afsluiten

Net zoals in de wet van 31 mei 2017 bestaat de mogelijkheid om een jaarpolis dan wel een polis per project af te sluiten. Daarnaast is het eveneens mogelijk om globale verzekering af te sluiten voor rekening van alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf werkzaam zijn.

Bouwactoren die geen verzekering op de reguliere markt kunnen afsluiten, kunnen zich wenden tot het tariferingsbureau

Alle contractuele documenten opgesteld door de architect, landmeter-expert, veiligheids- of gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector, moeten de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming vermelden, alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst.

Verder zijn de actoren gehouden om op eerste verzoek het verzekeringsattest te overhandigen.

Sanctie

Een architect, landmeter-expert, veiligheids- of gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector die deze wet niet respecteert, kan bestraft worden met een geldboete van 26 tot 10.000,00 euro (x8 gelet op de opdeciemen).


Nele Dejaeger, Advocaat
Stefaan Desrumaux, Advocaat