Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

De huurder van mijn huis/appartement is overleden: wat nu?

Published on 15/03/2022

Het komt af en toe voor: uw huurder is net overleden en het huis blijft dus onbewoond. Als verhuurder wil je dat zo snel mogelijk opgelost zien. Een belangrijke vraag hierbij is dus hoe en wanneer de huurovereenkomst kan stopgezet worden?


Een onderscheid moet gemaakt worden tussen huurovereenkomsten die vóór 1 januari 2019 zijn gesloten en deze van erna.

Woninghuurovereenkomsten vóór 1 januari 2019

De erfgenamen dienen de contractuele verplichtingen verder te zetten. De huurverplichtingen waar de erfgenamen voor moeten instaan zijn de huur, huurschade, het ontruimen van de woning en ze kunnen de huurovereenkomst pas stopzetten volgens de gangbare contractuele en wettelijke opzeggingsmogelijkheden.

Het gebeurt evenwel ook soms dat er geen of onduidelijke erfgenamen zijn of erfgenamen die de nalatenschap verwerpen. De oplossing hiervoor is het aanstellen van een curator op vraag van de verhuurder. De curator zorgt voor de verkoop en waardering van de inboedel waarmee vervolgens de achterstallige huurschulden kunnen worden afgelost (ingeval van voldoende actief)

Het probleem hierbij blijft echter dat tijdens het oproepen van de erfgenamen en het uiteindelijke aanstellen van de curator de huurovereenkomst niet eindigt en de huur verder moet betaald worden. Dit kan ervoor zorgen dat de huur oploopt tot een groot bedrag die niet meer kan vergoed worden met de opbrengst van de verkochte inboedel. Tegelijkertijd kan de woonst ook nog niet terug herverhuurd worden.

Woninghuurovereenkomsten ná 1 januari 2019

Op 1 januari 2019 trad het woninghuurdecreet in werking. Een grote aanpassing hierbij is art.42 woninghuurdecreet. Bij deze vernieuwing is er na het overlijden een termijn van 2 maanden waarbinnen de erfgenamen kunnen verklaren de huurovereenkomst te willen verder zetten. Wanneer deze termijn verstreken is, wordt de huurovereenkomst automatisch stopgezet.

Het is ook mogelijk dat de erfgenamen na de termijn van 2 maand de huurovereenkomst niet meer willen verder zetten. Zij hebben wel nog de verplichting om de huurwoning leeg te maken. Tijdens deze termijn van 2 maand is de huurovereenkomst nog steeds geldig en zal deze huur dus betaald moeten worden door de erfgenamen.

Resumerend

Essentieel is dat een woninghuurovereenkomst nooit van rechtswege eindigt door het overlijden van de huurder. Ook een eventueel uitdrukkelijk ontbindend beding is niet geldig.

Enkel een huurovereenkomst voor het leven eindigt automatisch/ van rechtswege bij het overlijden van de huurder. Het nieuw woninghuurdecreet voorziet aldus tevens in de mogelijkheid om huurovereenkomsten voor het leven te sluiten, een mogelijkheid waar misschien soms nog te weinig wordt aan gedacht.

Stefaan Desrumaux, advocaat