Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Door het bos de bedingen niet meer zien

Published on 05/03/2019

In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gegoocheld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Wat betekenen de meest courante?


Een gekend voorbeeld is het niet-concurrentiebeding. Het komt voor in uiteenlopende overeenkomsten (gaande van arbeids- tot distributieovereenkomsten) en kan omschreven worden als een beding waarbij een partij zich ertoe verbindt om tijdens de duur of na het einde van het contract geen activiteiten uit te oefenen die concurreren met de activiteiten van de andere partij.

Een relatie- of loyauteitsbeding verbiedt dan weer een partij om na het einde van het contract bestaande klanten of relaties van de andere partij te benaderen of te bedienen. Het verbiedt as such niet om concurrerende activiteiten te verrichten.

In een niet-afwervingsbeding daarentegen verbindt een partij zich ertoe om geen personeel of zelfstandige medewerkers van de andere partij af te werven. Dit kan ook geldig zijn in een werknemer-werkgever relatie.

Een geheimhoudingsbeding is een beding waarbij wordt afgesproken dat bepaalde vertrouwelijke of geheime informatie niet mag worden verspreid en/of enkel voor een welbepaald doel mag worden gebruikt.

Dankzij een exclusiviteitsbeding kan een partij zich ervan verzekeren dat de andere partij bepaalde prestaties enkel voor of via hem, of een door hem aangeduide partij, verricht, ongeacht of dit concurrerende activiteiten zijn.

Wees attent bij het onderhandelen over deze bedingen, want principieel geldt het beginsel van economische vrijheid ("vrijheid van handel en nijverheid"), zoals dit oorspronkelijk was vastgelegd in het decreet d'Allarde uit 1791 en thans uitdrukkelijk als algemeen beginsel van het economische recht is ingeschreven in artikel II.3 van het Wetboek van Economisch Recht: "Iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen."

Jan Coninx