Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Ondernemen in tijden van Corona: op welke steunmaatregelen kunt u als ondernemer beroep doen?

Published on 26/03/2020

De impact van het coronavirus vergroot. Dat het coronavirus niet enkel gezondheidsproblemen met zich meebrengt, staat buiten kijf. Ondernemingen en haar werknemers worden hard getroffen. De overheid springt echter in de bres met een aantal steunmaatregelen.


1. Voor ondernemingen / zelfstandigen

A. De corona-hinderpremie

De hinderpremie is een premie die oorspronkelijk werd ingevoerd als ondersteuning van ondernemingen die getroffen worden door openbare werken. Nu is ook een corona-hinderpremie ingevoerd voor ondernemingen in het Vlaamse Gewest die rechtstreeks door de overheid verplicht worden om te sluiten. Ondernemers die volledig moeten sluiten, bekomen een eenmalige premie van € 4'000,00. Professionele organisaties geven een up-to-date overzicht (lees meer).

Ook marktkramers, restaurants die overschakelen op afhaal en frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen een eenmalige premie van € 4'000,00 ontvangen. Zaken die enkel in het weekend moeten sluiten, ontvangen een eenmalige premie van € 2'000,00. In beide gevallen ontvangt men een bijkomende vergoeding van € 160,00 per dag indien men gesloten dient te blijven na 5 april 2020.

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één FTE). Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

De premie moet online aangevraagd worden bij VLAIO ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na het aflopen van de verplichte sluitingsperiode: https://www.vlaio.be. De boekhouder kan hiertoe ook gemachtigd worden.

B. Uitstel van belastingen

  • Uitstel voor het betalen van de personenbelasting en de vennootschapsbelasting

Voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting zal automatisch, bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsintresten, een extra termijn van 2 maanden worden toegekend. De maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

Indien er financiële problemen zijn als gevolg van het coronavirus dan kan ook hiervoor een spreiding van betaling worden gevraagd zonder boetes of nalatigheidsinteresten. De maatregel geldt voor de periode tot en met 30 juni 2020. Deze aanvraag moet gebeuren via de website van de overheid https://financien.belgium.be

Ook voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting wordt een extra termijn toegekend van 2 maanden, zonder aanrekening van nalatigheidsintresten. Dit voor het aanslagjaar 2019.

  • Uitstel voor het betalen van de btw-aangiften en bedrijfsvoorheffing

FOD Financiën gaat verder en verleent daarenboven een uitstel voor de betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing. Als ondernemer krijgt u automatisch een betalingsuitstel van twee maanden zonder dat boetes of interesten moeten betaald worden. Concreet, de maandaangifte voor BTW voor de maand februari wordt uitgesteld naar 20 mei as. De maandaangifte voor de maand maart en de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal 2020 worden uitgesteld naar 20 juni 2020. Ook de termijn voor de bedrijfsvoorheffing wordt verlengd. Voor de maand februari wordt de termijn verlengd tot 13 mei 2020. De termijn voor de maand maart en de kwartaalaangifte voor het eerste kwartaal 2020 wordt verlengd tot 15 juni 2020.

In geval van financiële problemen ten gevolge van het coronavirus kan bovendien een spreiding van betaling worden verleend (tot en met 30 juni 2020), zonder boetes of nalatigheidsinteresten. Om aanspraak te maken op deze gunstmaatregel moet een aanvraag worden ingediend via de website van de overheid https://financien.belgium.be

C. De sociale bijdragen

  • Vermindering van sociale bijdragen

Een zelfstandige betaalt ieder kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van het netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. Het werkelijk netto belastbaar inkomen is slechts na twee jaar officieel gekend, waarna een herziening van uw sociale bijdrage mogelijk is. In afwachting van deze herziening kunnen de voorlopige bijdragen verminderen. Deze vermindering moet bij het sociaal verzekeringsfonds worden aangevraagd. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen.

  • Uitstel van sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en hun meewerkende partner kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds om de betaling uit te stellen. Deze maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 en de regularisatiebijdragen. Er wordt een uitstel van betaling verleend van één jaar. Voor ieder betalingsuitstel moet de aanvraag gebeuren vóór 15 juni 2020. Let op: de VAPZ-premie zal dit jaar niet fiscaal aftrekbaar zijn. Wie het voordeel toch wil behouden, moet de sociale bijdragen van 2020 eerste en tweede kwartaal voor het einde van het jaar betalen. Raadpleeg het sociaal verzekeringsfonds voor de concrete formaliteiten.

  • Vrijstelling van sociale bijdragen

Er bestaat ook de mogelijkheid om een vrijstelling van sociale bijdragen te vragen voor de eerste twee kwartalen van 2020. Hiervoor moet worden gewacht tot de afrekening van het tweede kwartaal. Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is namelijk niet mogelijk. De aanvraag kan gebeuren op de portaalsite van de overheid: https://www.socialsecurity.be.

D. Overbruggingsrecht (vervangingsinkomen voor zelfstandigen)

Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten naar aanleiding van het coronavirus (omwille van een gedwongen stopzetting, quarantaine, geen leveringen, een afname van activiteit) en zelf niet ziek zijn, kunnen een financiële uitkering ontvangen tot 12 maanden. De activiteit moet minstens een volledige maand onderbroken worden. Dit overbruggingsrecht bedraagt € 1'291,69 per maand. Wie minstens één persoon ten laste heeft krijgt € 1'614,10 per maand.

Het overbruggingsrecht dekt momenteel de periode tussen 1 maart 2020 en 30 april 2020. Deze periode kan nog verlengd worden, afhankelijk van de duur van de corona-crisis. Het overbruggingsrecht kan worden gecombineerd met de hinderpremie.

Let op: de aanvraag moet gebeuren voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting. Raadpleeg het sociaal verzekeringsfonds voor de concrete formaliteiten.

E. De crisiswaarborg

De crisiswaarborg is een overbruggingskrediet om bestaande schulden op te vangen, voor alle ondernemingen en zelfstandigen in moeilijkheden door de corona-maatregelen. De overheid wil ondernemingen en zelfstandigen tegemoet komen die een lening moeten aangaan om bv. hun personeel te betalen, grondstoffen aan te kopen of facturen te betalen... na te vragen bij de bank.

F. Wat wanneer u zelf ziek wordt?

Indien een zelfstandige minstens 8 dagen ziek is, heeft hij of zij vanaf de eerste dag ziekte recht op een uitkering van het ziekenfonds. Hiervoor moet samen met de behandelende arts een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid worden ingevuld. Vult dit document zo spoedig mogelijk in. Betaling zal namelijk slechts gebeuren vanaf het moment waarop de arts dit document heeft ondertekend.

Indien u langdurig ziek bent informeert u best bij uw sociaal verzekeringsfonds of u in aanmerking komt voor gelijkstelling wegens ziekte. U zal dan worden vrijgesteld van sociale bijdragen, minstens kunt u beroep doen op een betalingsuitstel, vrijstelling of mindering.

G. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die door het coronavirus moeilijkheden ondervinden om hun sociale werkgeversbijdragen te betalen, kunnen maandelijkse afbetalingstermijnen aanvragen voor de bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. De opgave van het coronavirus als reden voor de moeilijkheden wordt aanvaard door de RSZ. Door de aanvraag van een afbetalingsplan vermijdt een onderneming de terugvordering via dwangbevel en de nadelen daarvan (gerechtskosten). Om een afbetalingsplan te kunnen genieten, dient men een online aanvraagformulier in bij de RSZ.

2. Update tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers

Werkgevers die werknemers tijdelijk werkloos moeten stellen, zullen hiervoor een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er wordt daarbij geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting. Bovendien vervalt het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. Alle aanvragen voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zullen dus automatisch worden aanvaard. De werkgever moet zijn aanvraag niet meer uitgebreid verantwoorden, maar enkel COVID-19 als reden opgeven.

Eva Blanpain, advocaat
Valerie Demasure, advocaat