Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor transacties tussen grote ondernemingen en KMO’s

Published on 27/01/2020

Op 17 december 2019 beboette de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een juridische website met 15'000,00 euro omdat haar privacy- en cookiebeleid niet conform de GDPR was. Wat zijn de belangrijkste lessen die wij uit deze beslissing trekken over een cookie- en privacybeleid?


Wat is een KMO?

De wet voorziet in een definitie van KMO. Op het ogenblik van het sluiten van de transactie, moet de onderneming niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • jaargemiddelde van het aantal werknemers: 50
  • jaaromzet van € 9 miljoen exclusief BTW
  • balanstotaal van € 4,5 miljoen

Betaaltermijn? Wettelijk - contractueel?

Vooreerst moet altijd een onderscheid gemaakt worden of een betaaltermijn werd overeengekomen of niet:

  1. Indien partijen contractueel niets voorzien, geldt er tussen ondernemingen een wettelijke betaaltermijn van 30 kalenderdagen.
  2. Meestal voorzien partijen in een contractuele betaaltermijn, hetzij korter, hetzij langer.

Tot vóór deze nieuwe wettelijke regeling was er niets voorzien en was dit vrij te bepalen. Zo werden KMO's geregeld geconfronteerd met opgelegde lange betaaltermijnen, waarover de facto niet te discussiëren viel.

Nu wordt er evenwel voorzien in een maximale contractuele betaaltermijn, meer bepaald van maximaal 60 kalenderdagen. Vanaf 29 april 2020 kunnen partijen geen langere termijnen voorzien indien de KMO een schuldeiser is en de schuldenaar een niet-KMO. Een eventueel afwijkend contractueel beding die een langere betaaltermijn voorziet, wordt voor niet geschreven gehouden.

Gewoon voor de volledigheid wordt opgemerkt dat er geen minimale betaaltermijn bestaat.

Belangrijke opmerking: we spreken van kalenderdagen en niet van werkdagen.

60 dagen te rekenen vanaf?

De betaaltermijn van 60 dagen moet gerekend worden vanaf:

  • de ontvangst van de factuur of verzoek tot betaling; of
  • van de ontvangst van de goederen of diensten, indien de datum van ontvangst van de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling niet vaststaat of indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling eerder ontvangt dan de goederen of diensten; of
  • van de aanvaarding of controle ter verificatie van de conformiteit van de goederen of diensten met de overeenkomst, indien de wet of de overeenkomst voorziet in een procedure voor aanvaarding of controle en indien de schuldenaar de factuur of het gelijkwaardig verzoek tot betaling ontvangt vóór of op de datum waarop de aanvaarding of controle plaatsvindt.

De maximumduur van een procedure voor aanvaarding of controle bedraagt niet meer dan 30 kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen of diensten.

Ook hier wordt nu voorzien in een maximum termijn voor 'controle' van de goederen of diensten.

Inwerkingtreding

De wet treedt in werking op overeenkomsten die gesloten worden vanaf 29 april 2020.

Besluit

Deze regeling voorziet nu in een strikte en wettelijk maximum termijn voor transactie met grote ondernemingen. Zo zullen betaaltermijn van '90 dagen', '120 dagen' of '60 dagen einde maand', enz.... niet meer kunnen en tot het verleden behoren.

De sancties zijn, naast het feit dat het beding voor niet geschreven wordt gehouden, dat de schuldeiser ook intresten en een forfaitaire vergoeding voor invorderingskosten in rekening zal kunnen brengen.

Stefaan Desrumaux, advocaat