Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Pachtgelden vervallen na 13 december 2022: verpachter kan pachtgelden aanpassen aan de nieuw verhoogde coëfficiënten

Published on 23/12/2022

De verpachter en de pachter zijn vrij de pachtprijs te bepalen, maar zijn wel wettelijk gebonden aan maximum pachtprijzen. 

De pachtwet voorziet niet in een minimum pachtprijs maar hierbij dient men wel rekening te houden dat bij een onredelijke (lage) pachtprijs, de overeenkomst mogelijks niet als een pachtovereenkomst zal gekwalificeerd worden. 

Formule berekening maximumpachtprijs

Voor de berekening van de maximaal toegelaten pachtprijs dient men volgende formule te gebruiken:

 

niet-geïndexeerd kadastraal inkomen x pachtprijscoëfficiënt

 

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is onder meer terug te vinden op het aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing.

 

De pachtprijscoëfficiënt hangt van verschillende zaken af. Enerzijds het feit of de pachtgoederen al dan niet bebouwd zijn en anderzijds is de coëfficiënt verschillend per provincie en wat de gronden betreft ook per landbouwstreek.

 

Om de drie jaar wordt de coëfficiënt door de provinciale pachtprijzencommissie vastgesteld.

De coëfficiënten van de laatste jaren worden weergegeven op de hieronder vermelde website:

https://lv.vlaanderen.be/voorlichting-info/pachtprijzen/pachtprijscoefficienten

 

 

Uitzonderingen

Om het sluiten van lange pachten aantrekkelijker te maken, voorziet de wet in bepaalde gevallen dat de maximum pachtprijs verhoogd kan worden. Voor gronden is de verhoging dubbel zo hoog.

 

DUUR VAN DE PACHT

GRONDEN

GEBOUWEN

18 jaar

36 %

18 %

21 jaar

42 %

21 %

24 jaar

48 %

24 %

25 jaar of meer

50 %

25 %

Loopbaanpacht

50 %

25 %

 

 

Nieuwe coëfficiënten vanaf 13 december 2022

 

 

GRONDEN

GEBOUWEN

ANTWERPEN

 

 

Polders

Zandstreek

Kempen

 

8,61

8,78

12,38

12,57

12,57

12,57

LIMBURG

 

 

Kempen

Zandleemstraat

Leemstreek

Grasstreek

11,73

6,91

5,38

5,39

9,16

9,16

9,16

9,16

 

VLAAMS-BRABANT

 

 

Zandstreek

Kempen

Zandleemstreek

Leemstreek

 

7,93

12,74

6,65

5,31

9,15

9,15

9,15

9,15

OOST-VLAANDEREN

 

 

Polders

Zandleemstreek

Zandstreek

Leemstreek

 

5,68

5,69

6,51

5,58

7,39

7,39

7,39

7,39

WEST-VLAANDEREN

 

 

Duinen

Polders

Zandstreek

Zandleemstreek

Leemstreek

 

5,30

5,20

8,45

5,96

5,20

7,53

7,53

7,53

7,53

7,53

 

 

VANAF WANNEER?

Deze pachtprijscoëfficiënten gelden voor de pachten die vervallen sinds 13 december 2022.

De verpachter mag vanaf deze datum de pachtvergoeding aanpassen. Hij is hiertoe niet verplicht.

 

Dit wil zeggen dat de verpachter de pachtprijs voor 2022 nog kan aanpassen aan de nieuwe coëfficiënten voor zover de pachtgelden vervallen NA 13 december 2022, dus onder meer voor de “kerstdagpachten”. Oktoberpachten zullen dan pas vanaf 2023 terug kunnen aangepast worden aan deze pachtcoëfficienten.

 

Bijvoorbeeld

Pachtgelden vervallen oktober 2022                                            oude pachtcoëfficiënten

Pachtgelden vervallen 25 december (“Kerstdagpacht”)                 nieuwe coëfficiënten

 

 

INITIATIEF VERPACHTER

Het is aan de verpachter om de pachter een aangetekende brief te sturen om hem in te lichten dat de pachtprijs zal wijzigen.

 

De aanpassing van de pachtprijs heeft slechts uitwerking op de pachtprijzen die vervallen na het versturen van de aangetekende brief.