Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

“Beter een goede huur met een verre vriend”: regels medehuur in het Vlaams Woninghuurdecreet ingevoerd voor hedendaagse woonvormen

Published on 19/07/2023

Het concept medehuur, waarbij meerdere personen (geliefden maar ook kennissen, vrienden, collega’s, familieleden…) samen een huurwoning bewonen, is de laatste jaren enorm in opmars. Het roept echter ook diverse praktische en juridische vragen op. Woont u bijvoorbeeld in bij uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner zonder zelf een huurcontract te hebben getekend? Wat zijn dan uw rechten en plichten? Of woont u samen met vrienden in een huurwoning en wenst u voor het einde van de huurovereenkomst te verhuizen?  

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet, inwerking getreden op 1 januari 2019, tracht raad te brengen. Er worden regels ingevoerd die een kader scheppen voor deze nieuwe woonvormen.  Voorheen was geen wettelijke regeling voorzien voor medehuur. 

Voor gehuwden en wettelijks samenwonenden is een apart regime met automatische bescherming voorzien. Voor alle feitelijk samenwonenden waaronder koppels die noch gehuwd noch wettelijk samenwonend zijn maar ook familie, vrienden, kennissen, collega’s… geldt een optionele bescherming. 

Read more ...

De gewijzigde bescherming van de consument bij minnelijke invordering

Published on 19/07/2023

Een van oorsprong kleine schuld kan op heden snel oplopen door onder andere interesten en contractueel vastgelegde forfaitaire (schade)vergoeding (de zgn. schadebedingen). Door de invoeging van het boek XIX “Schulden van de consument” in het WER heeft de wetgever gepoogd om agressieve invorderingspraktijken aan banden te leggen en de consument te beschermen tegen een spiraal aan schulden. 

Read more ...

Kunstgras aanleggen: een omgevingsvergunning aanvragen?

Published on 19/07/2023

Men maakt meestal niet meteen de link, maar ook kunstgras wordt beschouwd als verharding, net zoals ook het leggen van kiezels of grind als verharding moet worden beschouwd. Bijgevolg is het plaatsen van kunstgras in principe onderworpen aan de vergunningsplicht.

Read more ...

Feitelijke samenwoners, opgepast: vrijheid, blijheid heeft een keerzijde!

Published on 19/07/2023

In België zijn er 3 manieren om de relatie met uw partner vorm te geven: u treedt u in het huwelijk, u opteert voor de wettelijke samenwoning, ofwel doet u geen van beiden en dan bent u louter “feitelijk samenwonend”. Een reden om te opteren voor de feitelijke samenwoning kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw ‘vrijheid’ wenst te behouden en niet gebonden wil zijn aan bepaalde regels of... aan uw partner. 

Wees echter goed voorbereid want geen regels betekent ook geen bescherming. In onze praktijk ontmoeten we regelmatig cliënten die totaal verrast zijn dat in geval van overlijden of relatiebreuk de bescherming dan ook uitblijft. We zetten voor u enkele aandachtspunten op een rijtje en geven enkele tips mee zodat u toch voldoende bescherming kan inbouwen. 

Read more ...

Erfdienstbaarheid van overgang kan voortaan ook verkregen worden door verjaring

Published on 19/07/2023

De regels inzake erfdienstbaarheden brengen geen revolutie met zich, maar zorgen wel voor een belangrijke evolutie van de ontstaanswijzen van erfdienstbaarheden. Sedert 1 september 2021 kan een recht van overgang ontstaan door verkrijgende verjaring.

Voordien was dit niet mogelijk. Erfdienstbaarheden konden verdwijnen door verjaring, maar niet ontstaan, althans slechts in specifieke gevallen. Het was vereist dat de erfdienstbaarheden zowel zichtbaar als voortdurend waren. Een recht van overgang kon onder het oude recht weliswaar zichtbaar zijn (de overgang kon aangelegd of aangeduid zijn), maar niet voortdurend (de uitoefening van een dergelijke erfdienstbaarheid veronderstelde telkens weer een daad van de mens: iemand moest via de overgang wandelen of rijden).

Read more ...

Het aankomend Vlaams Pachtdecreet: welke (nieuwe) soorten overeenkomsten?

Published on 16/05/2023

De Raad van State heeft zijn advies gegeven over het voorstel van Vlaams Pachtdecreet, dit bij verslag van 9 mei 2023.  De Parlementsleden kunnen nu verder op basis van dit advies in de Commissie beraadslagen.  Van deze Commissiebesprekingen wordt een verslag opgemaakt voor de plenaire vergadering van het Parlement. 

De bedoeling is om nog vóór het verlof het voorstel van Pachtdecreet in plenaire vergadering te laten stemmen. De inwerkingtreding zal wellicht voorzien zijn voor  1 augustus of 1 september 2023.

In deze bijdrage willen wij even stilstaan bij de verschillende  soorten overeenkomsten die men wil voorzien. Belangrijk, alles moet verplicht schriftelijk worden opgesteld. We geven een opsomming.  (nieuw= **) 

Er moet meteen  gezegd worden dat de veranderingen minder ingrijpend zijn dan in het Waals Gewest.

Read more ...

Voor wie grond pacht of verpacht in het Waals Gewest: “onlogische” regeling inzake de resterende duurtijd van lopende pachtovereenkomsten is ongrondwettig verklaard

Published on 09/05/2023

Met de invoering op 1 januari 2020 van de nieuwe regels van het Waalse Pachtdecreet, in het bijzonder over de duurtijd van contracten, heeft de Waalse decreetgever merkwaardig genoeg geen overgangsmaatregelen uitgewerkt voor de schriftelijke lopende pachtovereenkomsten. Op vraag van twee Vrederechters boog het Grondwettelijk Hof zich over het verschil in behandeling tussen schriftelijke en mondelingen contracten, en besloot het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan overgangsmaatregelen ongrondwettig is.

Read more ...

Renovatieverplichting voor wie een energieverslindend residentieel gebouw verwerft sinds 2023

Published on 09/05/2023

Sedert 1 januari 2023 wordt een renovatieverplichting opgelegd aan de verkrijgers van bepaalde residentiële gebouwen. Deze verplichting kadert in de doelstelling om tegen 2050 de CO2 – uitstoot van alle gebouwen drastisch te reduceren. Een energetisch gerenoveerd gebouw vraagt bovendien minder energie en zorgt bijgevolg eveneens voor een lagere energiefactuur.

Read more ...

Eigen geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed of gestort op een gemeenschappelijke bankrekening. Kan ik mijn geld terugkrijgen eens de huwelijksboot strandt?

Published on 09/05/2023

Wanneer mensen in het huwelijksbootje stappen, staan ze vaak niet of onvoldoende stil bij de gevolgen op het vlak van hun vermogen. Wie geen huwelijkscontract afsluit, huwt automatisch onder het wettelijk stelsel, in de volksmond ook “gemeenschap van goederen” genoemd, al klopt deze term niet helemaal. 


Correcter is het te spreken van een “gemeenschap van aanwinsten”. Alles wat de echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. Echtgenoten hebben daarnaast een eigen vermogen dat bestaat uit voorhuwelijkse goederen en goederen die zij tijdens het huwelijk erven of geschonken krijgen. Op die manier zijn er dus 3 vermogens: het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van elk van de echtgenoten. 

Deze vermogens zijn echter voortdurend in interactie met elkaar. In de praktijk doen de volgende situaties zich vaak voor: 

- Een echtgenoot stort eigen gelden op een gemeenschappelijke bankrekening waarmee gezinsuitgaven worden gefinancierd 

- Een echtgenoot investeert eigen gelden in een gemeenschappelijk goed, bijvoorbeeld de gezinswoning


De vraag stelt zich dan of en onder welke voorwaarden de echtgenoot zijn eigen gelden kan terugkrijgen in geval van echtscheiding. 

Read more ...

U bent mede-eigenaar en u wil… energie halen uit zonnepanelen?

Published on 09/05/2023

Een eigenaar van een woning beslist gemakkelijk zelf over een eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van zijn woning. Voor een mede-eigenaar van een privatieve kavel in een appartementsgebouw liggen de kaarten anders, aangezien hij uiteraard niet zomaar op eigen houtje kan beslissen over de bestemming van het gemeenschappelijk dak, door plaatsing van zonnepanelen.  Oók als hij de installatie helemaal zelf bekostigt.  In de huidige bijdrage bekijken we enkele opties waarover deze mede-eigenaar beschikt. 

Read more ...