Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Published on 30/06/2022

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zéér beperkt. In eerste instantie moet men bij de onderwijsinstelling - waarbij men als student is ingeschreven - een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.


1.Doorlopen van de interne beroepsprocedure

 

Wanneer een student na het krijgen van zijn examenresultaten van mening is dat hij onrecht aangedaan is wat betreft zijn punten (ongunstige studievoortgangsbeslissing), dan kan hij bij de onderwijsinstelling waaraan hij ingeschreven is een (interne) beroepsprocedure opstarten. Om er zeker van te zijn dat hij hierbij aan alle nodige inhoudelijke en vormelijke vereisten voldoet, is het aangewezen om de onderwijs- en examenregeling van de onderwijsinstelling er op na te zien. Hierin zal men kunnen terugvinden hoe de student (of zijn raadsman) op een geldige manier een beroep tegen de desbetreffende examenresultaten kan indienen.

Opgelet: de vervaltermijn om een intern beroep in te stellen is zeer kort. Men beschikt vaak slechts over 5 kalenderdagen en deze termijn gaat in op de dag van de proclamatie of nadat u kennis hebt genomen van de studievoortgangsbeslissing. Snel handelen is hier dus zeker de boodschap!

Nadat de onderwijsinstelling kennis heeft genomen van het ingestelde beroep, heeft zij op haar beurt 15 kalenderdagen om een beslissing te nemen (of om aan te geven wanneer zij een beslissing zullen nemen). Het is wel zo dat, indien de onderwijsinstelling geen beslissing neemt binnen de 15 kalenderdagen, zij hun bevoegdheid om nog een beslissing te nemen, niet verliezen. Zij dienen hun termijn dus minder strikt na te leven dan dat de studenten dit dienen te doen.

Indien de student na de interne beroepsprocedure nog steeds het gewenste resultaat niet heeft bereikt, kan hij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen vatten.

2.Beroep instellen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen is bevoegd voor studievoortgangsbeslissingen (waaronder wordt verstaan examenbeslissingen, examentuchtbeslissingen, toekennen van vrijstellingen,...) van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Nog meer dan dat dit reeds het geval was bij de interne beroepsprocedure, moet hier absoluut voldaan zijn aan alle voorschriften voor het indienen van een geldig verzoekschrift tot beroep. Daarnaast is ook hier sprake van een beperkte termijn van 7 kalenderdagen voor het indienen van het verzoekschrift. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag die volgt op dag van de kennisgeving van de beslissing van het interne beroep of na afloop van een termijn van 20 dagen nadat je het intern beroep hebt aangetekend en waarbij men nalaat om binnen die 20 dagen een interne beroepsbeslissing te nemen. Het is dan ook aangewezen om u te laten bijstaan door iemand met voldoende kennis inzake deze materie, zodat er snel gehandeld kan worden.

Bovendien moet men eerst de interne beroepsprocedure doorlopen hebben alvorens men naar de Raad kan stappen. Men kan dus nooit direct naar de Raad stappen, zonder eerst langs de onderwijsinstelling te zijn gepasseerd.

De procedure voor de Raad verloopt zeer vlot. Nadat een correct verzoekschrift ingediend werd (met daarin uw bezwaren + de eventuele overtuigingsstukken), krijgen beide partijen 48u de tijd om hun standpunten op papier te zetten. Daarna zal u binnen de 2 weken op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Wanneer de Raad beslist dat het beroep van de student terecht werd ingesteld en zij hem dus gelijk geeft, dan neemt zij een positieve beslissing waarmee ze ogenblikkelijk de beslissing van de onderwijsinstelling vernietigt. Dit betekent echter nog niet het einde van het verhaal. Na een positieve beslissing van de Raad, moet de onderwijsinstelling een nieuwe beslissing nemen. Deze beslissing dient zij wel te nemen in de lijn van de beslissing die de Raad nam. Daarnaast zal de Raad aan de onderwijsinstelling een aantal voorwaarden formuleren waaraan haar nieuwe beslissing moet voldoen. Zij kan dusdanige voorwaarden opleggen die er voor zorgen dat de onderwijsinstelling haast niet anders kan dan ook een gunstige beslissing te nemen voor de student in kwestie. Dit is echter niet altijd het geval!

Het gaat hier dus om een nogal omslachtige procedure waarbij kennis van zaken en tijdig handelen heel erg belangrijk zijn.

3. Verlies van leerkrediet door overmacht

Naast een beroep bij de Raad voor wat betreft een ongunstige studievoortgangsbeslissing, kan u ook terecht bij de Raad indien u leerkrediet bent verloren door een overmachtssituatie (bijvoorbeeld ziekte, overlijden van een familielid,...).

Wanneer je je in een overmachtssituatie bevond en daardoor aan minstens 1 van je examenkansen voor een opleidingsonderdeel niet kon deelnemen, bestaat de mogelijkheid om het verloren leerkrediet voor de Raad terug te vorderen.

Voor het indienen van een verzoekschrift tot terugvordering van het leerkrediet, bestaat er geen vervaltermijn. Je kan ook voor voorgaande academiejaren een verzoekschrift indienen. Als je studiepunten wil terugvorderen voor het huidige academiejaar, kan je daarvoor in principe pas na de tweede zittijd een verzoekschrift bij de Raad indienen.

Het zal voornamelijk van belang zijn om bij deze procedure de nodige bewijsstukken te verzamelen, zoals puntenbriefjes, doktersattesten,... opdat de overmachtssituatie kan worden aangetoond.

 

 

Thomas Vuylsteke
thomas.vuylsteke@odigo.eu