Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Check-list voor iedere hoofdaannemer vooraleer hij werken uitvoert

Published on 23/12/2021

In de bouwsector (namelijk paritair comité 124) bestaan er specifieke formaliteiten maar ook aandachtspunten die U als werkgever niet uit het oog mag verliezen. Deze regels zijn er niet om U af te schrikken maar om sociale fraude en deloyale concurrentie tegen te gaan.


1) Werfregistratie

Vooraleer uw personeel op een werf werken kan uitvoeren in onroerende staat, moeten ze zich verplicht eerst dagelijks laten registreren. Dit wordt in de volksmond "chekin@work" genoemd en verloopt via een door de RSZ ontwikkelde applicatie. Hierop moet U als werkgever zeker op waken, gezien de RSZ ook effectief sancties kan opleggen indien dit niet gebeurt.

Niet onbelangrijk: deze verplichting geldt enkel voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, waarbij het totaalbedrag van het project gelijk is aan of hoger is dan 500.000 euro (exclusief BTW).

2) Verplichte werkmelding

Artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 - betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders - voorziet in een verplichte elektronische aangifte van werken in onroerende staat aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid.

Elke aannemer moet dus alvorens de werken aan te vatten een aangifte doen via de portaalsite van de sociale zekerheid.

Gelukkig moeten niet alle werken aangegeven worden en wordt er gewerkt binnen de sector met drempels:

  • werken waarvoor een beroep gedaan wordt op één onderaannemer: verplichte aangifte wanneer het totale bedrag ten minste 5.000 euro bereikt (exclusief btw);
  • werken waarvoor er geen beroep op onderaannemers gedaan wordt: verplichte aangifte vanaf 30.000 euro (exclusief btw);
  • werken waarbij ten minste 2 onderaannemers betrokken zijn: de aangifte is altijd verplicht ongeacht het bedrag.

3) Construbadge

Het dragen van een Construbadge is in de bouwsector verplicht sinds oktober 2014. Dit instrument is bedoeld als visueel identificatiemiddel op de bouwplaats. Voor een aannemer is het immers heel belangrijk om te weten wie zich op de bouwplaats bevindt (denk maar aan het geval van een zwaar arbeidsongeval).

Zowel de arbeiders van Belgische bouwbedrijven als de arbeiders van buitenlandse werkgevers die bouwactiviteiten uitoefenen in België, moeten de Construbadge gebruiken.
Op deze badge staan de naam van de arbeider, de naam van zijn werkgever, zijn foto en de geldigheidsduur van de badge.

De Construbadge is ook een handige tool gezien deze gebruikt kan worden voor aanwezigheidsregistratie op de werken (denk bijvoorbeeld aan een priksysteem).

4) Ga na of uw onderaannemer schulden heeft

Ga als voorzichtige aannemer op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst (1) en tijdens de uitvoering van de werken (2) na of uw medecontractant fiscale en/of sociale schulden heeft.

Vooraleer U een factuur betaalt aan uw onderaannemer moet U dus verifiëren of U een zogenaamd "inhoudingsplicht" hebt. Deze inhouding dient dan om de sociale en fiscale schulden te betalen.

Wilt U dit graag nagaan, consulteer dan op sociaal vlak de portaalsite voor sociale zekerheid en op fiscaal vlak de rubriek "My Minfin" of via de website van de FOD Financiën.
Hou dit zeker in de gaten want indien de inhoudingen niet of niet correct gebeuren, zijn de opdrachtgever en de aannemer hoofdelijk aansprakelijk!

5) Opgelet voor de lonen 

Indien uw medecontractant abnormaal lage prijzen hanteert, moet een belletje rinkelen! De minimumlonen moeten steeds nageleefd worden, ook door uw onderaannemer. U kan namelijk hoofdelijk aansprakelijk zijn indien dit niet het geval is.

Indien uw (rechtstreekse) onderaannemer loonschulden heeft ten aanzien van zijn werknemers, dan kan U hiervoor hoofdelijke aansprakelijk gesteld worden, tenzij U in het bezit bent van een schriftelijke verklaring van uw (rechtstreekse) onderaannemer waarin hij bevestigt dat hij het loon dat verschuldigd is aan zijn werknemers betaalt en in de toekomst zal betalen en hij de gegevens meegedeeld krijgt van de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarin de inlichtingen betreffende het loon zijn opgenomen.

***

Tot slot, wensen we even stil te staan bij de (mogelijks) toekomstige evoluties. De Confederatie Bouw is namelijk aan het onderhandelen voor een veralgemeende Construbadge, voor een verruiming van de check-in en een (nieuwe) check-out. De Construbadge en checkin@work bestaan namelijk nu alleen maar voor arbeiders maar niet voor bedienden of bijvoorbeeld architecten/bouwheren die op de werven aanwezig zijn. Om de strijd tegen sociale dumping verder te zetten probeert de Confederatie Bouw dit dus door te duwen...

Hou deze nieuwsbrief zeker bij de hand want een verwittigd aannemer is er twee waard!

Prettige feestdagen en hopelijk tot volgend jaar!

Manon Gosseye, advocaat