Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Newsletter

Back to overview

Nieuw regeerakkoord brengt licht in de duisternis. Shift van 21% naar 6%: voor afbraak en heropbouw woningen

Published on 19/11/2020

De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina's tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan een niet onbelangrijk thema: "In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied".


Wat hiermee wordt bedoeld en wat hiervan de draagwijdte is, maakt het onderwerp uit van deze bijdrage.

Tot op vandaag is het de algemene regel - op 32 steden na - dat er nog altijd 21 % btw wordt geheven op de afbraak, ruwbouw en afwerking van privéwoningen. De nieuwe maatregel heeft tot doel de 21 % btw - althans tijdelijk - te herleiden tot 6% en dit zonder onderscheid: dit geldt voor het hele Belgische grondgebied.

Deze regel gaat in op 1 januari 2021 en blijft gelden tot 31 december 2022. De bedoeling is dat zowel de burger als de bouwsector een financiële stimulans ondervinden.

Dat de Corona-crisis voor grote kopzorgen heeft gezorgd bij heel wat mensen, staat als een paal boven water. Niet in het minst worden aannemers en bouwondernemers getroffen. De onzekere tijden weerhouden mensen ervan financiële risico's te nemen, minstens stelt men ze uit waardoor aannemers en bouwondernemers geen (te weinig) nieuwe opdrachten zien binnenstromen. De economische impact valt niet te onderschatten. Deze maatregel beoogt dan ook om het voor burgers en gezinnen gemakkelijker te maken om tegen een lagere kost nieuwe woningen te bouwen of te verwerven. Naast het economisch aspect is er ook een positief ecologisch aspect: nieuwe woningen zijn veel ecologischer en dus beter voor het milieu.

De btw-verlaging voor afbraak en en heropbouw is niet volledig nieuw. Al in 2007 verlaagde de federale overheid het tarief van 21% naar 6% voor sloop en heropbouw door particuliere huishoudens als zij het nieuwe gebouw hoofdzakelijk of uitsluitend als privéwoning gebruiken. In tegenstelling tot de nieuwe maatregel, werd dit anno 2007 ingevoerd in 32 Belgische centrumsteden, met als doelstelling de leegstand en de onbewoonbaarhid van de woning in bepaalde achtergestelde gebieden van steden te bestrijden. De nieuwe maatregel houdt een bijkomend sociaal aspect in, in die zin dat er aan de uitbreiding hiervan enkele bijkomende sociale voorwaarden worden gekoppeld.

Ten eerste komen enkel bouwheren - natuurlijke personen in aanmerking en dit rekening houdend met de volgende cumulatieve beperkingen van sociale aard:

- de heropgebouwde woning wordt aangewend als enige en eigen woning met als bijkomende beperking dat de bewoonbare oppervlakte niet groter is dan 200 m²;
- de domicilie van de bouwheer staat hier gevestigd.

Vervolgens voorziet de tijdelijke uitbreiding ook in de mogelijkheid om het verlaagde tarief te hanteren voor woningen die bestemd zijn voor lange termijn verhuur. Hieraan moet worden toegevoegd dat u de nieuwe woning minstens voor 15 jaar dient te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Tot slot is het ook niet onbelangrijk om te vermelden dat het verlaagde tarief ook van toepassing kan zijn op een woning die door bouwpromotoren en ontwikkelaars heropgebouwd wordt na aankoop en afbraak, met dien verstande dat ze nadien verkocht wordt aan een natuurlijk persoon. Dit tarief is toepasselijk voor leveringen aan een koper/bouwheer, onder de reeds besproken voorwaarden van sociale aard.

Last but not least: deze regeling geldt enkel indien alle bovenstaande voorwaarden gedurende een termijn van 5 jaar, volgend op het jaar van eerste ingebruikneming, vervuld blijven.

Thomas Vuylsteke​​​​​​​, advocaat
Benjamin Demuynck, advocaat