Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Van kerstgeschenk tot schenking – de spelregels op een rijtje

Gepubliceerd op 21/12/2023

Wenst u uw geliefden voor de feestdagen een som geld cadeau doen? Uw vrijgevigheid siert u! Maar wees wel de fiscale en juridische spelregels indachtig.

We zetten ze voor u nog even op een rijtje. 

Lees meer ...

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 2)

Gepubliceerd op 21/12/2023

In het eerste deel werd het toepassingsgebied van het nieuw Vlaams Pachtdecreet besproken, we gaan verder met het vervolg hierop.

Wij willen hierbij ook vermelden dat het Pachtdecreet ondertussen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023. 

Lees meer ...

Cultuurcontract versie 2024

Gepubliceerd op 21/12/2023

CULTUURCONTRACT (versie 2024)

Lees meer ...

Nieuwe verplichtingen voor wie bemiddelt in vastgoed

Gepubliceerd op 21/12/2023

Op 1 februari 2024 treedt een nieuw Koninklijk Besluit in werking dat de bemiddelingsovereenkomsten tussen vastgoedmakelaars en consumenten zal regelen. Dit KB vervangt het zogenaamde ‘KB Freya’ (het KB van 12 januari 2007 betreffende bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars). 

Het nieuwe KB is van toepassing op alle makelaarsovereenkomsten die vanaf 1 februari 2024 gesloten worden.

Het nieuwe KB bouwt voort op het KB Freya uit 2007, maar wijzigt, verfijnt en moderniseert een aantal principes.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:

Lees meer ...

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten

Gepubliceerd op 10/11/2023

Op 1 augustus 2023 trad de nieuwe wet betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden in werking (i.e. Wet 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, BS 1 juni 2023). Op basis van deze wet dient bij de benoeming tot een bestuursfunctie van een persoon in een vennootschap, een verklaring te worden ingediend bij de griffie waarin de vennootschap/vereniging stelt dat aan deze persoon geen actueel bestuursverbod werd opgelegd door een rechtscollege van een lidstaat van de EER.

Lees meer ...

Het verhuren van een eengezinswoning aan (buitenlandse) arbeidskrachten, aan een groep vrienden,…: maak steeds de juiste analyse!

Gepubliceerd op 10/11/2023

Als eigenaar van een huurwoning kan er worden nagedacht om de woning aan meerdere personen tegelijk te verhuren en zo bijvoorbeeld meer betaalzekerheid te hebben, of een hoger bedrag aan huurgelden te kunnen innen, of tegemoet te komen aan de grote vraag naar dergelijke woningen,…  

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhuren van een woning aan verschillende (buitenlandse) arbeidskrachten/werknemers of aan studenten die elk apart een huurovereenkomst hebben met de eigenaar,…

Bij het verhuren van de woning aan verschillende personen tegelijk, heerst het risico dat de woning de kwalificatie krijgt van ‘kamerwoning’ en niet meer als ‘eengezinswoning’. Probleem hierbij is dat een ‘eengezinswoning’ niet zonder vergunning mag worden omgevormd tot een ‘kamerwoning’ en dat voor een ‘kamerwoning’ strengere kwaliteitsvereisten gelden. 

 

Lees meer ...

HET NIEUW VLAAMS PACHTDECREET (deel 1)

Gepubliceerd op 10/11/2023

Het is zover, het nieuw Vlaams Pachtdecreet is gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 4 oktober 2023.

Het Pachtdecreet zal niet enkel van toepassing zijn op de nieuwe pachtovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 november 2023, maar ook op alle andere (oude) pachtovereenkomsten.

Lees meer ...

Devolutieve werking van het administratieve beroep

Gepubliceerd op 10/11/2023

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een complex juridisch vraagstuk dat recentelijk opnieuw de aandacht heeft getrokken en een diepgaande analyse vereist. Centraal in dit debat staat de devolutieve werking van bestuurlijk beroep en de reikwijdte van de bevoegdheden van de vergunningverlenende overheid in hoger beroep in verband met afwijkingsmogelijkheden in gemeentelijke verordeningen, dus op het niveau van de zogenaamde eerste aanleg.

Lees meer ...

“Beter een goede huur met een verre vriend”: regels medehuur in het Vlaams Woninghuurdecreet ingevoerd voor hedendaagse woonvormen

Gepubliceerd op 19/07/2023

Het concept medehuur, waarbij meerdere personen (geliefden maar ook kennissen, vrienden, collega’s, familieleden…) samen een huurwoning bewonen, is de laatste jaren enorm in opmars. Het roept echter ook diverse praktische en juridische vragen op. Woont u bijvoorbeeld in bij uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner zonder zelf een huurcontract te hebben getekend? Wat zijn dan uw rechten en plichten? Of woont u samen met vrienden in een huurwoning en wenst u voor het einde van de huurovereenkomst te verhuizen?  

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet, inwerking getreden op 1 januari 2019, tracht raad te brengen. Er worden regels ingevoerd die een kader scheppen voor deze nieuwe woonvormen.  Voorheen was geen wettelijke regeling voorzien voor medehuur. 

Voor gehuwden en wettelijks samenwonenden is een apart regime met automatische bescherming voorzien. Voor alle feitelijk samenwonenden waaronder koppels die noch gehuwd noch wettelijk samenwonend zijn maar ook familie, vrienden, kennissen, collega’s… geldt een optionele bescherming. 

Lees meer ...

De gewijzigde bescherming van de consument bij minnelijke invordering

Gepubliceerd op 19/07/2023

Een van oorsprong kleine schuld kan op heden snel oplopen door onder andere interesten en contractueel vastgelegde forfaitaire (schade)vergoeding (de zgn. schadebedingen). Door de invoeging van het boek XIX “Schulden van de consument” in het WER heeft de wetgever gepoogd om agressieve invorderingspraktijken aan banden te leggen en de consument te beschermen tegen een spiraal aan schulden. 

Lees meer ...

Kunstgras aanleggen: een omgevingsvergunning aanvragen?

Gepubliceerd op 19/07/2023

Men maakt meestal niet meteen de link, maar ook kunstgras wordt beschouwd als verharding, net zoals ook het leggen van kiezels of grind als verharding moet worden beschouwd. Bijgevolg is het plaatsen van kunstgras in principe onderworpen aan de vergunningsplicht.

Lees meer ...

Feitelijke samenwoners, opgepast: vrijheid, blijheid heeft een keerzijde!

Gepubliceerd op 19/07/2023

In België zijn er 3 manieren om de relatie met uw partner vorm te geven: u treedt u in het huwelijk, u opteert voor de wettelijke samenwoning, ofwel doet u geen van beiden en dan bent u louter “feitelijk samenwonend”. Een reden om te opteren voor de feitelijke samenwoning kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw ‘vrijheid’ wenst te behouden en niet gebonden wil zijn aan bepaalde regels of... aan uw partner. 

Wees echter goed voorbereid want geen regels betekent ook geen bescherming. In onze praktijk ontmoeten we regelmatig cliënten die totaal verrast zijn dat in geval van overlijden of relatiebreuk de bescherming dan ook uitblijft. We zetten voor u enkele aandachtspunten op een rijtje en geven enkele tips mee zodat u toch voldoende bescherming kan inbouwen. 

Lees meer ...

Erfdienstbaarheid van overgang kan voortaan ook verkregen worden door verjaring

Gepubliceerd op 19/07/2023

De regels inzake erfdienstbaarheden brengen geen revolutie met zich, maar zorgen wel voor een belangrijke evolutie van de ontstaanswijzen van erfdienstbaarheden. Sedert 1 september 2021 kan een recht van overgang ontstaan door verkrijgende verjaring.

Voordien was dit niet mogelijk. Erfdienstbaarheden konden verdwijnen door verjaring, maar niet ontstaan, althans slechts in specifieke gevallen. Het was vereist dat de erfdienstbaarheden zowel zichtbaar als voortdurend waren. Een recht van overgang kon onder het oude recht weliswaar zichtbaar zijn (de overgang kon aangelegd of aangeduid zijn), maar niet voortdurend (de uitoefening van een dergelijke erfdienstbaarheid veronderstelde telkens weer een daad van de mens: iemand moest via de overgang wandelen of rijden).

Lees meer ...

Het aankomend Vlaams Pachtdecreet: welke (nieuwe) soorten overeenkomsten?

Gepubliceerd op 16/05/2023

De Raad van State heeft zijn advies gegeven over het voorstel van Vlaams Pachtdecreet, dit bij verslag van 9 mei 2023.  De Parlementsleden kunnen nu verder op basis van dit advies in de Commissie beraadslagen.  Van deze Commissiebesprekingen wordt een verslag opgemaakt voor de plenaire vergadering van het Parlement. 

De bedoeling is om nog vóór het verlof het voorstel van Pachtdecreet in plenaire vergadering te laten stemmen. De inwerkingtreding zal wellicht voorzien zijn voor  1 augustus of 1 september 2023.

In deze bijdrage willen wij even stilstaan bij de verschillende  soorten overeenkomsten die men wil voorzien. Belangrijk, alles moet verplicht schriftelijk worden opgesteld. We geven een opsomming.  (nieuw= **) 

Er moet meteen  gezegd worden dat de veranderingen minder ingrijpend zijn dan in het Waals Gewest. 

Lees meer ...

Voor wie grond pacht of verpacht in het Waals Gewest: “onlogische” regeling inzake de resterende duurtijd van lopende pachtovereenkomsten is ongrondwettig verklaard

Gepubliceerd op 09/05/2023

Met de invoering op 1 januari 2020 van de nieuwe regels van het Waalse Pachtdecreet, in het bijzonder over de duurtijd van contracten, heeft de Waalse decreetgever merkwaardig genoeg geen overgangsmaatregelen uitgewerkt voor de schriftelijke lopende pachtovereenkomsten. Op vraag van twee Vrederechters boog het Grondwettelijk Hof zich over het verschil in behandeling tussen schriftelijke en mondelingen contracten, en besloot het Grondwettelijk Hof dat het gebrek aan overgangsmaatregelen ongrondwettig is. 

Lees meer ...

Renovatieverplichting voor wie een energieverslindend residentieel gebouw verwerft sinds 2023

Gepubliceerd op 09/05/2023

Sedert 1 januari 2023 wordt een renovatieverplichting opgelegd aan de verkrijgers van bepaalde residentiële gebouwen. Deze verplichting kadert in de doelstelling om tegen 2050 de CO2 – uitstoot van alle gebouwen drastisch te reduceren. Een energetisch gerenoveerd gebouw vraagt bovendien minder energie en zorgt bijgevolg eveneens voor een lagere energiefactuur.

Lees meer ...

Eigen geld geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed of gestort op een gemeenschappelijke bankrekening. Kan ik mijn geld terugkrijgen eens de huwelijksboot strandt?

Gepubliceerd op 09/05/2023

Wanneer mensen in het huwelijksbootje stappen, staan ze vaak niet of onvoldoende stil bij de gevolgen op het vlak van hun vermogen. Wie geen huwelijkscontract afsluit, huwt automatisch onder het wettelijk stelsel, in de volksmond ook “gemeenschap van goederen” genoemd, al klopt deze term niet helemaal. 

Correcter is het te spreken van een “gemeenschap van aanwinsten”. Alles wat de echtgenoten tijdens het huwelijk opbouwen, behoort tot het gemeenschappelijk vermogen. Echtgenoten hebben daarnaast een eigen vermogen dat bestaat uit voorhuwelijkse goederen en goederen die zij tijdens het huwelijk erven of geschonken krijgen. Op die manier zijn er dus 3 vermogens: het gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen van elk van de echtgenoten. 

Deze vermogens zijn echter voortdurend in interactie met elkaar. In de praktijk doen de volgende situaties zich vaak voor: 

- Een echtgenoot stort eigen gelden op een gemeenschappelijke bankrekening waarmee gezinsuitgaven worden gefinancierd

- Een echtgenoot investeert eigen gelden in een gemeenschappelijk goed, bijvoorbeeld de gezinswoning

De vraag stelt zich dan of en onder welke voorwaarden de echtgenoot zijn eigen gelden kan terugkrijgen in geval van echtscheiding. 

Lees meer ...

U bent mede-eigenaar en u wil… energie halen uit zonnepanelen?

Gepubliceerd op 09/05/2023

Een eigenaar van een woning beslist gemakkelijk zelf over een eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak van zijn woning. Voor een mede-eigenaar van een privatieve kavel in een appartementsgebouw liggen de kaarten anders, aangezien hij uiteraard niet zomaar op eigen houtje kan beslissen over de bestemming van het gemeenschappelijk dak, door plaatsing van zonnepanelen.  Oók als hij de installatie helemaal zelf bekostigt.  In de huidige bijdrage bekijken we enkele opties waarover deze mede-eigenaar beschikt.

Lees meer ...

NIEUWSFLASH: de automatische e-mails vanuit het omgevingsloket mogen wel wat uitgebreider zijn…

Gepubliceerd op 18/01/2023

Voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelingen, milieu-activiteiten, kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Beslissingen over vergunningen worden geregistreerd op het omgevingsloket.

Deze beslissingen worden onder meer aan de aanvrager gecommuniceerd via een automatische e-mail van het omgevingsloket.

Een bijzonder summiere e-mail…

Geachte heer of mevrouw
Volgende actie werd uitgevoerd: De beslissing werd geregistreerd. U vindt hierover meer informatie in het Omgevingsloket in het digitale dossier …   in het tabblad projectverloop.

Met vriendelijke groeten, 
Het Omgevingsloket 

Maar met verregaande gevolgen…

Voor de bestemmeling van deze e-mail begint de beroepstermijn van 30 of 45 dagen in principe te lopen de dag na de ontvangst ervan. 

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft in 2 recente arresten van 12 januari 2023 (RvVb-A-2223-0426 en RvVb-A-2223-0427) geoordeeld dat indien deze automatische e-mail  zélf geen beroepsmodaliteiten vermeldt, de beroepstermijn van 30 of 45 dagen pas start vier maanden na de ontvangst van deze e-mail.

De beroepsmodaliteiten houden in: of de bestemmeling beroep kan instellen, bij welke instantie en binnen welke termijn.

Besluit 

Het wordt nu wachten op een aanpassing van deze standaard automatische e-mails vanuit het omgevingsloket.

Zolang de summiere standaardmail van het omgevingsloket niet wordt aangepast, zal de beroepstermijn pas vier maanden na de verzending ingaan.

U heeft dus voorlopig even wat meer tijd om beroep in te dienen.


 

Lees meer ...

Schenken onder de kerstboom - Hoe a “merry” christmas geen nachtmerrie wordt

Gepubliceerd op 25/12/2022

Kerstmis is het feest van de vrede en de vrijgevigheid. U wilt uw lieve kinderen graag verrassen en een financieel duwtje in de rug geven. Kan dat zomaar? Hoe pak ik het aan? Kijkt de fiscus mee? En moet ik aan ieder kind evenveel geven? 

We zetten voor u de spelregels nog even op een rijtje zodat het voor iedereen een gelukkige kerst blijft. 

Lees meer ...

Wie niet inhoudt, is gezien

Gepubliceerd op 23/12/2022

Wenst u werken te laten uitvoeren aan uw woning, maar gebruikt u deze woning ook gedeeltelijk beroepsmatig? Laat u werken uitvoeren door uw vennootschap? Dan bent u verplicht om inhoudingen te doen op de facturen van uw aannemer, indien uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft. 

Lees meer ...

Pachtgelden vervallen na 13 december 2022: verpachter kan pachtgelden aanpassen aan de nieuw verhoogde coëfficiënten

Gepubliceerd op 23/12/2022

De verpachter en de pachter zijn vrij de pachtprijs te bepalen, maar zijn wel wettelijk gebonden aan maximum pachtprijzen. 

De pachtwet voorziet niet in een minimum pachtprijs maar hierbij dient men wel rekening te houden dat bij een onredelijke (lage) pachtprijs, de overeenkomst mogelijks niet als een pachtovereenkomst zal gekwalificeerd worden. 

Lees meer ...

Slachtoffers phishing: kan de bank verantwoordelijk worden gesteld?

Gepubliceerd op 23/12/2022

Meer en meer mensen, jong en oud, al dan niet vertrouwd met de digitale omgeving, worden slachtoffers van phishing. De oplichters scherpen steeds hun technieken aan en worden inventiever, waardoor het niet evident is om te herkennen dat er oplichters in het spel zijn. 

Lees meer ...

Wordt de uitvoering van uw overeenkomst ernstig verzwaard door veranderende externe omstandigheden? De wetgever reikt u een oplossing aan!

Gepubliceerd op 23/12/2022

De wereld wordt de laatste jaren getroffen door verscheidene “crisissen”, zoals onder andere de blokkering van het Suezkanaal, het Covid-virus en de Russisch-Oekraïense oorlog die de uitvoering van allerhande overeenkomsten aanzienlijk bemoeilijken en/ of navenante prijsstijgingen met zich meebrengen.

Veranderende omstandigheden, zoals hierboven, leiden vaak tot grote problemen (of aanzienlijke meerkosten) bij het uitvoeren van overeenkomsten die voordien werden aangegaan.

Kun je hier wettelijks iets aan doen?

Lees meer ...

Kan je als bestuurder of zaakvoerder failliet worden verklaard?

Gepubliceerd op 23/12/2022

Sinds de introductie van het nieuwe Wetboek Economisch Recht (WER) in 2018 kunnen bestuurders en zaakvoerders van een vennootschap failliet worden verklaard. Niettemin oordeelde het Hof van Cassatie op 18 maart 2022 in een zaak dat de bestuurder van een vennootschap in casu niet failliet kon worden verklaard. 

Zal deze recente interpretatie van het Hof in 2023 mogelijks leiden tot een aanpassing van de wetgeving? 

Lees meer ...

EPC voor niet-residentiële eenheden

Gepubliceerd op 23/12/2022

Vlaanderen streeft naar koolstofneutraliteit voor niet niet-residentiële gebouwen en dit tegen uiterlijk 2050. Om die neutraliteit te bereiken werden een aantal verplichtingen ingevoerd die grondige renovaties absoluut noodzakelijk maken. Een van deze verplichtingen is de invoer van een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden, of kortweg EPC NR.

Lees meer ...

Cultuurcontract versie 2022

Gepubliceerd op 21/11/2022

CULTUURCONTRACT

Lees meer ...

NIEUWSFLASH: Zaterdag blijft hoogstwaarschijnlijk een werkdag in het sociaal recht

Gepubliceerd op 17/11/2022

In het sociaal recht wordt o.m. voor het berekenen van bepaalde termijnen, waaronder de uitwerking van een aangetekende (opzeggings)brief en het bepalen van de driedagentermijn in het kader van een ontslag om dringende reden, een zaterdag beschouwd als een werkdag die in aanmerking moet worden genomen. 

Of dit nog het geval zal zijn vanaf 1 januari 2023 is onduidelijk. 

Lees meer ...

HET AANWEZIGHEIDSQUORUM OP DE ALGEMENE VERGADERING VAN MEDE-EIGENAARS: HOE GEBEURT DE BEREKENING? UITGELEGD AAN DE HAND VAN VOORBEELDEN

Gepubliceerd op 04/11/2022

Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. 

Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. 
Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan.

Lees meer ...

BEZINT (samen) EER GE ONTBINDT

Gepubliceerd op 04/11/2022

I. INLEIDING: BELANG VAN HANDELSHUUR

De handelshuurwetgeving is er vaak op gericht jonge beginnende ondernemers, dan wel gevestigde ondernemers, toe te laten hun handelszaak uit te baten in prestigieuze panden op florerende locaties, zonder de investering van het pand te moeten dragen. Op die manier wordt het economisch gezien interessant om via huurcontracten te werken. Het is zo dat op de contracten die worden gesloten specifiek voor de huur van handelspanden, de handelshuurwet op dwingende wijze van toepassing is. Deze wet voorziet voor de huurders een grotere bescherming dan huurovereenkomsten die niet onder deze specifieke regelgeving vallen, zoals bijvoorbeeld een minimum contractduur van 9 jaar, een recht ten voordele van de huurder op 3 huurhernieuwingen, beperkte opzegmogelijkheden voor de verhuurder,… Het is immers van belang voor de huurder dat de stabiliteit en continuïteit van de handelszaak zo veel mogelijk wordt gewaarborgd, omdat de handelaars veelal hun hart en ziel in hun handelszaak steken. Natuurlijk gaan alle rechten voor de huurders ook gepaard met enkele plichten. Zo moeten zij ook ten opzichte van de verhuurder een goede communicatie vooropstellen en in geval van vroegtijdige beëindiging van de huur, omwille van allerlei redenen, bepaalde wettelijke bepalingen naleven.

Kortom: de handelshuurwetgeving is erop gericht om voor zowel de huurder als de verhuurder stabiliteit en continuïteit te geven. 

Hét sleutelwoord in elke samenwerking is een goede communicatie tussen partijen, want vanzelfsprekend kan de wet niet allesomvattend zijn. Een recent voorbeeld uit de praktijk situeert dit.

In elk geval is het van belang indachtig te zijn dat de beschermde partij niet op voorhand afstand kan doen van de bescherming, gelet op het dwingend karakter. 

II. UIT HET LEVEN GEGREPEN

Recentelijk kwam een interessant voorbeeld in onze praktijk die de beperkingen van een wettelijke regeling illustreert en die bevestigt dat, hoe goed de wettelijke regeling ook is, hoe hard men ook gewerkt heeft aan een alles-voorziende-overeenkomst, men niet alles kan voorzien. In voorkomend geval neemt de huurder bepaalde...

Lees meer ...

FUNDING LOSS: HET TEVEEL ACHTERAF NOG TERUGVORDEREN?

Gepubliceerd op 04/11/2022

De vraag luidt of de kredietnemer, na verloop van enkele maanden of jaren, nog protest kan aantekenen bij de bank én het te veel betaalde bedrag alsnog kan terugvorderen. 

Lees meer ...

OUT-OF-OFFICE!?

Gepubliceerd op 04/11/2022

E-mailboxen puilen uit van belangrijke informatie.  Als werkgever wil je het liefst zoveel mogelijk data bijhouden. Een werknemer die tijdelijk afwezig is of definitief vertrekt, geeft daarom soms een tegengesteld belang. Wat kan en mag?

Rekening houdend met de strengste bepaling vanuit de GDPR of de CAO nr. 81 worden hierna de actiepunten overlopen, specifiek voor e-mailboxen.  

Lees meer ...

“Rien ne va plus” – Bevestiging en verstrenging van de wekelijkse stortingslimiet bij online kansspelen en sportweddenschappen.

Gepubliceerd op 20/10/2022

Inzetten op online kansspelen en sportweddenschappen is populairder dan ooit te voren. Spelers en het gewone publiek worden continu geconfronteerd met gokreclames op televisie en social media. Gokbedrijven zetten hun sponsoringsbudget volop in om vaste partners te worden van elke sportclub en zodoende hun bedrijven algemene naambekendheid te geven in de maatschappij.

Deze populariteit en normalisering van het gokken ziet men ook terug in de jaarlijkse cijfers dewelke de Kansspelcommissie opvolgt. Vooral tijdens de pandemie steeg het online gokgedrag, waarbij men vooral wijst op het steeds groter aantal jongeren die al eens een gokje durven te wagen. Meer dan ooit houdt het amper moeite in voor spelers om geld in te zetten via hun smartphone of computer.
De continue gokreclame en normalisering van de online kansspelen en sportweddenschappen werkt verslavingen in de hand. Volgens de minister van Justitie Van Quickenborne zou er bij meer dan 100.000 gokkers sprake zijn van een gokverslaving en bij een derde van hen zelfs van een ernstige verslaving.

Aangezien de online vorm van gokken ruimschoots de fysieke kansspelenruimtes en casino’s heeft overtroffen, heeft de overheid beslist om regels en beperkingen in te voeren om de online spelers en gokkers te beschermen door hen een veilige en gecontroleerde spelomgeving te bieden.

Lees meer ...

Een kamerwoning uitbaten: waar moet ik aan voldoen

Gepubliceerd op 20/07/2022

U bent eigenaar van een woning, die u wilt gaan verhuren. Omwille van een belangrijk rendementsverschil heeft u ervoor gekozen de woning op te delen in kamers die elk toebehoren aan een verschillende huurder. Bij het uitbaten van een kamerwoning zult u rekening moeten houden met andere (strengere) wettelijke verplichtingen dienaangaande. Als verhuurder van een kamerwoning is het belangrijk te weten wanneer uw woning als een kamerwoning wordt beschouwd waardoor u deze andere wettelijke verplichtingen op u zult moeten nemen.

Lees meer ...

Het recht op staken en blokkade van de openbare weg

Gepubliceerd op 30/06/2022

Wanneer een stakingsactie wordt gevoerd door vakbonden of door werknemers, kan het gebeuren dat openbare wegen worden geblokkeerd.

Is dit een toegelaten actiemiddel? Kan een wegblokkade als een misdrijf worden bestempeld en kan dit leiden tot een strafrechtelijke veroordeling van de actievoerder(s)?

Kan daaraan een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden?

 

Lees meer ...

“IN MIJN CARAVAN, BEN IK SUPERMAN” (Will Tura)

Gepubliceerd op 30/06/2022

De zomertijd komt eraan en alle caravans, mobilhomes en oldtimers worden weer van stal gehaald, maar in de herfst gaan zij weer in de winterstalling, veelal bij iemand met een schuur die verschillende caravans, mobilhomes en/of oldtimers laat stallen in zijn gebouw en daar een bescheiden huurgeld voor vraagt.

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de juridische gevolgen daarvan zijn?

Lees meer ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Gepubliceerd op 30/06/2022

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zeer beperkt. In eerste instantie moet men bij de onderwijsinstelling waarbij men als student is ingeschreven een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Lees meer ...

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

Gepubliceerd op 20/06/2022

Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke actie kan de buur ondernemen wanneer hij schade ondervindt, of schade dreigt te ondervinden?

Lees meer ...

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen: een overzicht

Gepubliceerd op 20/06/2022

Het klimaat evolueert met rasse schreden. Diverse maatregelen dringen zich dus op, niet in het minst met betrekking tot bestaande gebouwen. Een groot deel van dit patrimonium is immers niet klaar voor de toekomst, en is daarenboven vaak energieverslindend. Ingevolge de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 werd daarom onder meer beslist om het Energiedecreet en het Energiebesluit te wijzigen, zodat een grondige renovatie van gebouwen vanaf nu een belangrijke prioriteit wordt. Deze bijdrage viseert enkel de wijzigingen voor niet-residentiële gebouwen, al gelden er intussen ook nieuwe normen voor verplichte renovaties van residentiële gebouwen.

Lees meer ...

Energiebesparende investeringen in uw verhuurde woning: energiebesparing op lange termijn én direct voordeel door huurprijsherziening

Gepubliceerd op 20/06/2022

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het belangrijk om uw woning energiezuinig te maken. Sinds het Woninghuurdecreet geven energiebesparende investeringen aan een pand dat u verhuurt u een directe return, doordat u de huurprijs kan verhogen wanneer u aanzienlijke investeringen doet.

Lees meer ...

Scholingsbeding: strikte voorwaarden

Gepubliceerd op 31/03/2022

Een werkgever laat een werknemer (arbeiderstaak) een externe opleiding genieten, voor een kostprijs van + 1.500 EUR excl. BTW. De werkgever laat de werknemer een schriftelijke overeenkomst ondertekenen, waarin de werknemer zich verbindt om een afnemend gedeelte van de kostprijs terug te betalen aan de werkgever, indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt. De degressieve terugbetalingsverplichting wordt gespreid over een periode van 5 jaren vanaf datum ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend nadat de opleiding door de werknemer reeds was gevolgd en succesvol was afgerond. Is deze overeenkomst (men noemt dit een "scholingsbeding") rechtsgeldig en afdwingbaar?

Lees meer ...

Vergoedingen naar aanleiding van het einde van de landpacht: Deel 1, de klassieke eindpachtvergoedingen

Gepubliceerd op 17/03/2022

Wanneer de pachter het gepachte goed verlaat en terug ter beschikking stelt aan de verpachter, voorziet de Pachtwet in een "eindepachtvergoeding". Deze eindepachtvergoeding is evenwel een verzamelterm voor een aantal verschillende vergoedingen waar men als pachter aanspraak op kan maken.

Lees meer ...

De huurder van mijn huis/appartement is overleden: wat nu?

Gepubliceerd op 15/03/2022

Het komt af en toe voor: uw huurder is net overleden en het huis blijft dus onbewoond. Als verhuurder wil je dat zo snel mogelijk opgelost zien. Een belangrijke vraag hierbij is dus hoe en wanneer de huurovereenkomst kan stopgezet worden?

Lees meer ...

Het toepassingsgebied van het verbod op leonijnse bedingen na het WVV. Mogelijkheid tot disproportionele winstverdeling

Gepubliceerd op 15/03/2022

Het verbod op een leonijns beding of "leeuwenbeding" werd de voorbije decennia uitgebreid besproken en bekritiseerd. Dit verbod bemoeilijkte in de praktijk het sluiten van bepaalde nuttige afspraken en overeenkomsten op economisch vlak tussen aandeelhouders, zoals een put en call overeenkomst.

Lees meer ...

De wijzigingen aan de Wet Betalingsachterstand vanaf 1 februari 2022: een kort overzicht

Gepubliceerd op 23/12/2021

Recent werd in het Parlement de wet van 14 augustus 2021 goedgekeurd met het oog op de verbetering van het betaalgedrag tussen ondernemingen (B2B) en het tegengaan van misbruiken. Dit brengt opnieuw een aantal wijzigingen met zich mee van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) die als doel heeft ondernemingen te beschermen tegen wanbetalingen, maar waar ze onvoldoende in slaagt momenteel. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

Lees meer ...

Check-list voor iedere hoofdaannemer vooraleer hij werken uitvoert

Gepubliceerd op 23/12/2021

In de bouwsector (namelijk paritair comité 124) bestaan er specifieke formaliteiten maar ook aandachtspunten die U als werkgever niet uit het oog mag verliezen. Deze regels zijn er niet om U af te schrikken maar om sociale fraude en deloyale concurrentie tegen te gaan.

Lees meer ...

Afpaling (minnelijk of gerechtelijk) onder het nieuw Burgerlijk Wetboek

Gepubliceerd op 22/12/2021

Boek 3 "Goederen" van het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) is in werking getreden op 1 september 2021. Dit brengt een aantal lichte wijzigingen mee met betrekking tot de werkwijze van afpaling, voorheen geregeld in artikel 646 Oud Burgerlijk Wetboek en onder het huidig recht in artikel 3.61 BW.

Lees meer ...

Kies uw gastheer (‘host’) verstandig

Gepubliceerd op 10/11/2021

Cloud- en datacenters zijn niet meer weg te denken zijn uit een moderne IT-omgeving. De on-premise aanpak verdwijnt in meer en meer ondernemingen.

Bij de keuze voor een hostingprovider houdt u best ook rekening met een aantal belangrijke contractuele afspraken.

Lees meer ...

Landbouwbedrijf in de nalatenschap: welke opties voor de erfgenamen in onverdeeldheid?

Gepubliceerd op 08/11/2021

In onze praktijk capteren we uit landbouwmiddens regelmatig de bezorgdheid met over het lot van het landbouwbedrijf bij overlijden van de landbouwer. De vrees bestaat dat bij gebrek aan een regeling met de overige erfgenamen, een (openbare) verkoop en een versnippering van het landbouwbedrijf onafwendbaar zou zijn.

Deze vrees kunnen we meestal wegnemen. Een openbare verkoop blijft de uitzondering bij een uitonverdeeldheidtreding. Het principe is steeds de verdeling in natura.

Evenwel en in het belang van de continuïteit van het landbouwbedrijf, voorziet de Wet op de Erfregeling inzake Landbouwbedrijven uit 1988 (hierna: de Wet), zoals grondig aangepast in 2015, nog een preferentieel recht in het kader van de verderzetting van het landbouwbedrijf. De openbare verkoop is werkelijk dé uitzondering.

We zetten hierna de hoofdlijnen uiteen, zonder in te gaan op alle verdere formaliteiten en details.

Lees meer ...

Digitalisering van het vennootschapsrecht: wat zijn de gevolgen?

Gepubliceerd op 08/11/2021

Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna de "Wet Digitalisering Vennootschapsrecht") gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Wet Digitalisering Vennootschapsrecht heeft voor een gedeeltelijke omzetting van EU Richtlijn 2019/1151 gezorgd, dewelke kadert in het oogmerk van de Europese Unie om het ondernemingslandschap verder te digitaliseren.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen die de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht met zich meebrengt?

Lees meer ...

Nightmares on wheels: zelfrijdende werktuigen

Gepubliceerd op 05/11/2021

Hoogtewerker, schaarlift, verreiker, bulldozer, vorkheftruck... Werktuigen die zeer frequent gebruikt worden, maar die zich bevinden op het breukvlak van de wettelijke verzekeringsplicht, wat kan aanleiding geven tot enkele spanningsvelden tussen de eventueel aanwezige verzekering BA-uitbating en verzekeringsplicht voortvloeiende uit gebruik en het inherente risico.

Lees meer ...

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

Gepubliceerd op 21/06/2021

Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde opsomming van diverse posten. Een akkoord komt tot stand tussen bouwheer en aannemer. Kan de aannemer nadien zijn prijs nog aanpassen omwille van een optelfout in zijn offerte?

Lees meer ...

Hervormingen in het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vanaf 1 juli 2021. Vlaamse Regering in de bres voor goede doelen, vrienden en … de schatkist.

Gepubliceerd op 20/06/2021

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vrij ingrijpend. Dan treedt het Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in werking. Het fiscaal voordeel van het interessante duolegaat gaat op de schop, terwijl schenken en legateren aan goede doelen belastingvrij zal kunnen. Ook uw vrienden laten meegenieten van uw erfenis wordt een pak aantrekkelijker. De verdachte periode voor schenkingen blijft dan weer op 3 jaar. Met deze hervorming waarmee de Vlaamse Regering het altruïsme in de Vlaamse samenleving wil aanwakkeren, vergeet zij in de eerste plaats zichzelf niet.

Lees meer ...

Functieclassificaties op basis van anciënniteit komen in het gedrang

Gepubliceerd op 29/04/2021

De arbeidsrechtbank van Leuven heeft beslist dat de cao van 28 september 2009 toepasselijk op pc 218 (thans: pc 200) nietig is wegens indirecte discriminatie o.b.v. leeftijd. De rechtbank beslist dat ook het KB tot algemeenverbindendverklaring van de cao niet van toepassing is. Bijgevolg wordt de cao niet als een algemeen verbindend verklaarde cao beschouwd.

Lees meer ...

Hoe een slechte uitvoerder buiten de rechtbank om vervangen?

Gepubliceerd op 29/04/2021

Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer kan je een leverancier laten vervangen?

Lees meer ...

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect?

Gepubliceerd op 28/04/2021

In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel vrije beroepen - genoot van een nogal zachte toepassing van zijn aansprakelijkheid als architect, bemerken we recentelijk een verscherping van de beoordeling ervan. Enkele recente en relevante rechterlijke beslissingen die dat illustreren.

Lees meer ...

Uitsluiting van de appartementswet ingeval van mede-eigendom?

Gepubliceerd op 28/04/2021

In principe zijn de beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van toepassing op ieder onroerend goed waarop een gebouw of een groep gebouwen is opgericht of kan worden opgericht, en waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een privatief gedeelte én een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. In bepaalde gevallen voorziet de wetgever echter toch in een mogelijkheid om af te wijken van dit dwingend recht.

Lees meer ...

Gunstige evoluties in het appartementsrecht maar de wetgever wordt gedeeltelijk teruggefloten

Gepubliceerd op 27/04/2021

Appartementen worden steeds groter en veel appartementen verouderen. Onze wetgever is reeds enkele jaren op zoek om het appartementsrecht onder druk van de huidige maatschappelijke evolutie conformeren.

Lees meer ...

En toen was er de strijd tegen fiscale en sociale fraude

Gepubliceerd op 23/12/2020

Naar aanleiding van een verslag van het Rekenhof over het ‘Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' wordt het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen, volledig in lijn met het regeerakkoord van 30 september 2020 dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping met stip zet.

Lees meer ...

Het doorgeven van gegevens aan de USA: wat kan nog?

Gepubliceerd op 15/12/2020

Wie gebruik maakt van Amerikaanse software-aanbieders zoals Google, Salesforce of MailChimp geeft zo verzamelde persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, nl. de USA. Mag u dit nog wel?

Lees meer ...

In bruikleen geven (gratis gebruik) van landbouwgronden door vennootschappen: There is no such thing as a free lunch...

Gepubliceerd op 14/12/2020

De praktijk leert dat er in het kader van het in gebruik geven van landbouwgronden, vaak andere overeenkomsten of afspraken worden gemaakt tussen eigenaars en landbouwers dan de klassieke pachtovereenkomsten overeenkomstig de Pachtwet. De reden is natuurlijk niet ver te zoeken: men probeert de dwingende en strenge bepalingen van de Pachtwet te vermijden. Een rechtsfiguur die meer en meer opduikt, is de bruiklening of 'gebruik om niet'. Zonder pachtprijs is er geen pacht, aangezien een pachtprijs en/of een tegenprestatie essentieel is om van een pacht te kunnen spreken. Zijn er dan zoveel vrijgevige grondeigenaars? Bezint voor ge begint!

Lees meer ...

Time to unwind: neem voor het einde van het jaar de wettelijke vakantie op

Gepubliceerd op 14/12/2020

Het jaareinde van wat een eindeloos jaar leek te zijn, komt dan toch in zicht. Maar het einde van het jaar brengt ook telkens weer het probleem van de niet-opgenomen vakantiedagen met zich mee. De wettelijke vakantie kan immers niet worden overgedragen naar het volgend jaar. Dit jaar is het probleem nog actueler dan ooit. Heel wat mensen namen minder vakantiedagen op tijdens het jaar in de hoop dat betere tijden zouden komen. De tijdelijke werkloosheid en de lockdown gooiden roet in het eten. Maar als werkgever moet u er op toezien dat uw werknemers voor het einde van het jaar hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen.

Lees meer ...

Arbeidsrechtbank erkent de weigering om een mondmasker te dragen als dringende reden

Gepubliceerd op 11/12/2020

De gezondheidscrisis geeft aanleiding tot nieuwe discussies in de rechtspraak over ontslag wegens dringende reden. Zo diende de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt te oordelen over een ontslag wegens dringende reden van een beschermde werknemer wegens het aanbrengen van schade aan bedrijfsgoederen en het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondmasker.

Lees meer ...

Overmacht in tijden van Corona: een echt virus

Gepubliceerd op 11/12/2020

Corona, COVID 19, pandemie,... Sinds begin 2020 wordt de wereld gegijzeld door het coronavirus. Na alle schade die het virus heeft aangericht op vlak van de fysieke gezondheid, hebben we ook al mogen merken dat de negatieve effecten zich niet beperken tot de gezondheid alleen, maar dat het eveneens ook heel wat economische schade heeft aangericht. Heel wat sectoren dienden van het ene op het andere moment sluiten, alle activiteiten staken,... Natuurlijk is het zo dat bepaalde verbintenissen blijven lopen, dat wederzijdse verplichtingen niet op houden te bestaan, dat er nog steeds facturen zijn die moeten betaald worden... Een vraag die hierrond ontstaan is: kan het coronavirus als overmachtssituatie worden ingeroepen in contractuele relaties? Kunnen we ons beroepen op het coronavirus als valabel argument om onze verplichtingen te ontlopen? Deze bijdrage probeert kort en bondig op deze vragen een antwoord te bieden.

Lees meer ...

Het nieuw bewijsrecht

Gepubliceerd op 10/12/2020

Op 1 november 2020 trad het nieuw bewijsrecht in voege. Het nieuwe bewijsrecht heeft drie belangrijke doelstellingen: (1) zorgen voor verduidelijking, (2) knelpunten wegwerken en (3) aanpassing aan de technologische evoluties. Het oude bewijsrecht dateert van 1804 en bevatte ondertussen veel hiaten, door de wijzigingen die technologie aan onze maatschappij aanbracht. Elektronische communicatiemiddelen zoals mails, sms'en en Whatsapp-berichten vonden maar moeilijk hun plek in de verouderde wetgeving. Er werden diverse wijzigingen ingevoerd en definities aangepast. De belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet.

Lees meer ...

Nieuw regeerakkoord brengt licht in de duisternis. Shift van 21% naar 6%: voor afbraak en heropbouw woningen

Gepubliceerd op 19/11/2020

De regering De Croo I heeft in haar 83 pagina's tellende regeerakkoord 1 zinnetje gewijd aan een niet onbelangrijk thema: "In het kader van sociaal woningbeleid zal het verlaagd btw-tarief van 6% voor de afbraak en de heropbouw van gebouwen worden uitgebreid tot heel het Belgisch grondgebied".

Lees meer ...

Bijzonder bevoorrechte schuldeisers zijn buitengewoon in een gerechtelijke reorganisatieprocedure

Gepubliceerd op 19/11/2020

Een schuldeiser met een bijzonder voorrecht in een gerechtelijke reorganisatieprocedure (GREO, vroegere "WCO") moet gekwalificeerd worden als een buitengewone schuldeiser. De Ondernemingsrechtbank te Gent lijkt dat standpunt ingenomen te hebben in een vonnis d.d. 15 september 2020. In Antwerpen en Namen werden reeds gelijkaardige vonnissen geveld. Dit heeft uiteraard zeer belangrijke gevolgen.

Lees meer ...

Vereniging van de Mede-Eigenaars als wanbetaler. Vordering in faillissement mogelijk?

Gepubliceerd op 19/11/2020

Het komt in de vastgoedpraktijk niet zelden voor dat de aannemer die bouwwerken aan de gemene delen van een appartementsgebouw heeft uitgevoerd, niet betaald wordt. De Vereniging van de Mede-Eigenaars, met wie u contracteerde, blijft in gebreke van betaling. De vraag stelt zich dan welke het vermogen is van de VME, wat uw uitvoeringsmogelijkheden zijn, en of de VME ook in faling kan gaan.

Lees meer ...

Model van cultuurcontract ('seizoenspacht')

Gepubliceerd op 19/11/2020

Cultuurcontracten zijn aan een aantal strikte voorwaarden. Een korte uitleg en een model van cultuurcontract...

Lees meer ...

Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Gepubliceerd op 20/07/2020

Vanaf 30 juli 2020 zullen buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar België voor langer dan 12 maanden een uitgebreider pakket aan arbeidsvoorwaarden moeten toepassen. De termijn van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden op voorwaarde dat de werkgever hiervan een gemotiveerde kennisgeving verstrekt vóór het einde van de 12 maanden detachering. De modaliteiten van deze kennisgeving zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2020.

Lees meer ...

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen: goede optie voor de verhuurder om een uithuiszetting te vermijden?

Gepubliceerd op 04/07/2020

Om het stijging van het aantal uithuiszettingen te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid een Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen opgericht. Een systeem van een huurgarantiefonds bestaat al sinds 2013, maar kende weinig succes omwille van de vele formaliteiten. Bij Besluit van 3 mei 2019 werd dit systeem hervormd, en is het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen sedert 1 juni 2020 in werking getreden. Dit Fonds is gericht op preventie, het optreden in een vroege fase, m.a.w. vooraleer er een vordering tot uithuiszetting door de verhuurder wordt ingeleid voor de Vrederechter.

Lees meer ...

Social distancing op de algemene vergadering: versoepeling van de bestaande regels

Gepubliceerd op 15/04/2020

Het aanbreken van de lente betekent voor veel ondernemingen het organiseren van hun jaarlijkse algemene vergadering. Hierbij de huidige dwingende regels van social distancing in acht nemen is echter geen kinderspel. Het virtueel organiseren van een algemene vergadering of de stemming van de aandeelhouders op afstand is geen sinecure en doorgaans niet voorzien in de statuten van de onderneming.

Lees meer ...

Uithuiszettingen en huurcontracten tijdens de coronacrisis

Gepubliceerd op 08/04/2020

De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunnen huurders hun huurcontract tijdelijk per e-mail verlengen wegens buitengewone omstandigheden.

Lees meer ...

De Procureur des Konings mag niet langer een bevel tot ontruiming van een gekraakt pand geven

Gepubliceerd op 30/03/2020

Het Grondwettelijk Hof heeft de Krakerswet onder het licht gehouden. De procureur des Konings mag volgens het Hof niet langer het bevel geven tot ontruiming van een gekraakt pand. Het bevel vormt een inmenging in het recht op eerbiediging van het privéleven en de onschendbaarheid van de woning. Dwangmaatregelen die een schending van individuele rechten en vrijheden veronderstellen mogen alleen worden uitgevoerd met de toestemming van en onder de controle van een rechter. Een kraker uitzetten zal hierdoor enkel mogelijk zijn via de Vrederechter.

Lees meer ...

De gerechtelijke reorganisatie: het ultieme redmiddel voor een goede doorstart en ter vermijding van het faillissement

Gepubliceerd op 29/03/2020

De gerechtelijke reorganisatie (GREO) beschermt de onderneming tegen haar schuldeisers. Indien de onderneming geconfronteerd wordt met tijdelijke en ernstige betaalmoeilijkheden, kan de onderneming een opschortingsperiode vragen aan de Ondernemingsrechtbank. Hiertoe dient een verzoekschrift tot het bekomen van een GREO te worden opgesteld, ondersteund door diverse bewijsstukken. Belangrijk is dat van zodra het verzoekschrift is neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank (opgeladen via het platform Regsol), de onderneming meteen reeds bescherming geniet.

Lees meer ...

Corona beïnvloedt nu ook de spelregels voor omgevingsvergunningen

Gepubliceerd op 29/03/2020

Als gevolg van de coronacrisis worden de termijnen van omgevingsvergunningsaanvragen, beroepen en openbare onderzoeken tijdelijk gewijzigd. De Vlaamse regering heeft immers op 24 maart 2020 beslist om verschillende termijnen in het omgevingsrecht tijdelijk te verlengen. Zo worden niet alleen de behandelingstermijnen voor vergunningsaanvragen verlengd, maar ook de termijn om een administratief beroep in te dienen. Door de coronamaatregelen zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Hierdoor worden ook de termijnen voor openbare onderzoeken gewijzigd.

Lees meer ...

Ondernemen in tijden van Corona: op welke steunmaatregelen kunt u als ondernemer beroep doen?

Gepubliceerd op 26/03/2020

De impact van het coronavirus vergroot. Dat het coronavirus niet enkel gezondheidsproblemen met zich meebrengt, staat buiten kijf. Ondernemingen en haar werknemers worden hard getroffen. De overheid springt echter in de bres met een aantal steunmaatregelen.

Lees meer ...

Als gevolg van de coronacrisis worden de termijnen van omgevingsvergunningsaanvragen, beroepen en openbare onderzoeken tijdelijk gewijzigd

Gepubliceerd op 26/03/2020

De Vlaamse regering heeft op 24 maart 2020 beslist om verschillende termijnen in het omgevingsrecht tijdelijk te verlengen. Zo worden niet alleen de behandelingstermijnen voor vergunningsaanvragen verlengd, maar ook de termijn om een administratief beroep in te dienen. Door de coronamaatregelen zijn veel gemeentehuizen slechts beperkt toegankelijk en zijn niet-essentiële verplaatsingen verboden. Hierdoor worden ook de termijnen voor openbare onderzoeken gewijzigd.

Lees meer ...

Corona en de gevolgen op de werkvloer

Gepubliceerd op 16/03/2020

Corona beheerst ons dagelijks leven... Niet alleen ons privé leven, maar ook de dagelijkse werking van onze onderneming. Hoe omgaan met zieke of bange werknemers, en met werknemers die geen opvang hebben voor hun kinderen? En hoe kan de financiële impact van dit alles enigszins worden opgevangen?

Lees meer ...

Do’s en don’ts over direct marketing

Gepubliceerd op 11/03/2020

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft een aanbeveling uitgebracht over het verwerken van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Nieuwe elementen en de belangrijkste aandachtspunten...

Lees meer ...

Do’s en don’ts qua cookie- en privacybeleid

Gepubliceerd op 07/03/2020

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft in haar aanbeveling i.v.m. direct marketing ook advies verstrekt i.v.m. het cookie- en privacybeleid.

Lees meer ...

Burenruzies: beter voorkomen dan genezen

Gepubliceerd op 04/03/2020

Eind januari 2020 werd de Wet tot hervorming van het goederenrecht goedgekeurd. Het wetsontwerp wordt omgezet in Boek 3 in het nieuw Burgerlijk Wetboek en zal in werking treden 18 maanden na publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. De wet bevat nieuwe bepalingen inzake eigendom, mede-eigendom, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, hypothecaire publiciteit, enz. Boek II van het oud Burgerlijk Wetboek en onder andere de Erfpachtwet en Opstalwet, worden afgeschaft.

Lees meer ...

Smack that smartphone!

Gepubliceerd op 29/01/2020

Iedereen weet ondertussen dat het verboden is om als bestuurder van een voertuig gebruik te maken van een draagbare telefoon die in de hand wordt gehouden, voor zover dit niet stilstaat of geparkeerd staat. Dit verbod staat ingeschreven in artikel 8.4. van de Wegcode. De regel geldt voor elke bestuurder van een voertuig, dus ook voor fietsers en bromfietsers. Maar wat als je de smartphone in de hand hebt maar daarmee geen gesprek voert of berichten checkt, of iets dergelijks? Als men dus geen gebruik maakt van de smartphone waarvoor hij in de regel dient.

Lees meer ...

Maximale betaaltermijn van 60 dagen voor transacties tussen grote ondernemingen en KMO’s

Gepubliceerd op 27/01/2020

Voor overeenkomsten die gesloten worden vanaf 29 april 2020 zullen grote ondernemingen in hun transacties met KMO's rekening moeten houden met een striktere betaaltermijn van maximaal 60 kalenderdagen. Afwijkende contractuele bepalingen zullen voor niet geschreven gehouden worden. Deze nieuwe regeling voorziet dus in een betere bescherming voor de KMO die geregeld geconfronteerd worden met(te) lange contractuele betaaltermijnen in haar relaties met grote ondernemingen. Tegelijk wordt ook voorzien in een maximumtermijn van 30 dagen om de goederen of diensten te controleren.

Lees meer ...

Cookie- en privacybeleid: do’s en don’ts volgens de GBA

Gepubliceerd op 02/01/2020

Op 17 december 2019 beboette de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een juridische website met 15'000,00 euro omdat haar privacy- en cookiebeleid niet conform de GDPR was. Wat zijn de belangrijkste lessen die wij uit deze beslissing trekken over een cookie- en privacybeleid?

Lees meer ...

Zaakvoerder, bestuurder: opgelet! Vanaf 1 januari 2020 mag u niet meer in twee hoedanigheden optreden.

Gepubliceerd op 21/10/2019

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (‘het WVV') is op 1 mei 2019 in werking getreden. Vanaf 1 mei 2019 wordt elke nieuwe vennootschap opgericht conform de nieuwe regelgeving van het WVV.

Lees meer ...

Let op met het verplicht inlezen van de eID van uw klanten!

Gepubliceerd op 25/09/2019

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft op 17 september 2019 een onderneming administratief beboet met 10.000 euro omdat de eID verplicht moest worden ingelezen voor het aanmaken van een klantenkaart.

Lees meer ...

De omgevingsvergunning. Wat is de laatste dag van de beroepstermijn? De datum in het omgevingsloket primeert!

Gepubliceerd op 27/08/2019

De beroepstermijn tegen een omgevingsvergunning bedraagt 30 dagen. De vraag rijst echter op welke informatie de beroeper zich mag baseren om de beroepstermijn te berekenen. Moet de termijn berekend worden op basis van de effectieve aanplakking, of mag men uitgaan van de termijn vermeld op het digitale omgevingsloket? De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft nu het antwoord.

Lees meer ...

Ook een monument moet voldoen aan de kwaliteitsnormen voor woningen

Gepubliceerd op 25/07/2019

Een woning die verhuurd wordt als hoofdverblijfplaats moet bij aanvang van de huurovereenkomst voldoen aan de vereisten op het vlak van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze normen worden bepaald in de Vlaamse Wooncode en de uitvoeringsbesluiten. Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet, dat op 1 januari 2019 is in werking getreden, voorziet nu ook uitdrukkelijk dat het gehuurde goed moet beantwoorden aan deze elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Een huurovereenkomst dat wordt gesloten voor een woning dat niet voldoet aan deze vereisten is nietig.

Lees meer ...

Tweede fase van de hervorming 'verzekeringen in de bouwsector' afgerond

Gepubliceerd op 27/06/2019

Mede door de technologische evolutie, de milieu-uitdagingen en de toenemende bevolkingsdichtheid is de klassieke driehoeksrelatie van bouwheer, architect en aannemer sterk gewijzigd. De architect laat zich steeds vaker bijstaan door verschillende dienstverleners zoals: ingenieurs, studiebureaus, projectmanagers, interieurarchitecten, auditeurs en energie-certificateurs, landmeter-experten,... Ondanks het feit dat de afgelopen jaren talrijke dienstverleners steeds vaker actief zijn op bouwwerven, zijn er slechts een aantal van deze dienstverleners onderworpen aan een wettelijke verzekeringsplicht.

Lees meer ...

Advocaten mogen samenwerken met niet-advocaten maar...

Gepubliceerd op 26/06/2019

Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de samenwerking onder advocaten en van advocaten met niet-advocaten. Dit reglement werd op 13 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 13 september 2019.

Lees meer ...

Budgetoverschrijding bij aanneming versus aansprakelijkheid aannemer en architect

Gepubliceerd op 25/06/2019

Bij een aanneming tegen eenheidsprijzen kan de bouwheer voor een onaangename verassing komen te staan ingeval de totale prijs op het einde van de uitvoering van de overeenkomst (veel) hoger ligt dan het oorspronkelijk voorziene bouwbudget. In principe zijn de hoeveelheden voorzien in het initiële bouwbudget slechts vermoedelijk en indicatief, zodat een aannemer of een architect niet de risico's dragen ingeval van 'verkeerde' inschattingen van de uit te voeren werken. Niettemin worden substantiële budgetoverschrijdingen niet aanvaard. Dit artikel geeft een korte duiding welke verantwoordelijkheid de aannemer en de architect dragen ingeval van (substantiële) overschrijdingen van het bouwbudget.

Lees meer ...

Nieuwe Pachtdecreet in het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2020

Gepubliceerd op 24/06/2019

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake huur en pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse Gewest tijdens de (komende) nieuwe legislatuur een ook nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen. Het moet gezegd; het overleg tussen de verschillende belanghebbenden is beslist geen sinecure. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van dit Waalse Pachtdecreet dat in werking zal treden op 1 januari 2020.

Lees meer ...

Ready, set, go! Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen eindelijk goedgekeurd.

Gepubliceerd op 16/03/2019

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd. Dit Wetboek (afgekort ‘WVV') zal in werking treden vanaf 1 mei 2019. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht zou moeten bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. De krachtlijnen van het WVV zijn dan ook vereenvoudiging en flexibilisering. We geven hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Ook staan we even stil bij de regels betreffende de inwerkingtreding van het WVV.

Lees meer ...

Grondwettelijk Hof vernietigt vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep aan te tekenen

Gepubliceerd op 16/03/2019

Voortaan is het beroep van derden in een administratieve beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning steeds ontvankelijk, zelfs als de betrokken derde geen gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek m.b.t. aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het college van burgemeester en schepenen.

Lees meer ...

Is een regularisatie nog mogelijk na een vergunningsvoorwaarde tot sloping?

Gepubliceerd op 16/03/2019

In een recent arrest van 8 mei 2018 heeft de Raad van State, hierin gevolgd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, geoordeeld dat geen omgevingsvergunning kan worden toegekend voor het verbouwen van een gebouwencomplex, die volgens een vroegere vergunning gesloopt moesten worden en die wederrechtelijk in stand werden gehouden in strijd met de voorwaarde tot afbraak ervan. De deputatie van West-Vlaanderen heeft hierop op 29 november 2018 beslist om de omgevingsvergunning dan toch toe te staan, doch op grond van de decretale basisrechten voor zonevreemde gebouwen.

Lees meer ...

Door het bos de bedingen niet meer zien

Gepubliceerd op 05/03/2019

In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gegoocheld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Wat betekenen de meest courante?

Lees meer ...

De huurwaarborg: wat verandert er op 1 januari 2019?

Gepubliceerd op 31/12/2018

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het decreet geldt voor huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning en studentenwoningen gelegen in Vlaanderen. Een belangrijke nieuwigheid is dat de huurwaarborg terug drie maanden huur mag bedragen. De wijzigingen omtrent de huurwaarborg nog eens op een rij.

Lees meer ...

Zes maanden na de inwerkingtreding van de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Gepubliceerd op 31/12/2018

Krachtens de wet van 31 mei 2017 moeten alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) sinds 1 juli 2018 bij het bouwen van een woning een verzekering aangaan die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. Voorheen kenden enkel architecten deze verplichte verzekering, terwijl het voor aannemers en andere bouwactoren beperkt bleef tot de tienjarige aansprakelijkheid.

Op vandaag, zo'n zes maanden na de inwerkingtreding werden reeds enkele reparaties aan deze wet uitgevoerd, doch zijn er op heden nog enkele lacunes.

Lees meer ...

De gebouwenpas: alle informatie over een onroerend goed in één klik

Gepubliceerd op 31/12/2018

Al wie een zakelijk recht heeft op een onroerend goed in Vlaanderen, zal in de toekomst de informatie over zijn gebouw of terrein én zijn omgeving online kunnen opvragen via een één-loketfunctie: de ‘gebouwenpas'. De gebouwenpas zal stapsgewijs worden ingevoerd.

Lees meer ...

'Ruimtelijk Rendement' als nieuw criterium bij de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening

Gepubliceerd op 31/12/2018

Zal de overheid uw vergunningsaanvraag soepeler beoordelen of net niet?

Indien een verkavelings- of omgevingsvergunning wordt aangevraagd, gaat de bevoegde overheid steeds na of de aanvraag wel overeenstemt met een ‘goede ruimtelijke ordening'. Hierbij houdt ze traditioneel rekening met de ‘in de omgeving bestaande toestand'. Sinds 1 januari 2018 kan de overheid nu ook rekening houden met de ‘bijdrage van de aanvraag tot de verhoging van het ruimtelijk rendement'. Wat houdt deze wijziging in en wat kan dit betekenen voor de vergunningsaanvraag?

Lees meer ...

Beroepsbekwaamheid in de bouw niet meer vereist vanaf 2019. Boost voor het ondernemen of doos van Pandora?

Gepubliceerd op 01/10/2018

Vanaf 1 januari 2019 dient een ondernemer in de bouw zijn beroepsbekwaamheid niet meer aan te tonen. Dit heeft de Vlaamse Regering op 6 juli 2018 beslist onder druk van de Europese Unie, die de bestaande vestigingsregelgeving als strijdig met de vrijheid van ondernemen zag. Een goede beslissing of wordt de deur van de sector opengezet voor charlatans?

Lees meer ...

Elektronisch contracteren al in de vingers?

Gepubliceerd op 27/09/2018

De mogelijkheid om een gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken in plaats van een handgeschreven handtekening (via e-ID en een erkende certificatiedienst) is reeds gekend sinds de wet van 21 juli 2016. De voorwaarden voor een gekwalificeerde elektronische handtekening worden versoepeld (het toekomstig artikel XII.15 en XII. 16 Wetboek Economisch Recht).

Lees meer ...

Na de luidruchtige GDPR-verordening, nu de stille GDPR-wet

Gepubliceerd op 26/09/2018

Op 25 mei 2018 trad de intussen beroemde General Data Protection Regulation of GDPR-Verordening in werking (GDPR). Toch duurde het tot 5 september 2018 vooraleer de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (GDPR-wet) in alle stilte werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer ...

Basiskennis bedrijfsbeheer niet langer vereist voor het opstarten van een onderneming

Gepubliceerd op 29/08/2018

De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap omvat twee vestigingsvoorwaarden, de basiskennis van het bedrijsfbeheer én de beroepsbekwaamheid. Deze beperking op de vrijheid van ondernemen werd in het verleden ingevoerd met het oog op de bescherming van de consument en het verzekeren van een minimumkwaliteit van de ondernemingen. De verplichting van een attest basiskennis bedrijfsbeheer wordt in Vlaanderen verlaten.

Lees meer ...

De roze flamingo doorgeprikt: hoe komt de rechtbank te weten dat het financieel slecht gaat met mijn onderneming?

Gepubliceerd op 30/06/2018

Wanneer de Rechtbank van koophandel verneemt dat een onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren, start zij een handelsonderzoek op. De Rechtbank van koophandel, vanaf 1 november 2018 de Ondernemingsrechtbank, wil ondernemingen bewust maken van de toestand en hen ertoe aanzetten op de gepaste manier te reageren. Dit alles met het oog op behoud en herstel.

Beter te voorkomen dan te genezen. Wanneer u als ondernemer wordt opgeroepen in het kader van een handelsonderzoek, is het dus belangrijk voldoende aandacht hieraan aan te besteden. Cruciaal is een goede voorbereiding en bijstand, en uiteraard een duidelijke en open communicatie naar de rechtbank toe.

De nieuwe insolventiewet introduceerde een aantal nieuwigheden vanaf 1 mei 2018.

Lees meer ...

De natuurvergunning wordt vervangen door de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Gepubliceerd op 30/06/2018

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie, is vandaag nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 wordt dat een omgevingsvergunning. Dat betekent dat alle procedureregels worden geschrapt uit het natuurdecreet, en dat het natuurdecreet alleen nog bepaalt wannéér er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie moet worden aangevraagd. De omschakeling brengt ook enkele wijzigingen in de procedure met zich mee.

Lees meer ...

Pand op handelszaak en landbouwvoorrecht zijn voortaan pand op ondernemingsgoederen

Gepubliceerd op 30/06/2018

Na herhaaldelijk uitstel is de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (de nieuwe Pandwet) op 1 januari 2018 eindelijk in werking getreden. Het vroegere pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht, ondergaan ingevolgde de nieuwe Pandwet grote wijzigingen.

Lees meer ...

Automatische vergoedingsregeling uit het kettingbotsingsartikek alleen nog voor de volstrekt onschuldige?

Gepubliceerd op 30/06/2018

Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, het zogenaamde kettingbostingsartikel, was door diverse rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie een automatische vergoedingsregeling geworden. De betrokkenen bij elk ongeval waarvan men niet kon zeggen wie er verantwoordelijk was, zelfs slechts met twee motorrijtuigen, konden volledige vergoeding vorderen, zelfs van de eigen verzekeraar. Aan de verzekeringsmaatschappijen om de rekening onder elkaar te vereffenen. Eigenlijk hadden eigenaars van motorvoertuigen die betrokken waren in een ongeval er alle belang bij om een aanrijdingsformulier zo summier en zo onduidelijk mogelijk in te vullen, dan konden zij beiden aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade!

Lees meer ...

Nieuw boek XX WER geeft een ondernemer meer kansen

Gepubliceerd op 30/06/2018

Sedert 1 mei is de nieuwe wet voor de niet slagende ondernemer van kracht, goed voor het boek XX van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). In juridische termen gaat het over het herwerken en het samenvoegen van de oude Faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), en het coördineren van alle bepalingen dienaangaande.

Lees meer ...

Verhuur met BTW: regering hakt alsnog de knoop door

Gepubliceerd op 08/04/2018

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur. Dit werd eerder bijna mogelijk gemaakt door het begrotingsakkoord van 26.07.2017, maar werd dan onverwachts toch nog geblokkeerd. Nu heeft de regering hierrond alsnog een akkoord bereikt.

Lees meer ...

Het ontslag van een bestuurder opgezegd... let op schijnzelfstandigheid

Gepubliceerd op 25/03/2018

De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud van werk en minder aan de contractvorm, en voelen zich steeds minder gebonden aan een onderneming. Tijd voor een heroriëntatie. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, in ontwerp, biedt handvatten voor de veranderingen op til. Het stemrecht wordt flexibel; de benoeming als bestuurder kan gepaard gegaan met opzeggingstermijnen of -vergoedingen.

Lees meer ...

Nieuwe wetgeving mede-eigendom stimuleert verbouwen en vernieuwen van appartementsgebouwen

Gepubliceerd op 25/03/2018

Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of aangepast moeten worden aan de vereiste normen inzake woonkwaliteit. Werken en aanpassingen aan de gemene delen moeten gezamenlijk beslist worden door de mede-eigenaars. De besluitvorming tussen de mede-eigenaars loopt in de praktijk vaak vast en de nodige aanpassingen en investeringen worden uiteindelijk niet beslist. De Minister van Justitie, Koen Geens, lanceert een wetsontwerp dat de regels die het beheer van de mede-eigendom bepalen, versoepelt en moderniseert.

Lees meer ...

Vaarwel bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen. Welkom omgevingsvergunning!

Gepubliceerd op 25/03/2018

De procedures voor het aanvragen van een bouw- en een milieuvergunning wijzigen grondig. Binnenkort is er nog slechts één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het Omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesverlening moet georganiseerd worden, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.

Lees meer ...

Verruiming van de afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor onroerend erfgoed

Gepubliceerd op 25/03/2018

Werken uitvoeren aan een beschermd monument doe je niet zomaar. Er zijn meer beperkingen dan bij een alledaags pand. Desondanks biedt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ook een aantal mogelijkheden voor beschermd erfgoed waarvan andere panden niet kunnen van genieten.

Lees meer ...

Bemiddeling als alternatief

Gepubliceerd op 25/03/2018

Bemiddeling is één van de alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer een akkoord zoekt tussen de partijen, dat aanvaardbaar is voor iedereen, sic het FOD Justitie. Maar wat zijn nu voordelen van deze alternatieve geschillenbeslechting?

Lees meer ...

Cultuurcontracten: als de vos de passie preekt...

Gepubliceerd op 27/01/2018
Tags: Cultuurcontract, Seizoenspacht

Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook deze met het meest risico, zijn de cultuurcontracten. Vaak hanteert men nog de benaming "seizoenspachten of -contracten", maar dit is juridisch niet de juiste terminologie. Het sluiten van deze overeenkomsten is aan zeer strikte voorwaarden verbonden, in de praktijk moet men vaststellen dat men vaak een loopje neemt met één of meerdere van die voorwaarden. Zolang er geen discussies zijn, zullen partijen uiteraard geen problemen ondervinden. Maar de risico's schuilen om de hoek, waarbij de gevolgen zéér verregaand kunnen zijn.

Lees meer ...

La société est morte, vive la société

Gepubliceerd op 23/01/2018

Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal brengen. Een aantal cruciale krachtlijnen in afwachting van de definitieve wettekst van het nieuwe vennootschapsrecht.

Lees meer ...

De rechtstreekse vordering anno 2018, een krachtig wapen voor de onbetaalde onderaannemer

Gepubliceerd op 23/01/2018
Tags: Wanbetalers, Rechtstreekse vordering

Het gebeurt in de praktijk helaas geregeld dat onderaannemers door de hoofdaannemer niet betaald worden, niettegenstaande zij daar recht op hebben.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in artikel 1798 een krachtig instrument voor de onderaannemer om rechtstreeks betaling te verkrijgen van de bouwheer, en dit door het stellen van de rechtstreekse vordering.

De nieuwe Pandwet - die in werking is getreden per 1 januari 2018 - voorziet in een belangrijke wijziging ingeval van betwisting door de (hoofd)aannemer.

Lees meer ...

Hervorming van het Belgische insolventierecht: inwerkingtreding voorzien op 1 mei 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige hervorming van het insolventierecht voor ogen. De wet treedt in werking op 1 mei 2018 en zal van toepassing zijn op insolventieprocedures die geopend zullen worden vanaf die datum.

Lees meer ...

Indexatie van de loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet een aantal loonbedragen die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding. De loonbedragen passen jaarlijks aan op 1 januari.

Lees meer ...

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018

Gepubliceerd op 19/11/2017

In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Lees meer ...

Krakers uitzetten gaat voortaan sneller

Gepubliceerd op 19/11/2017

De lang verwachte Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of de Krakerswet treedt in werking op 16 november 2017.

Lees meer ...

Verhuur met BTW vanaf 2018: win-win maatregel voor verhuurder én huurder

Gepubliceerd op 19/11/2017

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf 2018 zal de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende, professionele, verhuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door het begrotingsakkoord van 26.07.2017 en heeft als gevolg dat professionele verhuurders vanaf dan de mogelijkheid zullen hebben om de btw die ze betaalden voor een welbepaald pand te recupereren. Op heden is de algemene regel namelijk nog steeds dat er geen btw kan geheven worden op onroerende verhuur.

Lees meer ...

Verplicht oriënterend bodemonderzoek op alle historische risicogronden tegen 2027

Gepubliceerd op 19/11/2017

De Vlaamse overheid wil dat alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen tegen 2036 gesaneerd is. Om deze doelstelling te realiseren brengt de OVAM momenteel alle risicogronden in kaart. Vermoedelijk liggen er zo'n 80.000 risicogronden in het Vlaamse gewest waarvan nog maar de helft onderzocht is. De decreetgever wil nu een planning voorzien om ook die resterende 40.000 gronden te onderzoeken en desgevallend te saneren.

Lees meer ...

Hof van Cassatie hakt in op de funding loss

Gepubliceerd op 31/08/2017

Heel wat ondernemers hebben extern kapitaal nodig om de groei van hun onderneming te ondersteunen, waarbij ze zich dikwijls richten tot de bancaire kredietverlening. Om hun concurrentiepositie te vrijwaren, zijn ondernemers in bepaalde gevallen genoodzaakt af te stappen van een lening tegen een hoge rentevoet en een herfinanciering te krijgen. De ondernemer betaalt in dat geval de lopende duurdere lening vervroegd terug en sluit een nieuwe lening af tegen een lagere rentevoet. De banken rekenen in die gevallen meestal een wederbeleggingsvergoeding (funding loss) aan, een compensatie voor de interesten die de financiële instellingen mislopen voor de resterende duurtijd van de lening.

Lees meer ...

Grote hervorming pachtwet blijft (voorlopig) uit

Gepubliceerd op 31/08/2017

De zesde staatshervorming bracht zeer veel nieuwe bevoegdheden voor de gewesten met zich mee in zeer verschillende domeinen. Zo werd het overgrote deel van de huurwetgeving, met in begrip van de pacht, geregionaliseerd. De pachtwetgeving is sinds de zesde staatshervorming (2014) dus een Vlaamse bevoegdheid geworden. De vraag rees of dit een grondige wijziging van de pachtwetgeving mee zich zou brengen. Volgens laatste nieuwsberichten lijkt een grondige hervorming van de pachtwet, wegens gebrek aan consensus tussen eigenaars en pachters, niet in de maak.

Lees meer ...

Erkenning onderaannemers bij het uitvoeren van overheidsopdrachten verplicht vanaf 1 juli 2017

Gepubliceerd op 31/08/2017

In de nieuwe reglementering overheidsopdrachten, die een omzetting is van de Europese Richtlijnen, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de strijd tegen sociale dumping. Eén van de belangrijkste maatregelen in deze strijd is de verplichte erkenning van alle onderaannemers in de keten, dit overeenkomstig de wet van 20 maart 1991.

Lees meer ...

De Wet Wendbaar Werk (WWW-wet): nieuwe flexibiliteitsmaatregelen

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Wet Wendbaar Werk, Flexibiliteit, Vrijwillige overuren

U wordt als ondernemer geconfronteerd met hoge verwachtingen van uw klanten, maar u botst op de arbeidsduurgrenzen in ons arbeidsrecht. Uw werknemers zijn op hun beurt vragende partij zijn voor een betere combinatie werk - privé. Geen evidente combinatie...

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk wil hieraan tegemoet komen, en verbetert enerzijds de arbeidsomstandigheden om werknemers langer aan het werk te houden en wil de combinatie werk - privé te optimaliseren (werkbaar werk). Anderzijds is er voorzien in een verhoging van de flexibiliteit om ondernemingen toe te laten het hoofd te bieden aan de evolutie van de economie (wendbaar werk).

Lees meer ...

Nieuwe logiesdecreet vanaf 1 april 2017: op naar een drie-sterrenbehandeling?

Gepubliceerd op 24/05/2017

In Vlaanderen worden jaarlijks tientallen miljoenen overnachtingen geboekt, dit in allerhande verschillende soorten logies: hotels, B&B's, campings, overnachting bij mensen thuis,... Teneinde aan al deze toeristen de nodige basiskwaliteit en veiligheid te garanderen, treedt vanaf 1 april 2017 het nieuwe Vlaams Logiesdecreet in werking. Als professionele dan wel particuliere verhuurder van logies is deze nieuwe wetgeving van bijzonder belang.

Lees meer ...

Wijzigingen op til in het erfrecht!

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Erfenis

Binnenkort wordt het erfrecht grondig hervormd. Minister van Justitie Koen Geens diende begin 2017 een wetsvoorstel in tot wijziging van het erfrecht, waarin o.a. werd gesleuteld aan enkele verouderde 19de eeuwse basisbeginselen van het familiaal vermogensrecht die niet meer stroken met de diversiteit aan gezinsvormen in onze huidige samenleving.

Lees meer ...

Verplichte inschrijving syndici in KBO vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen legt de verplichting op aan de Verenigingen van Mede-eigenaars om vanaf 1 april 2017 de gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd.

Lees meer ...

Startschot voor het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet

Gepubliceerd op 24/05/2017

Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake onteigeningen overgedragen naar de gewesten. Het Vlaamse Gewest heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de diverse en verouderde wetgeving uit 1835, 1870, 1926 en 1962 te moderniseren. Het nieuwe decreet vervangt deze verschillende wetten en voorziet één procedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Daarbij moet de regeldruk verminderen en zou de eengemaakte procedure sneller en eenvoudiger moeten worden. De federale onteigeningswetten zullen op het Vlaamse grondgebied alleen nog van toepassing zijn op onteigeningen die uitgaan van de federale overheid.

Lees meer ...

Teveel betaald loon terugvorderen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Op 10 oktober 2016 verbrak het Hof van Cassatie een arrest van het Arbeidshof te Brussel waarin werd geoordeeld over de terugbetaling van loon dat teveel is betaald.

Lees meer ...

Invordering onbetwiste schuldvorderingen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 2 juli 2016 bestaat de mogelijkheid om onbetwiste commerciële schuldvorderingen tussen handelaren (B2B) in te vorderen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure. Het gaat niet voor vorderingen op en van particulieren en publieke overheden.

Opzet is de rechtbanken te ontlasten en een eenvoudige, snelle en kostenbesparende procedure te creëren.

Lees meer ...

Pop-up winkels vallen niet langer onder de klassieke handelshuurwetgeving

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Pop-up

Pop-up winkels krijgen eigen huurregels. Vlaanderen heeft voor deze kortlopende huurcontracten een ‘decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht' uitgevaardigd, dat geldt vanaf 1 september 2016. Het decreet geldt echter niet voor de lopende huurovereenkomsten. Deze nieuwe regelgeving komt tegemoet aan een economische realiteit. Een toenemend aantal ondernemers wil immers gebruikmaken van leegstaande panden om de levensvatbaarheid van een detailhandelsconcept te testen alvorens over te gaan tot een duurzame investering.

De nieuwe regeling geldt echter alleen binnen het Vlaamse Gewest. In Brussel en Wallonië blijven de federale regels gelden en kunnen ook huurcontracten van minder dan een jaar onder de Handelshuurwet vallen.

Lees meer ...

Vijf voor twaalf voor uw successieplanning!

Gepubliceerd op 24/05/2017

Vanaf 1 juni 2016 roept de Vlaamse Belastingdienst een halt toe aan een veelgebruikte techniek inzake successieplanning, met name de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van liquiditeiten en effecten via Nederlandse notaris.

Overweegt u als (groot)ouder om uw roerende goederen over te hevelen aan uw (klein)kinderen teneinde later de erfbelasting te milderen, maar wenst u tegelijkertijd zelf toch nog de touwtjes in handen te houden voor wat betreft de controle en beheer van uw vermogen, alsook een inkomen uit dit vermogen voor uzelf te behouden, dan is het nu de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Lees meer ...

Politiek akkoord op Europees niveau omtrent nieuwe verordening privacy en gegevensbescherming

Gepubliceerd op 24/05/2017

Eind december 2015 bereikten de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een akkoord over de inhoud van een nieuwe Europese wettekst (verordening) inzake privacy en gegevensbescherming binnen de Europese Unie: de algemene verordening gegevensbescherming.

Lees meer ...

Doorverkoop van tickets in de evenementensector

Gepubliceerd op 24/05/2017

Met de lente in het vooruitzicht zijn muziekfestivals en pop -en rockconcerten, maar ook de hoge ticketprijzen die gepaard gaan met deze evenementen, weer volop in de actualiteit.

Lees meer ...

Aandachtspunten bij ‘crowdfunding’

Gepubliceerd op 24/05/2017

Crowdfunding is tegenwoordig een ‘hot' item. Hieronder geven wij graag wat duiding bij dit fenomeen.

Lees meer ...

De Flexi-job en de uitbreiding van de goedkope overuren: de “reddingsboeien” voor de horeca?

Gepubliceerd op 24/05/2017

In 2009 werd het Geregistreerd Kassa Systeem in de Horeca ingevoerd, waardoor elke horecazaak met een omzet die voor minstens 10% uit voeding bestaat tegen uiterlijk 1 januari 2016 verplicht gebruik moet maken van een witte kassa.

 

Lees meer ...

De Europese Erfrecht Verordening: nieuwe regels voor internationale erfenissen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht en gelden er nieuwe regels voor de afwikkeling van erfenissen met een internationaal karakter. Alle Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, zijn aan deze Verordening onderworpen.

Concreet sleutelmoment voor de toepassing van de voormelde Verordening vormt de datum van het overlijden van de erflater. Indien u overlijdt op of na 17 augustus 2015, is de nieuwe regeling aldus van toepassing op uw nalatenschap.

De nieuwe regels strekken ertoe de afwikkeling van internationale nalatenschappen te uniformiseren en te vereenvoudigen. Meer bepaald duidt de Europese Erfrechtverordening een rechter aan van een Europese lidstaat die bevoegd is om te oordelen over uw internationale erfenis en bepaalt de verordening tevens welk erfrecht op uw nalatenschap moet toegepast worden.

Daarnaast creëert de verordening een nieuw bewijsinstrument, m.n. de Europese Erfrechtverklaring.

Lees meer ...

Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Schenkingen

Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Vlaamse schenkbelasting voor onroerend goed in werking. De tarieven voor de schenking van vastgoed in het Vlaamse Gewest worden ten gevolge hiervan gevoelig verlaagd en vereenvoudigd.

Lees meer ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het is een stijgende trend: studenten die het na afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken en dit omdat de procedures niet algemeen gekend zijn. Bovendien is er niet veel tijd om te handelen. In eerste instantie kan men bij de onderwijsinstelling waaraan men studeert een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Lees meer ...

Start openbaar onderzoek aanduiding 58 archeologische zones

Gepubliceerd op 24/05/2017

Van 17 augustus 2015 tot en met 15 oktober 2015 wordt door Onroerend Erfgoed Vlaanderen een openbaar onderzoek georganiseerd naar aanleiding van de vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

Lees meer ...

Sterkere positie als onbetaalde verkoper van bedrijfsmateriaal

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Onbetaalde verkoper

Vanaf 1 september 2013 staat u als verkoper van bedrijfsmaterieel steviger in uw schoenen wanneer uw koper failliet gaat vooraleer de door u geleverde goederen te hebben betaald.

Lees meer ...

Te koop: landbouwgrond in Polen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Vanaf mei 2016 wordt het als buitenlander gemakkelijker om Poolse bos- of landbouwgrond aan te kopen, die aanzienlijk goedkoper is dan in België, al moet er onmiddellijk de bemerking gemaakt worden dat er enkele beperkingen en voorwaarden blijven gelden.

Lees meer ...

Invorderingen van onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechter om

Gepubliceerd op 24/05/2017

Weldra zal de invordering van niet niet-betwiste schuldvorderingen kunnen gebeuren door middel van een snellere, buitengerechtelijke procedure. De tussenkomst van de Rechtbank zal niet meer vereist zijn, de advocaat en de gerechtsdeurwaarder krijgen hierbij een centrale rol.

Lees meer ...

Omzetting van de Europese richtlijn 2011/7 inzake wanbetalers

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Wanbetalers, Richtlijn 2011/7

De Belgische wetgever zal uiterlijk tegen half maart 2013 bij wet moeten voorzien dat bij niet-betaling van facturen door ondernemingen (inclusief vrije beroepers) of overheden.

Lees meer ...

Bankgeheim, gebracht door Caroline Geenen

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Bank

Onder invloed van de internationale en de Europese ontwikkelingen inzake de afbouw en de opheffing van het fiscaal bankgeheim kan België niet langer achter op blijven. Reeds werden diverse initiatieven genomen om de informatie-uitwisseling in België te vergemakkelijken. Te denken hierbij valt aan de meldingsplicht inzake buitenlandse bankrekeningen, de meldingsplicht bij het Centraal Aanspreekpunt, de meldingsplicht inzake het bestaan van individuele levensverzekeringen (takken 21, 22 en 23) bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en de meldingsplicht inzake het bestaan van "juridische constructies". Nu is men aan een opmars bezig om deze informatie-uitwisseling te finetunen. Het Centraal Aanspreekpunt en de Fiscale Superdatabank zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Hierop gaan we nader in.

Lees meer ...

De (nieuwe) wetgeving inzage bedrijfsgeheimen onthuld!

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 5 juli 2016 worden "bedrijfsgeheimen" wettelijk beschermd via de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (Richtlijn 2016/943). De wetgever hoopt hiermee oneerlijke concurrentie tegen te gaan en innovatie en kennisoverdracht te promoten.

Lees meer ...