Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Terug naar overzicht

Kunstgras aanleggen: een omgevingsvergunning aanvragen?

Gepubliceerd op 19/07/2023

Men maakt meestal niet meteen de link, maar ook kunstgras wordt beschouwd als verharding, net zoals ook het leggen van kiezels of grind als verharding moet worden beschouwd. Bijgevolg is het plaatsen van kunstgras in principe onderworpen aan de vergunningsplicht.


1. Principe: omgevingsvergunning is vereist

Voor het aanleggen van verharde constructies, opritten, overwelvingen en terrassen is een omgevingsvergunning vereist.

Een gazon in kunstgras wordt in het omgevingsrecht beschouwd als een verharding,  waardoor voor het leggen van kunstgras het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht is. Een verharding moet worden begrepen als een plaats waar of datgene waarmee iets verhard is. Verharding is dus niet het gevolg van het al dan niet waterdoorlatend zijn van het materiaal, maar wel van het feit dat de (natuurlijke) bodem op een kunstmatige manier wordt afgedekt.

2. Vrijstelling mogelijk onder bepaalde voorwaarden

Echter, wanneer voldaan is aan een aantal voorwaarden, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht. Strikt noodzakelijke verhardingen naar de voordeur en de garage kunnen onder voorwaarden vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. 

De aanleg van niet–overdekte constructies zoals kunstgras, kan vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.

De vrijstelling geldt enkel voor maximaal 80 m² per goed in de zijtuin en de achtertuin. Alle reeds bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin zoals opritten, tuinpaden, terrassen, zonnepanelen, zwembaden, sier- en zwemvijvers moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte. 

Bovendien kan de vrijstelling enkel gelden voor constructies die: 

- geen bouwvolume hebben;
- niet hoger dan 1,5 meter boven het maaiveld komen;
- 1 meter van de perceelsgrens verwijderd blijven;
- minder dan 30 meter van de woning verwijderd zijn;
- niet in een kwetsbaar gebied liggen.

Naast deze algemene (Vlaamse) vrijstelling, kan de gemeente ook  bijkomende voorwaarden opleggen. Wanneer de aanleg van het kunstgras dus niet voldoet aan de lokaal geldende voorwaarden voor het bekomen van een vrijstelling, dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning eveneens verplicht.

3. Besluit

Kunstgras heeft veel voordelen: je hoeft niet te bemesten, niet te beregenen, niet te maaien, geen onkruid te verwijderen,...  Zoals bij alles zijn er naast voordelen echter ook altijd nadelen. 

Een belangrijk bijkomend element dat men niet mag vergeten, zijn de regels inzake het omgevingsrecht die in acht moeten worden genomen. 

Het komt er op aan om goed na te zien hoeveel verharding men wil aanleggen, dan wel hoeveel verharding er al aanwezig is op uw perceel om de eventuele vrijstelling te kunnen berekenen.