Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Een kamerwoning uitbaten: waar moet ik aan voldoen

Gepubliceerd op 20/07/2022

U bent eigenaar van een woning, die u wilt gaan verhuren. Omwille van een belangrijk rendementsverschil heeft u ervoor gekozen de woning op te delen in kamers die elk toebehoren aan een verschillende huurder. Bij het uitbaten van een kamerwoning zult u rekening moeten houden met andere (strengere) wettelijke verplichtingen dienaangaande. Als verhuurder van een kamerwoning is het belangrijk te weten wanneer uw woning als een kamerwoning wordt beschouwd waardoor u deze andere wettelijke verplichtingen op u zult moeten nemen.


HET VERSCHIL TUSSEN EEN KAMERWONING EN EENGEZINSWONING.

Een kamerwoning is een woning waarbij je met meerdere samen leeft en waarbij minstens één van de basisvoorzieningen (wc, bad of douche, kookgelegenheid) gemeenschappelijk aanwezig is. De woning bestaat uit verschillende kamers en één of meer gemeenschappelijke ruimtes.

Een ééngezinswoning is een huis of appartement met maar één huisnummer en is bedoeld voor één gezin of alleenstaande. Degene die in een ééngezinswoning samenwonen worden in het bevolkingsregister beschouwd als één gezin die samenwonen op eenzelfde adres.

WANNEER WORDT MIJN WONING JURIDISCH ALS EEN KAMERWONING BESCHOUWD?

Definities in de Vlaamse wooncode:

Eengezinswoning: “Elk bebouwd onroerend goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor huisvesting van één gezin of één alleenstaande, waarin zich geen andere woningen bevinden.”

Gezin: “meerdere personen die op duurzame wijze in dezelfde woning samenwonen en daar hun hoofdverblijfplaats hebben.”

Kamer: “een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.”

Deze bovenstaande definities geven niet precies waar wat men nu als een kamerwoning mag beschouwen. De betekenis achter deze definities werden in 2011 verder uitgediept door middel van een omzendbrief opgesteld door Freya Van den Bossche. Ik licht dit hieronder nader toe.

Wil u weten of uw woning nu als kamerwoning beschouwd kan worden moet u op de volgende drie zaken letten:

 

  • Voor wie is de woning ingericht. Is uw woning ingericht voor één gezin of één alleenstaande, dan wordt de woning als een ééngezinswoning beschouwd.Let op! Een woning dat ingericht is voor één gezin of alleenstaande kan feitelijk wel gebruikt worden als een kamerwonin.
  • Uw woning wordt als een kamerwoning beschouwd indien er meerdere gezinnen of alleenstaanden gehuisvest zijn en er maar één kookgelegenheid of badkamer aanwezig is.
  • Indien uw woning door maar één gezin gehuisvest wordt kan uw woning niet aanzien worden als een kamerwoning. Er kan van één gezin gesproken worden indien er op duurzame wijze samengewoond wordt. Duurzaam samenwonen komt tot stand indien de bewoners er voor kiezen uit vrije wil samen te wonen en gezamenlijk een huishouden te voeren. Het duurzaam samenwonen moet bij elke concrete situatie opnieuw beoordeelt worden.

Hett begrip gezin wordt ruim geïnterpreteerd, je hoeft geen verwantschap te hebben om een gezin te vormen. Gehuwden, wettelijk samenwonenden worden steeds als gezin beschouwd.

Hieruit kan afgeleid worden dat de kwalificatie van een woning kan veranderen door het gebruik ervan, zelfs wanneer de inrichting hetzelfde blijft.

DE VERPLICHTINGEN BIJ HET UITBATEN VAN EEN KAMERWONING

Voor het opdelen van uw woning naar een kamerwoning hebt u steeds een uitbatingsvergunning nodig. Deze vergunning heeft u ook nodig indien u hiervoor geen bouwwerken uitvoert.

De aanvraag tot een uitbatingsvergunning wordt ingediend bij uw gemeente waarna een controle wordt uitgevoerd die vaak gebeurd door de huisvestingsambtenaar en brandweer. Indien u een gunstig controle ontvangt, verkrijgt u de gevraagde uitbatingsvergunning.

Een uitbatingsvergunning is persoonlijk en moet elke 10 jaar opnieuw aangevraagd worden.

Naast het verkrijgen van een vergunning moet een kamerwoning ook voldoen aan (veel) hogere kwaliteitsvereisten. Dit komt doordat iedere kamer op zijn kwaliteit getoetst moet worden en niet enkel de woning in zijn geheel.

De specifieke voorzieningen die een kamerwoning moeten bevatten kunnen verschillen per gemeente. U gaat deze best na in het politiereglement van uw gemeente.

CONCLUSIE

Uw woning kan als een kamerwoning worden beschouwd indien het is ingericht voor meerdere gezinnen of alleenstaanden en er maar één kookgelegenheid of badkamer aanwezig is. Wanneer dit voor uw woning het geval is zal deze woning aan strengere kwaliteitseisen moeten voldoen die u terug kan vinden in het politiereglement van uw gemeente. Indien uw woning aan alle kwaliteitseisen voldoet, vraagt u een uitbatingsvergunning aan.

Elke eigenaar-verhuurder die geconfronteerd wordt met deze situatie, moet er op toezien dat de wettelijke vereisten en verplichtingen nageleefd worden.

De consequenties bij niet-naleving zijn niet min, dit kan zelfs leiden tot strafrechtelijke vervolgingen.

 

Stefaan Desrumaux