Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Nieuwsoverzicht: Schenkingen

Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Schenkingen

Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Vlaamse schenkbelasting voor onroerend goed in werking. De tarieven voor de schenking van vastgoed in het Vlaamse Gewest worden ten gevolge hiervan gevoelig verlaagd en vereenvoudigd.


1. Verlaging en vereenvoudiging van de schenkingstarieven


De nieuwe schenkingstarieven, die gelden sedert 1 juli 2015, zijn de volgende:

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR               Rechte lijn, echtgenoten/samenwoners

0,01 - 150.000.................................................................................................3 %

150.000 - 250.000............................................................................................9 %

250.000 - 450.000..........................................................................................18 %

boven de 450.000...........................................................................................27 %

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR                    Tussen alle andere personen

0,01 - 150.000................................................................................................10 %

150.000 - 250.000..........................................................................................20 %

250.000 - 450.000..........................................................................................30 %

boven de 450.000...........................................................................................40 %

Vooral voor schenkingen tussen personen zonder familiale banden namen de tarieven een duikvlucht. Maar ook in rechte lijn en tussen partners is het sinds 1 juli 2015 opmerkelijk interessanter om onroerend goed te schenken. Voorheen varieerden deze tarieven tussen 3 en 30%. Het aantal schijven werd in de nieuwe schenkbelasting teruggedreven van negen tot vier, en de omvang van de schijven werd tevens in die zin aangepast zodat men sneller in een lager tarief terecht komt.

Naast de verlaging van de tarieven, werd ook voorzien in een vereenvoudigde toepassingsregeling. Zo wordt er voortaan slechts een onderscheid gemaakt tussen twee categoriëen van begiftigden. Er is vooreerst een tarief voor schenkingen in rechte lijn, zijnde tussen (groot)ouders en (klein)kinderen en partners. Daarnaast gelden er aparte tarieven voor schenkingen aan alle andere personen. De voorheen bestaande gesplitste categorieën voor broers en zussen (20%-65%), ooms, tantes, neven en nichten (25%-70%) en alle andere personen (30%-80%) behoren derhalve tot het verleden.

De schijven waarop de tarieven worden berekend zijn voortaan voor beide categoriëen van begiftigden dezelfde.

Concreet: wie onder het oude recht overwoog om een schenking van onroerend goed te doen in het kader van zijn vermogensplanning, was zelden geneigd om een goede vriend te begiftigen. De schenkingsrechten liepen in zo'n geval immers torenhoog op, nl. van 30% tot 80%. Voortaan bedraagt het maximale schenkingstarief in dat geval 40% en staat dit volledig op gelijke voet met het schenkingstarief aan bijvoorbeeld een broer, neef of tante.

 

2. Energiezuinige renovaties worden beloond

Begiftigden die de geschonken woning energiezuinig renoveren, genieten van een bijkomende tariefverlaging. (zie onderstaande tabel) De renovatiewerken moeten binnen een periode van vijf jaar na de schenkingsakte worden uitgevoerd door de begiftigden, of één van hen. Het moet gaan om werken voor een totaalbedrag van minstens 10.000,00 euro, exclusief BTW. Een en ander wordt bewezen door facturen uitgereikt door de aannemers van de werken. Deze aannemers moeten attesteren dat de renovatiewerken voldoen aan de criteria van het Energiebesluit van 19 november 2010.

Op het moment van de schenking zal de schenkbelasting dus logischerwijze aan het normale tarief geheven worden. Pas wanneer de begiftigde de renovatiewerken heeft uitgevoerd - met naleving van de voormelde toepassingsvoorwaarden van het gunstregime - kan er een terugbetaling gevraagd worden van het verschil tussen het eerder geheven normale tarief en het gunsttarief voor energiezuinige renovaties.

 

3. Ook de begiftigde die verhuurt voor minstens 9 jaar met conformiteitsattest geniet van een extra voordeel 

Ook wanneer de begiftigde het geschonken onroerend goed verhuurt binnen de drie jaar na de schenkingsakte voor een minimale periode van 9 jaar na datum van de schenking geniet hij van een bijkomende besparing. De betreffende huurovereenkomst moet uiteraard geregistreerd worden.

Vereist wordt bovendien dat de begiftigde een conformiteitsattest kan voorleggen overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Wooncode. Op die manier tracht de overheid te zorgen voor een goede kwaliteit van de woningen op de private huurmarkt.

De begiftigde die beantwoordt aan de voorwaarden van het gunstregime, kan aanspraak maken op het verschil tussen de schenkbelasting aan het gewone tarief en het verlaagde tarief.

Let op: wanneer de begiftigde er niet in slaagt een effectieve verhuring van negen jaar aan te tonen, wordt het teruggegeven bedrag van de schenkbelasting, teruggevorderd. Begiftigden hebben in dat kader de plicht om een voortijdige beëindiging van de geregistreerde huurovereenkomst te melden bij de Vlaamse Belastingdienst.


De tarieven voor energiezuinige renovaties en verhuring zijn eruit als volgt:

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR               Rechte lijn, echtgenoten/samenwoners

0,01 - 150.000................................................................................................3 %

150.000 - 250.000.........................................................................................6 %

250.000 - 450.000.........................................................................................12 %

boven de 450.000..........................................................................................18 %

Gedeelte van de schenking van EUR tot inbegrepen EUR                     Tussen alle andere personen

0,01 - 150.000................................................................................................9 %

150.000 - 250.000..........................................................................................17 %

250.000 - 450.000.........................................................................................24 %

boven de 450.000..........................................................................................31 %

4. Een praktisch cijfervoorbeeld


Een vader schenkt zijn zoon een woning ten bedrage van 250.000 euro.

Tot voor kort diende op deze schenking een bedrag van 26.625 euro aan schenkingsrechten betaald te worden.

Sinds 1 juli 2015 bedragen de te betalen schenkingsrechten op voormelde schenking nog 13.500,00 euro. Dit komt erop neer dat de schenkingsrechten in dit geval bijna gehalveerd worden, waardoor verwacht wordt dat het aantal schenkingen fors zal toenemen.

Wanneer de zoon vervolgens beslist om aan de woning energiebesparende werken uit te voeren, geniet hij onder de hogervermelde voorwaarden nog van een bijkomend voordeel van in casu 3.000,00 euro dat hem later wordt terugbetaald. De totale schenkbelasting die in dit geval moet worden neergeteld bedraagt dan 10.500,00 euro. Hetzelfde voordeel wordt toegekend indien de zoon beslist om de woning gedurende negen jaren te verhuren met conforimiteitsattest.

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij Odigo Advocaten.

 

Celine WOLFS

Advocaat

 

celine.wolfs@odigo.eu