Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Terug naar overzicht

Cultuurcontract versie 2022

Gepubliceerd op 21/11/2022

CULTUURCONTRACT


TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

Naam en voornamen (of maatschappelijke benaming/ rechtsvorm)

 

 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

KBO-nummer

 

 

Landbouwernummer

 

 

Tel.nr. 

 

 

E-mail

 

 

Zichtrekening

 

 

hierna vermeld als de “Exploitant”

EN:

Naam en voornamen (of maatschappelijke benaming/ rechtsvorm)

 

 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

KBO-nummer

 

 

Landbouwernummer

 

Tel.nr. 

 

 

E-mail:

 

 

hierna vermeld als de  “Gebruiker”

hierna samen genoemd “Partijen” of afzonderlijk “Partij”

ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

1)           De Exploitant staat aan de Gebruiker tijdelijk het gebruik en het genot af van volgende percelen:

- ….ha…. a, gelegen te ……………………………….. voor de teelt van ……………………..;

- ….ha…. a, gelegen te ……………………………….. voor de teelt van ………………………;

De percelen zijn door Partijen gekend.

2)           De percelen worden aan de Gebruiker afgestaan.

Het gebruik neemt een aanvang op……………………….,…………………….en zal een einde nemen op ……………………………………………..  zonder opzegging.

Beide Partijen zullen op correcte wijze en te goeder trouw de verzamelaanvraag invullen en indien nodig hiervoor te overleggen.

3)           De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de regels op het cultuurcontract, art. 2, 2° van de Pachtwet en het decreet van 24 mei 2019 houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft, ook wel gekend als Mestactieprogramma 6 (hierna: MAP 6).

De voorbereidings- en bemestingswerkzaamheden zullen door de Gebruiker gebeuren. De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat, om in overeenstemming met MAP 6 deze werken uit te voeren, een tegenstrijdige aanpak aan de Pachtwet vereist is. De Partijen waken erover dat de andere elementen van art. 2, 2° van de Pachtwet strikt worden nageleefd.         

4)           Als vergoeding voor dit gebruik zal de Gebruiker aan de Exploitant de som van………………………………………….  euro   (€………….) betalen.  De betaling van deze som zal gebeuren op datum van ………………………………………………………………., dit op de rekening van de Exploitant zoals hierboven vermeld.

5)                       Verklaringen van Partijen:

a.    De Exploitant verklaart uitdrukkelijk dat de betrokken percelen vrij zijn van knolcyperus.

b.    Indien van toepassing: De Exploitant verklaart dat het zaaizaad van de “suikerbieten, slasoorten, andijvie of wortelen” WEL/NIET (schrappen wat niet van toepassing is) behandeld werd met werkzame stoffen imidacloprid, clothianidin en/of thiametoxam.

c.    Indien van toepassing: De Gebruiker verklaart dat het te gebruiken zaaizaad van de “suikerbieten, slasoorten, andijvie of wortelen” WEL/NIET (schrappen wat niet van toepassing is) behandeld zal worden met werkzame stoffen imidacloprid, clothianidin en/of thiametoxam.

6)           De Partijen verklaren uitdrukkelijk dat dit contract buiten het toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking tot de pachtovereenkomst valt.

Gedaan in zoveel exemplaren als er partijen zijn te………………………..op…………………………….                             

Iedere Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.                                                                  

 

 

Naam en handtekening                                                                            Naam en handtekening

Exploitant                                                                                                 Gebruiker