Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuwsbrief

Terug naar overzicht

Cultuurcontract versie 2024

Gepubliceerd op 21/12/2023

CULTUURCONTRACT (versie 2024)


TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN:

Naam en voornamen (of maatschappelijke benaming/ rechtsvorm)

 

 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

KBO-nummer

 

 

Landbouwernummer

 

 

Tel.nr. 

 

 

E-mail

 

 

Zichtrekening

 

 

hierna vermeld als de “Exploitant”

EN:

Naam en voornamen (of maatschappelijke benaming/ rechtsvorm)

 

 

Straat en huisnummer 

 

 

Postcode en woonplaats 

 

 

KBO-nummer

 

 

Landbouwernummer

 

Tel.nr. 

 

 

E-mail:

 

 

hierna vermeld als de  “Gebruiker”

hierna samen genoemd “Partijen” of afzonderlijk “Partij”

ZIJN OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

1)                  De Exploitant staat aan de Gebruiker tijdelijk het gebruik en het genot af van volgende percelen:

- ….ha…. a, gelegen te ……………………………….. voor de teelt van ……………………..;

- ….ha…. a, gelegen te ……………………………….. voor de teelt van ………………………;

De percelen zijn door Partijen gekend.

2)                  De percelen worden aan de Gebruiker afgestaan.

Het gebruik neemt een aanvang op……………………….,…………………….en zal een einde nemen op ……………………………………………..  zonder opzegging.

3)                  De overeenkomst wordt uitgevoerd met inachtname van de regels op het cultuurcontract zoals voorzien in artikel 5, 2° van het Pachtdecreet van 13 oktober 2023:

-          De voorbereidingswerken zullen door de Exploitant gebeuren;

-          De bemestingswerkzaamheden zullen door de Gebruiker gebeuren.  Partijen moeten hiermee steeds rekening houden bij het invullen van hun verzamelaanvraag en hun mestbankaangifte, zodat alle contractuele en wettelijke verplichtingen dienaangaande correct nageleefd kunnen worden.   Partijen zullen te goeder trouw handelen en indien nodig hiervoor overleggen.                 

4)                  Als vergoeding voor dit gebruik zal de Gebruiker aan de Exploitant de som van………………………………………….  euro   (€……………..) betalen. 

De betaling van deze som zal gebeuren op de rekening van de Exploitant zoals hierboven vermeld, en wel als volgt:

-          Deel 1: …………………………

-          Deel 2: …………………………

5)                              Verklaringen van Partijen:

a.        De Exploitant verklaart uitdrukkelijk dat de betrokken percelen vrij zijn van knolcyperus.

b.       Indien van toepassing: De Exploitant verklaart dat het zaaizaad van de “suikerbieten, slasoorten, andijvie of wortelen” WEL/NIET (schrappen wat niet van toepassing is) behandeld werd met werkzame stoffen imidacloprid, clothianidin en/of thiametoxam.

c.        Indien van toepassing: De Gebruiker verklaart dat het te gebruiken zaaizaad van de “suikerbieten, slasoorten, andijvie of wortelen” WEL/NIET (schrappen wat niet van toepassing is) behandeld zal worden met werkzame stoffen imidacloprid, clothianidin en/of thiametoxam.

6)                  De Partijen verklaren uitdrukkelijk dat dit cultuurcontract buiten het toepassingsgebied van de bepalingen met betrekking tot de pachtovereenkomst valt, de bepalingen van het Pachtdecreet zijn dus niet van toepassing, met uitzondering van het bovengenoemd artikel 5, 2°.

Gedaan in zoveel exemplaren als er partijen zijn te………………………..op…………………………….                             

Iedere Partij erkent een exemplaar te hebben ontvangen.                                                                  

Exploitant

 

Gebruiker