Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Verplichte inschrijving syndici in KBO vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen legt de verplichting op aan de Verenigingen van Mede-eigenaars om vanaf 1 april 2017 de gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd.


Situering

Een syndicus is de persoon die de Vereniging van Mede-eigenaars bestuurt en vertegenwoordigt. De syndicus staat o.a. in voor het beheer van de gemene delen in een appartementsgebouw.

Een heel belangrijke taak, maar in de praktijk weten eigenaars of huurders of andere belanghebbenden vaak niet wie de syndicus is van een bepaald gebouw, en of hij zich effectief syndicus mag noemen en welke panden hij nog beheert. Vermeldenswaardig is dat er in België ongeveer 183.000 appartementsgebouwen zijn.

Om de transparantie te vergroten is er vanaf 1 april voorzien in een verplichte inschrijvingsplicht voor de syndicus. Iedereen zal op die manier kunnen nagaan wie er instaat voor het beheer van een bepaald appartementsgebouw.

Hoe gebeurt deze inschrijving?

De Vereniging van Mede-eigenaars of haar syndicus moet een aanvraag tot inschrijving indienen bij een ondernemingsloket naar keuze.

Dergelijke aanvraag moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  1. het ondernemingsnummer van de Vereniging van Mede-eigenaars;
  2. een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming;
  3. indien de syndicus een natuurlijk persoon is: het Rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; indien de syndicus een vennootschap is: het ondernemingsnummer en desgevallend het Rijksregisternummer of het identificatienummer in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van de vertegenwoordiger die gerechtigd is de activiteiten van syndicus in het kader van de vennootschap uit te oefenen.

Er zou nog een vierde puntje aan toegevoegd kunnen worden: de volmachten. Het ondernemingsloket moet bij de eigenlijke inschrijving immers een exemplaar voegen van de volmachten die verleend werden. Zo zal onder meer de volmacht die de professionele syndicus aan één van haar werknemers heeft verstrekt of de volmacht die de Vereniging van Mede-eigenaars aan één van haar leden heeft verstrekt om de inschrijving in haar naam uit te voeren.

Het is het ondernemingsloket dat de aanvragen registreert en inschrijft in de KBO.

De inschrijving kost hetzelfde als een eigenlijke inschrijving in de KBO, met name € 85,50 (geïndexeerd bedrag voor 2017).

Inwerkingtreding en overgangsbepalingen

De verplichting tot inschrijving gaat in op 1 april 2017. Verenigingen van Mede-eigenaars die al ingeschreven zijn in de KBO, krijgen tot 31 maart 2018 de tijd om zich in regel te stellen.

Stefaan Desrumaux
Julie Vander Stuyft