Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Terug naar overzicht

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het is een stijgende trend: studenten die het na afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken en dit omdat de procedures niet algemeen gekend zijn. Bovendien is er niet veel tijd om te handelen. In eerste instantie kan men bij de onderwijsinstelling waaraan men studeert een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.


1. Doorlopen van de interne beroepsprocedure

Wanneer een student na het krijgen van zijn examenresultaten van mening is dat hij onrecht aangedaan is wat betreft zijn punten, dan kan hij bij de onderwijsinstelling waaraan hij ingeschreven is een (interne) beroepsprocedure opstarten. Om er zeker van te zijn dat hij hierbij aan alle nodige inhoudelijke en vormelijke vereisten voldoet, is het aangewezen om de onderwijs- en examenregeling van de onderwijsinstelling er goed op na te zien. Hierin zal men kunnen terugvinden hoe de student of zijn advocaat op een geldige manier een beroep tegen de desbetreffende examenresultaten kan indienen.

Opgelet: de vervaltermijn om een intern beroep in te stellen is zeer kort. Men beschikt slechts over 5 kalenderdagen en deze termijn gaat in op de dag van de proclamatie of nadat u kennis hebt genomen van de studievoortgangsbeslissing.. Snel handelen is hier dus zeker de boodschap!

Nadat de onderwijsinstelling kennis heeft genomen van het ingestelde beroep, heeft zij op haar beurt 15 kalenderdagen om een beslissing te nemen (of om aan te geven wanneer zij een beslissing zullen nemen). Het is wel zo dat, indien de onderwijsinstelling geen beslissing neemt binnen de 15 kalenderdagen, zij hun bevoegdheid om nog een beslissing te nemen, niet verliezen. Zij dienen hun termijn dus minder strikt na te leven dan dat de studenten dit dienen te doen.

Indien de student na de interne beroepsprocedure nog steeds het gewenste resultaat niet heeft bereikt, kan hij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen vatten.

2. Beroep instellen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen

De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen is bevoegd voor studievoortgangsbeslissingen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen.

Nog meer dan dat dit reeds het geval was bij de interne beroepsprocedure, moet hier absoluut voldaan zijn aan alle voorschriften voor het indienen van een geldig verzoekschrift tot beroep. Daarnaast is ook hier sprake van een beperkte termijn van 5 kalenderdagen voor het indienen van het verzoekschrift. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik dat u kennis heeft genomen van het resultaat van de interne beroepsprocedure of na afloop van de termijn van 15 dagen waarbinnen de onderwijsinstelling een beslissing moest nemen. Het is dan ook aangewezen om u te laten bijstaan door iemand met voldoende kennis inzake deze materie, zodat er snel gehandeld kan worden.

Bovendien moet men eerst de interne beroepsprocedure doorlopen hebben alvorens men naar de Raad kan stappen. Men kan dus nooit direct naar de Raad stappen, zonder eerst langs de onderwijsinstelling te zijn gepasseerd.

De procedure voor de Raad verloopt bliksemsnel. Nadat een correct verzoekschrift ingediend werd, krijgen beide partijen 48u de tijd om hun standpunten op papier te zetten. Daarna zal de beroeper binnen de twee weken op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Wanneer de Raad beslist dat het beroep van de student terecht werd ingesteld en zij hem dus gelijk geeft, dan neemt zij een positieve beslissing waarmee ze ogenblikkelijk de beslissing van de onderwijsinstelling vernietigt. Dit betekent echter nog niet het einde van het verhaal. Na een positieve beslissing van de Raad, moet de onderwijsinstelling een nieuwe beslissing nemen. Deze beslissing dient zij wel te nemen in de lijn van de beslissing die de Raad nam. Daarnaast zal de Raad aan de onderwijsinstelling een aantal voorwaarden formuleren waaraan haar nieuwe beslissing moet voldoen. De Raad kan zodanige voorwaarden opleggen dat de instelling bijna niet anders kan dan ook een gunstige beslissing te nemen voor de student in kwestie. Dit is echter niet altijd het geval!

Het gaat hier dus om een nogal omslachtige procedure waarbij kennis van zaken en tijdig handelen heel erg belangrijk zijn.

Thomas Vuylsteke