Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering van werknemers

Publié le 20/07/2020

Vanaf 30 juli 2020 zullen buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar België voor langer dan 12 maanden een uitgebreider pakket aan arbeidsvoorwaarden moeten toepassen. De termijn van 12 maanden kan verlengd worden tot 18 maanden op voorwaarde dat de werkgever hiervan een gemotiveerde kennisgeving verstrekt vóór het einde van de 12 maanden detachering. De modaliteiten van deze kennisgeving zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juli 2020.

En savoir plus ...

Ik werkgever … het arrest AFMB ruimt plaats voor de feitelijke werkgever

Publié le 16/07/2020

Breaking news. Het Hof van Justitie heeft vandaag 16 juli 2020 arrest geveld in de zaak AFMB (C-610/18). De coördinatieverordeningen bepalen welke land bevoegd is voor de sociale zekerheid. De sociale zekerheid van werknemers die in twee of meer lidstaten werkzaam zijn, wordt in sommige gevallen bepaald door de wetgeving van de lidstaat waar zich de zetel van de werkgever bevindt. De verordeningen bevatten echter geen definitie van het begrip werkgever. Telt de juridische werkgever, of moet rekening worden gehouden met de werkelijke werkgever? Ongeacht wie als werkgever in de arbeidsovereenkomst is bepaald? Het arrest kan verstrekkende gevolgen hebben, ook buiten de transportsector.

En savoir plus ...

Vermoeden van kostenvergoeding voor toeslagen die rechtstreeks verbonden zijn aan detachering

Publié le 10/07/2020

Werkgevers die personeel naar een andere lidstaat detacheren moeten een aantal dwingende bepalingen tot minimale bescherming naleven die opgelegd zijn door de wetgeving van het land waar de detachering plaatsvindt. Toeslagen in verband met de detachering worden als onderdeel van de beloning beschouwd als zij geen vergoeding zijn van daadwerkelijk in verband met de detachering gemaakte kosten. De nieuwe detacheringswet neemt deze toeslagen onder de loep.

En savoir plus ...

Ceci est une pipe

Publié le 09/07/2020

De Detacheringswet bepaalt de harde kern van arbeidsvoorwaarden die steeds van toepassing is bij een tewerkstelling op het Belgische grondgebied in het kader van een detachering. De nieuwe detacheringswet maakt een onderscheid al naar gelang de detachering twaalf maanden duurt. De nieuwe omschrijving van de harde kern maakt een einde aan de discussie over de reikwijdte van de wet.

En savoir plus ...

Nieuwe detacheringsregels voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten

Publié le 07/07/2020

Sommige cao's voorzien een toeslag of vergoeding voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten voor werknemers die niet dagelijks naar huis kunnen terugkeren. De nieuwe detacheringswet verduidelijk dat de toeslagen of vergoedingen voor reis-, maaltijd- en verblijfskosten die in algemeen verbindend verklaarde cao's zijn voorzien, slechts moeten worden toegekend aan gedetacheerde werknemers die van en naar hun gewone werkplaats in België reizen en werknemers die van hun gewone werkplaats in België tijdelijk naar het buitenland moeten. Meteen komt een einde aan de discussies over de toepassing van de deze cao's in geval van detachering.

En savoir plus ...

Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen: goede optie voor de verhuurder om een uithuiszetting te vermijden?

Publié le 04/07/2020

Om het stijging van het aantal  uithuiszettingen te vermijden, heeft de Vlaamse Overheid een Fonds ter bestrijding van uithuiszettingen opgericht.   Een systeem van een huurgarantiefonds bestaat al sinds 2013, maar kende weinig succes omwille van de vele formaliteiten. Bij Besluit van 3 mei 2019 werd dit systeem hervormd, en is het Fonds ter Bestrijding van Uithuiszettingen sedert 1 juni 2020 in werking getreden. Dit Fonds is gericht op preventie, het optreden in een vroege fase, m.a.w. vooraleer er een vordering tot uithuiszetting door de verhuurder wordt ingeleid voor de Vrederechter.

En savoir plus ...

De nieuwe detacheringswet: sharpen your act

Publié le 28/06/2020

Detachering werd in 2018 vernieuwd door de herziene Europese detacheringsrichtlijn 2018/957. De nieuwe richtlijn moest tegen 30 juli 2020 worden omgezet in nationale wetgeving. België doet dit met de wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de detachering van werknemers die in werking treedt op 30 juli 2020. De nieuwe wet heeft onmiddellijke gevolgen. Vanaf 30 juli 2020 zullen buitenlandse werkgevers die werknemers detacheren naar België voor langer dan 12 maanden een uitgebreider pakket aan arbeidsvoorwaarden moeten toepassen.

En savoir plus ...

Social distancing op de algemene vergadering: versoepeling van de bestaande regels

Publié le 15/04/2020

Het aanbreken van de lente betekent voor veel ondernemingen het organiseren van hun jaarlijkse algemene vergadering. Hierbij de huidige dwingende regels van social distancing in acht nemen is echter geen kinderspel. Het virtueel organiseren van een algemene vergadering of de stemming van de aandeelhouders op afstand is geen sinecure en doorgaans niet voorzien in de statuten van de onderneming.

En savoir plus ...

Fuck de Overzeese Sociale Zekerheid? Het arrest SF

Publié le 12/04/2020

Heeft de Belgische Overzeese Sociale Zekerheid nog een toekomst na het arrest SF van het Hof van Justitie? Het Hof van Justitie voorziet toepassing van de coördinatieverordening wanneer er een voldoende nauwe aanknoping is met het grondgebied van de Europese Unie. Ook wanneer een werknemer zijn werkzaamheden buiten het grondgebied van de Unie verricht. De toepassing van de verordening op werkzaamheden buiten dat grondgebied heeft echter bijwerkingen. Het ruimt de Overzeese Sociale Zekerheid uit de weg. Of niet?

En savoir plus ...

Uithuiszettingen en huurcontracten tijdens de coronacrisis

Publié le 08/04/2020

De Vlaamse regering verbiedt tijdelijk alle uithuiszettingen tijdens de coronacrisis. Daarnaast kunnen huurders hun huurcontract tijdelijk per e-mail verlengen wegens buitengewone omstandigheden.

En savoir plus ...