Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Nieuwsoverzicht: Onbetaalde verkoper

Sterkere positie als onbetaalde verkoper van bedrijfsmateriaal

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Onbetaalde verkoper

Vanaf 1 september 2013 staat u als verkoper van bedrijfsmaterieel steviger in uw schoenen wanneer uw koper failliet gaat vooraleer de door u geleverde goederen te hebben betaald.


STERKERE POSITIE ALS ONBETAALDE VERKOPER VAN BEDRIJFSMATERIAAL


Huidige regeling

Ook nu beschikt u als verkoper van bedrijfsmaterieel al over een voorrecht. U moet daartoe echter zelf actie ondernemen. Binnen de 15 dagen na de levering, moet u op de griffie van de rechtbank van koophandel uw facturen neerleggen. De rechtbank van koophandel waar de schuldenaar zijn woonplaats of verblijfplaats heeft is bevoegd. Vervolgens maakt de griffier een akte van neerlegging op, die hij verzamelt in een boekdeel. Daarnaast moet de griffier een index op steekkaarten aanleggen en iedereen die erom vraagt (en vooraf de identiteit van de koper opgeeft) inzage verlenen van dit afschrift. Een zeer omslachtig systeem dus.

Let op: de termijn bedraagt 15 dagen vanaf de levering, ook al kende u uw koper een betalingstermijn toe.

Leeft u deze formaliteiten niet na, dan kan u niet genieten van het voorrecht. Gaat uw koper failliet vooraleer u betaald werd, dan wordt u in principe als gewone schuldeiser beschouwd en ontvangt u wellicht slechts een fractie van uw vordering.

Nieuwe regeling

Met de nieuwe regeling, heeft de wetgever komaf gemaakt met deze voorbijgestreefde administratieve formaliteiten.

De nieuwe regeling schaft de deponering van de facturen volledig af.

U moet enkel nog de verkoop en de levering bewijzen aan de curator. Dit kan met uw factuur en boekhouding. Maak ook melding van uw bevoorrechte positie van onbetaalde verkoper wanneer u aangifte doet van uw vordering in het faillissement.

De grondvoorwaarden van het voorrecht blijven onverkort bestaan: het voorrecht geldt enkel voor zogenaamde roerende goederen (zoals machines, bedrijfsmaterieel, auto's...) die nog in het bezit zijn van uw debiteur. Bij een verkoop zonder tijdsbepaling, kan u de goederen ook terugvorderen, zolang de goederen zich nog bij uw koper bevinden in dezelfde staat als bij de levering, maar dit kan enkel binnen de 8 dagen na de levering.

Stipuleer in uw algemene voorwaarden in ieder geval ook een zogenaamd eigendomsvoorbehoud. Wanneer de koper failliet gaat zonder dat er betaald werd en hij de goederen nog steeds bij zich heeft, dan kan u de goederen onder bepaalde voorwaarden terugvorderen, ook na de korte termijn van 8 dagen.

Ina Beelen