The Odigo connection

The Odigo connection

MOVING YOU FORWARD

Diensten

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Odigo, haar vennoten en medewerkers en door alle andere personen die samenwerken met Odigo of waarvoor Odigo aansprakelijk is. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Odigo en haar cliënt, die erkent deze te aanvaarden. De cliënt erkent dat de contractuele relatie enkel bestaat tussen hemzelf en, naar gelang het geval, Odigo Advocaten Kortrijk-Gent-Brussel bv of de cvba Odigo Advocaten Hasselt, met uitsluiting van elke andere partij. Odigo verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de opdrachten die aan toevertrouwd worden, waarvoor zij een middelenverbintenis aangaat.

Alle bedragen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de respectieve vennootschap. Eventuele klachten en/of protest van de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst ervan te geschieden bij aangetekende brief. Bij niet betaling tegen vervaldatum loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1% per maand en zal tevens een schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo verschuldigd zijn met een minimum van € 125,00, onverminderd ons recht vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. De vermelding van onderhavige factuur in onze boekhouding geldt als bewijs van verzending ervan en ontvangst door de bestemmeling. In geval van niet betaling van een factuur is Odigo gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.

Onze basisaansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat onder onze verzekering beroepsaansprakelijkheid is verzekerd (op dit ogenblik € 1'250'000), inbegrepen het bedrag van het eigen risico dat niet ten laste is van de verzekeraar. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Odigo niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

Enkel het Belgische recht is van toepassing en enkel de rechtbanken van de zetel van de respectieve vennootschap zijn bij betwisting bevoegd.