The Odigo connection

The Odigo connection

MOVING YOU FORWARD

Diensten

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Duidelijke afspraken zijn een basis van een goede samenwerking. Onze voorwaarden zijn gebaseerd op een wederzijds respect en vertrouwen en zijn bedoeld om de wil van de partijen te verankeren in een normale en evenwichtige contractuele relatie.

1.2. Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen ODIGO ADVOCATEN KORTRIJK-GENT-BRUSSEL (hierna: ODIGO) en haar cliënt, die erkent deze te aanvaarden. 

2. BEROEPSREGELS EN GEDRAGSCODES 

De advocaten van ODIGO zijn ingeschreven aan de balie van West-Vlaanderen, Gent of Brussel.  

De advocaten zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van hun respectievelijke Balie. 

De contactgegevens van de verschillende Balies zijn de volgende: 

 

Balie West-Vlaanderen 
Langestraat 20 
8000 Brugge 
050/33.16.80 

 

 

 

Balie Gent 
Opgeëistenlaan 401/P 
9000 Gent 
09/234.56.20 

 

 

Balie Brussel 
Poelaertplein 
1000 Brussel 
02/508.67.62 

 


3.
INFORMATIE, KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID EN BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING 

3.1. Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u ODIGO bereiken op de wijze die u verkiest.

3.2. ODIGO zal alles in het werk stellen om het door u beoogde resultaat zo veel als mogelijk te behalen, zonder hieromtrent garanties te kunnen bieden. Burgerrechtelijk kan een advocaat immers geen resultaatsverbintenis aangaan, maar enkel een inspanningsverbintenis.  

Dit houdt in dat we alle in onze macht liggende inspanningen zullen le-veren om het gewenste resultaat te bekomen. 

Ingeval van professionele fouten is iedere aansprakelijkheid van ODIGO en haar advocaten per schadegeval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald, onverminderd de geldende franchise die ten laste blijft van ODIGO  Deze beperking is niet van toepas-sing in geval van opzet of grove fout van de advocaat. 

3.3. De advocaten van ODIGO zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid in eerste rang bij Amlin Europe NV (polisnummer LXX034899 en via makelaar Vanbreda Risk&Benefits – info@vanbreda.be) tot een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval, en voor de vennoten van ODIGO (in tweede rang) bij AG Insurance NV (polisnummer 299551935 en via Vanbreda Risk&Benefits – info@vanbreda.be) tot een extra waarborg van € 5.000.000,00 per advocaat en per verzekeringsjaar.   

4. ERELOON EN BETAALTERMIJNEN

4.1. In principe factureert ODIGO periodiek haar prestaties uit.

Evenwel kan ODIGO beslissen om, vóór de aanvang van de samenwerking en lopende de behandeling van de zaak, één of meerdere voorschotten te vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de Cliënt betaalt aan ODIGO, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht. ODIGO heeft het recht haar prestaties pas aan te vatten van zodra het gevraagde voorschot wordt betaald. 

4.2. De tarieven zijn steeds geldig tot en met 31 december van elk jaar, en kunnen één keer per jaar gewijzigd worden (per 1 januari). 

4.3. De factuur wordt uitgestuurd door ODIGO, de bedragen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel en de vervaltermijn is 15 kalenderdagen na verzending.  

4.4. Indien de opdracht wordt gegeven door meerdere cliënten, zijn deze elk hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot betaling van het volledige factuurbedrag. 

4.5. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest, is de Cliënt op het openstaande saldo een schadevergoeding van 10% verschuldigd en daarenboven een verwijlinterest gelijk aan de wettelijke intrestvoet (indien de Cliënt een onderneming is: intrestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties). Dezelfde regeling is tevens voorzien in het voordeel van de Cliënt indien ODIGO een betaalver-plichting niet zou voldoen.  

4.6. Bij wanbetaling behoudt ODIGO zich tevens het recht voor de prestaties te staken tot aan de volledige betaling van onze erelonen. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt tevens de onmiddellijke opeisbaarheid van alle op dat ogenblik openstaande facturen met zich mee. 

5. AANVAARDING EN PROTEST

Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient de Cliënt de factuur op straffe van verval binnen de 15 kalenderdagen na de verzending schriftelijk te protesteren. 

6. DERDENGELDEN

Als gevolg van deontologische reglementen moeten de bedragen, ontvangen voor rekening van derden, worden bewaard op aparte rekeningen die geen intresten opbrengen. Die bedragen zullen zo snel mogelijk worden overgemaakt aan de rechthebbenden, tenzij strijdig en gemotiveerd advies van ODIGO.  

ODIGO mag haar ereloon en kosten compenseren met de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt, mits dit schriftelijk ter kennis wordt gebracht aan de Cliënt en onder voorbehoud van de rechten van de Cliënt. 

7. PRIVACY, WITWASWETGEVING EN BEWAARTERMIJN DOSSIER

7.1. ODIGO verbindt zich om bij de verzameling en de verwerking van de gegevens van haar cliënten strikt alle wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven. ODIGO vervult haar verplichtingen als verantwoordelijke en/of als verwerker van die gegevens in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 en andere dwingende regel-geving. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig voor het realiseren van de doeleinden van de verwerking en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. De Cliënt heeft het recht om inzage te krijgen in de gegevens die ODIGO verwerkt, evenals waarom ODIGO dit doet en wie de gegevens ontvangt. Hij kan ook vragen om bepaalde gegevens te wissen of aan te passen. Ons privacy-beleid kan steeds opgevraagd worden via e-mail: info.kortrijk@odigo.eu. In België kan er altijd een klacht ingediend wor-den bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.:+32 2/274.48.00, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, e-mail: contact@apd-gba.be) 

7.2. De Cliënt erkent op de hoogte te zijn van het feit dat de advocaten van ODIGO onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de voor-koming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en financiering van terrorisme. De Cliënt verbindt er zich toe om de beroepsbeoefenaar alle informatie of documenten die gevraagd worden als gevolg van de toepassing van deze wetgeving te bezor-gen. 

7.3. Elk dossier wordt na afsluiting gedurende de wettelijke termijn van 5 jaar bewaard, waarna het definitief wordt vernietigd. Indien de Cliënt niet wenst dat zijn dossier wordt vernietigd, kan hij op schriftelijk verzoek zijn dossier opvragen binnen deze termijn van 5 jaar.  

8. EINDE VAN DE SAMENWERKING

8.1. De Cliënt heeft op ieder ogenblik het recht schriftelijk een einde te maken aan de samenwerking. In dit geval zal ODIGO een finale staat opmaken van de kosten en honoraria, lopend tot aan de beëindiging van de samenwerking.  ODIGO zal geen recht hebben op een bijkomende vergoeding wanneer de samenwerking beëindigd wordt. 

8.2. Op eerste aanvraag zal het dossier ter beschikking gebracht worden van de Cliënt.  

8.3. ODIGO heeft ook het recht om de samenwerking op ieder moment schriftelijk te beëindigen. In dit geval zal ODIGO rekening houden met de mogelijkheden van de Cliënt om het ogenblik van de beëindiging vast te leggen, zodat de juridische bijstand van de Cliënt verder kan worden opgevolgd door een andere advocaat.  

9. GESCHILLEN 

9.1. Partijen komen hierbij overeen om eventuele geschillen eerst en vooral onderling te zullen regelen op een informele wijze en hierbij de grootst mogelijke discretie indachtig te zullen zijn. Indien de voormelde informele regeling niet tot een oplossing komt, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechtbanken. 

9.2. Alle geschillen die niet worden opgelost door voormelde informele procedure, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen of Brussel (= plaats van totstandkoming en/of uitvoering). Deze rechtbanken zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van zulke geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.