The Odigo connection

The Odigo connection

MOVING YOU FORWARD

Diensten

Dienstenwet

Odigo Advocaten rekent haar erelonen, kantoorkosten en voorgeschoten kosten periodiek aan naarmate de werkzaamheden in een dossier vorderen.

Tenzij anders overeengekomen wordt het ereloon op uurbasis berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven. Het gebruikelijk uurtarief is afhankelijk van de behandelende advocaat. De uurtarieven gelden per kalenderjaar, en kunnen ná verloop van het kalenderjaar door Odigo Advocaten worden aangepast. De aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak kunnen een bijkomend ereloon of andere berekeningswijze verantwoorden.

Vóór de aanvang van de werkzaamheden en lopende de behandeling van het dossier kunnen provisies worden aangerekend. Een provisie is een voorschot op nog te leveren prestaties of te maken kosten. De provisies worden in mindering gebracht op het bedrag van de tussentijdse factuur of de eindfactuur die volgt op de provisienota. Odigo Advocaten behoudt zich het recht voor om haar werkzaamheden pas aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na de betaling van de provisie.

De kantoorkosten omvatten de kosten voor de aanmaak van het dossier, briefwisseling, aangetekende briefwisseling, verplaatsingen, uitprints en kopieën, e-mails, faxen en documenten, en telefonische oproepen.

De gerechtskosten zijn de kosten die Odigo Advocaten heeft voorgeschoten aan derden, zoals griffies, hypotheekkantoren, registratiekantoren, officiële of officieuze databanken, derde-advocaten, gerechtsdeurwaarders, notarissen, vertalers, accountants, revisoren, deskundigen en (binnenlandse en buitenlandse) instanties, enz. De gerechtskosten worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de cliënt (meer BTW indien van toepassing).

De facturen van Odigo Advocaten omvatten minimum de opgave van de erelonen, de kantoorkosten, voorgeschoten kosten (aan derden) en de provisies.

Indien een factuur niet betaald wordt tegen haar vervaldag heeft Odigo Advocaten het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken cliënt te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de cliënt met onmiddellijke ingang te beëindigen. Odigo Advocaten is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de cliënt.