Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Hoe een slechte uitvoerder buiten de rechtbank om vervangen?

Publié le 29/04/2021

Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer kan je een leverancier laten vervangen?

En savoir plus ...

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect?

Publié le 28/04/2021

In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel vrije beroepen - genoot van een nogal zachte toepassing van zijn aansprakelijkheid als architect, bemerken we recentelijk een verscherping van de beoordeling ervan. Enkele recente en relevante rechterlijke beslissingen die dat illustreren.

En savoir plus ...

Uitsluiting van de appartementswet ingeval van mede-eigendom?

Publié le 28/04/2021

In principe zijn de beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van toepassing op ieder onroerend goed waarop een gebouw of een groep gebouwen is opgericht of kan worden opgericht, en waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een privatief gedeelte én een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. In bepaalde gevallen voorziet de wetgever echter toch in een mogelijkheid om af te wijken van dit dwingend recht.

En savoir plus ...

Gunstige evoluties in het appartementsrecht maar de wetgever wordt gedeeltelijk teruggefloten

Publié le 27/04/2021

Appartementen worden steeds groter en veel appartementen verouderen. Onze wetgever is reeds enkele jaren op zoek om het appartementsrecht onder druk van de huidige maatschappelijke evolutie conformeren.

En savoir plus ...

En toen was er de strijd tegen fiscale en sociale fraude

Publié le 23/12/2020

Naar aanleiding van een verslag van het Rekenhof over het ‘Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' wordt het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen, volledig in lijn met het regeerakkoord van 30 september 2020 dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping met stip zet.

En savoir plus ...

Het doorgeven van gegevens aan de USA: wat kan nog?

Publié le 15/12/2020

Wie gebruik maakt van Amerikaanse software-aanbieders zoals Google, Salesforce of MailChimp geeft zo verzamelde persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, nl. de USA. Mag u dit nog wel?

En savoir plus ...

In bruikleen geven (gratis gebruik) van landbouwgronden door vennootschappen: There is no such thing as a free lunch...

Publié le 14/12/2020

De praktijk leert dat er in het kader van het in gebruik geven van landbouwgronden, vaak andere overeenkomsten of afspraken worden gemaakt tussen eigenaars en landbouwers dan de klassieke pachtovereenkomsten overeenkomstig de Pachtwet. De reden is natuurlijk niet ver te zoeken: men probeert de dwingende en strenge bepalingen van de Pachtwet te vermijden. Een rechtsfiguur die meer en meer opduikt, is de bruiklening of 'gebruik om niet'. Zonder pachtprijs is er geen pacht, aangezien een pachtprijs en/of een tegenprestatie essentieel is om van een pacht te kunnen spreken. Zijn er dan zoveel vrijgevige grondeigenaars? Bezint voor ge begint!

En savoir plus ...

Functieclassificaties op basis van anciënniteit komen in het gedrang

Publié le 14/12/2020

De arbeidsrechtbank van Leuven heeft beslist dat de cao van 28 september 2009 toepasselijk op pc 218 (thans: pc 200) nietig is wegens indirecte discriminatie o.b.v. leeftijd. De rechtbank beslist dat ook het KB tot algemeenverbindendverklaring van de cao niet van toepassing is. Bijgevolg wordt de cao niet als een algemeen verbindend verklaarde cao beschouwd.

En savoir plus ...

Time to unwind: neem voor het einde van het jaar de wettelijke vakantie op

Publié le 14/12/2020

Het jaareinde van wat een eindeloos jaar leek te zijn, komt dan toch in zicht. Maar het einde van het jaar brengt ook telkens weer het probleem van de niet-opgenomen vakantiedagen met zich mee. De wettelijke vakantie kan immers niet worden overgedragen naar het volgend jaar. Dit jaar is het probleem nog actueler dan ooit. Heel wat mensen namen minder vakantiedagen op tijdens het jaar in de hoop dat betere tijden zouden komen. De tijdelijke werkloosheid en de lockdown gooiden roet in het eten. Maar als werkgever moet u er op toezien dat uw werknemers voor het einde van het jaar hun wettelijke vakantiedagen hebben opgenomen.

En savoir plus ...

Arbeidsrechtbank erkent de weigering om een mondmasker te dragen als dringende reden

Publié le 11/12/2020

De gezondheidscrisis geeft aanleiding tot nieuwe discussies in de rechtspraak over ontslag wegens dringende reden. Zo diende de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Hasselt te oordelen over een ontslag wegens dringende reden van een beschermde werknemer wegens het aanbrengen van schade aan bedrijfsgoederen en het herhaaldelijk weigeren van het dragen van een mondmasker.

En savoir plus ...