Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

De wijzigingen aan de Wet Betalingsachterstand vanaf 1 februari 2022: een kort overzicht

Publié le 23/12/2021

Recent werd in het Parlement de wet van 14 augustus 2021 goedgekeurd met het oog op de verbetering van het betaalgedrag tussen ondernemingen (B2B) en het tegengaan van misbruiken. Dit brengt opnieuw een aantal wijzigingen met zich mee van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) die als doel heeft ondernemingen te beschermen tegen wanbetalingen, maar waar ze onvoldoende in slaagt momenteel. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

En savoir plus ...

Liste de contrôle pour tout entrepreneur général avant l'exécution de travaux

Publié le 23/12/2021

Dans le secteur de la construction (à savoir le comité paritaire 124), il existe des formalités spécifiques mais aussi des points d'attention que vous, en tant qu'employeur, ne devez pas perdre de vue. Ces règles ne sont pas là pour vous faire peur mais pour éviter la fraude sociale et la concurrence déloyale.

En savoir plus ...

Afpaling (minnelijk of gerechtelijk) onder het nieuw Burgerlijk Wetboek

Publié le 22/12/2021

Boek 3 "Goederen" van het nieuw Burgerlijk Wetboek (BW) is in werking getreden op 1 september 2021. Dit brengt een aantal lichte wijzigingen mee met betrekking tot de werkwijze van afpaling, voorheen geregeld in artikel 646 Oud Burgerlijk Wetboek en onder het huidig recht in artikel 3.61 BW.

En savoir plus ...

Kies uw gastheer (‘host’) verstandig

Publié le 10/11/2021

Cloud- en datacenters zijn niet meer weg te denken zijn uit een moderne IT-omgeving. De on-premise aanpak verdwijnt in meer en meer ondernemingen.

Bij de keuze voor een hostingprovider houdt u best ook rekening met een aantal belangrijke contractuele afspraken.

En savoir plus ...

Digitalisering van het vennootschapsrecht: wat zijn de gevolgen?

Publié le 08/11/2021

Op 15 juli 2021 werd de Wet van 12 juli 2021 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de wet van 16 maart 1803 tot regeling van het notarisambt en houdende diverse bepalingen ingevolge de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (hierna de "Wet Digitalisering Vennootschapsrecht") gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De Wet Digitalisering Vennootschapsrecht heeft voor een gedeeltelijke omzetting van EU Richtlijn 2019/1151 gezorgd, dewelke kadert in het oogmerk van de Europese Unie om het ondernemingslandschap verder te digitaliseren.

Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen die de Wet Digitalisering Vennootschapsrecht met zich meebrengt?

En savoir plus ...

Nightmares on wheels: zelfrijdende werktuigen

Publié le 05/11/2021

Hoogtewerker, schaarlift, verreiker, bulldozer, vorkheftruck... Werktuigen die zeer frequent gebruikt worden, maar die zich bevinden op het breukvlak van de wettelijke verzekeringsplicht, wat kan aanleiding geven tot enkele spanningsvelden tussen de eventueel aanwezige verzekering BA-uitbating en verzekeringsplicht voortvloeiende uit gebruik en het inherente risico.

En savoir plus ...

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

Publié le 21/06/2021

Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde opsomming van diverse posten. Een akkoord komt tot stand tussen bouwheer en aannemer. Kan de aannemer nadien zijn prijs nog aanpassen omwille van een optelfout in zijn offerte?

En savoir plus ...

Landbouwbedrijf in de nalatenschap: welke opties voor de erfgenamen in onverdeeldheid?

Publié le 20/06/2021

In onze praktijk capteren we uit landbouwmiddens regelmatig de bezorgdheid met over het lot van het landbouwbedrijf bij overlijden van de landbouwer. De vrees bestaat dat bij gebrek aan een regeling met de overige erfgenamen, een (openbare) verkoop en een versnippering van het landbouwbedrijf onafwendbaar zou zijn.

Deze vrees kunnen we meestal wegnemen. Een openbare verkoop blijft de uitzondering bij een uitonverdeeldheidtreding. Het principe is steeds de verdeling in natura.

Evenwel en in het belang van de continuïteit van het landbouwbedrijf, voorziet de Wet op de Erfregeling inzake Landbouwbedrijven uit 1988 (hierna: de Wet), zoals grondig aangepast in 2015, nog een preferentieel recht in het kader van de verderzetting van het landbouwbedrijf. De openbare verkoop is werkelijk dé uitzondering.

We zetten hierna de hoofdlijnen uiteen, zonder in te gaan op alle verdere formaliteiten en details.

En savoir plus ...

Hervormingen in het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vanaf 1 juli 2021. Vlaamse Regering in de bres voor goede doelen, vrienden en … de schatkist.

Publié le 20/06/2021

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vrij ingrijpend. Dan treedt het Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in werking. Het fiscaal voordeel van het interessante duolegaat gaat op de schop, terwijl schenken en legateren aan goede doelen belastingvrij zal kunnen. Ook uw vrienden laten meegenieten van uw erfenis wordt een pak aantrekkelijker. De verdachte periode voor schenkingen blijft dan weer op 3 jaar. Met deze hervorming waarmee de Vlaamse Regering het altruïsme in de Vlaamse samenleving wil aanwakkeren, vergeet zij in de eerste plaats zichzelf niet.

En savoir plus ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Publié le 18/06/2021

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zéér beperkt. In eerste instantie kan men bij de onderwijsinstelling - waarbij men als student is ingeschreven - een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

En savoir plus ...