Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Journal

Het Nieuw Vlaams Pachtdecreet (deel 2)

Publié le 21/12/2023

In het eerste deel werd het toepassingsgebied van het nieuw Vlaams Pachtdecreet besproken, we gaan verder met het vervolg hierop.

Wij willen hierbij ook vermelden dat het Pachtdecreet ondertussen gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 28 november 2023. 

En savoir plus ...

Nieuwe verplichtingen voor wie bemiddelt in vastgoed

Publié le 21/12/2023

Op 1 februari 2024 treedt een nieuw Koninklijk Besluit in werking dat de bemiddelingsovereenkomsten tussen vastgoedmakelaars en consumenten zal regelen. Dit KB vervangt het zogenaamde ‘KB Freya’ (het KB van 12 januari 2007 betreffende bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars). 

Het nieuwe KB is van toepassing op alle makelaarsovereenkomsten die vanaf 1 februari 2024 gesloten worden.

Het nieuwe KB bouwt voort op het KB Freya uit 2007, maar wijzigt, verfijnt en moderniseert een aantal principes.

Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij:

En savoir plus ...

Benoeming van nieuwe bestuurder(s) in vennootschappen vereist bijkomende administratieve formaliteiten

Publié le 10/11/2023

Op 1 augustus 2023 trad de nieuwe wet betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden in werking (i.e. Wet 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden, BS 1 juni 2023). Op basis van deze wet dient bij de benoeming tot een bestuursfunctie van een persoon in een vennootschap, een verklaring te worden ingediend bij de griffie waarin de vennootschap/vereniging stelt dat aan deze persoon geen actueel bestuursverbod werd opgelegd door een rechtscollege van een lidstaat van de EER.

En savoir plus ...

Het verhuren van een eengezinswoning aan (buitenlandse) arbeidskrachten, aan een groep vrienden,…: maak steeds de juiste analyse!

Publié le 10/11/2023

Als eigenaar van een huurwoning kan er worden nagedacht om de woning aan meerdere personen tegelijk te verhuren en zo bijvoorbeeld meer betaalzekerheid te hebben, of een hoger bedrag aan huurgelden te kunnen innen, of tegemoet te komen aan de grote vraag naar dergelijke woningen,…  

Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het verhuren van een woning aan verschillende (buitenlandse) arbeidskrachten/werknemers of aan studenten die elk apart een huurovereenkomst hebben met de eigenaar,…

Bij het verhuren van de woning aan verschillende personen tegelijk, heerst het risico dat de woning de kwalificatie krijgt van ‘kamerwoning’ en niet meer als ‘eengezinswoning’. Probleem hierbij is dat een ‘eengezinswoning’ niet zonder vergunning mag worden omgevormd tot een ‘kamerwoning’ en dat voor een ‘kamerwoning’ strengere kwaliteitsvereisten gelden. 

 

En savoir plus ...

HET NIEUW VLAAMS PACHTDECREET (deel 1)

Publié le 10/11/2023

Het is zover, het nieuw Vlaams Pachtdecreet is gestemd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement van 4 oktober 2023.

Het Pachtdecreet zal niet enkel van toepassing zijn op de nieuwe pachtovereenkomsten die gesloten worden vanaf 1 november 2023, maar ook op alle andere (oude) pachtovereenkomsten.

En savoir plus ...

Devolutieve werking van het administratieve beroep

Publié le 10/11/2023

In deze nieuwsbrief nemen we u mee in een complex juridisch vraagstuk dat recentelijk opnieuw de aandacht heeft getrokken en een diepgaande analyse vereist. Centraal in dit debat staat de devolutieve werking van bestuurlijk beroep en de reikwijdte van de bevoegdheden van de vergunningverlenende overheid in hoger beroep in verband met afwijkingsmogelijkheden in gemeentelijke verordeningen, dus op het niveau van de zogenaamde eerste aanleg.

En savoir plus ...

“Beter een goede huur met een verre vriend”: regels medehuur in het Vlaams Woninghuurdecreet ingevoerd voor hedendaagse woonvormen

Publié le 19/07/2023

Het concept medehuur, waarbij meerdere personen (geliefden maar ook kennissen, vrienden, collega’s, familieleden…) samen een huurwoning bewonen, is de laatste jaren enorm in opmars. Het roept echter ook diverse praktische en juridische vragen op. Woont u bijvoorbeeld in bij uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner zonder zelf een huurcontract te hebben getekend? Wat zijn dan uw rechten en plichten? Of woont u samen met vrienden in een huurwoning en wenst u voor het einde van de huurovereenkomst te verhuizen?  

Het nieuw Vlaams Woninghuurdecreet, inwerking getreden op 1 januari 2019, tracht raad te brengen. Er worden regels ingevoerd die een kader scheppen voor deze nieuwe woonvormen.  Voorheen was geen wettelijke regeling voorzien voor medehuur. 

Voor gehuwden en wettelijks samenwonenden is een apart regime met automatische bescherming voorzien. Voor alle feitelijk samenwonenden waaronder koppels die noch gehuwd noch wettelijk samenwonend zijn maar ook familie, vrienden, kennissen, collega’s… geldt een optionele bescherming. 

En savoir plus ...

De gewijzigde bescherming van de consument bij minnelijke invordering

Publié le 19/07/2023

Een van oorsprong kleine schuld kan op heden snel oplopen door onder andere interesten en contractueel vastgelegde forfaitaire (schade)vergoeding (de zgn. schadebedingen). Door de invoeging van het boek XIX “Schulden van de consument” in het WER heeft de wetgever gepoogd om agressieve invorderingspraktijken aan banden te leggen en de consument te beschermen tegen een spiraal aan schulden. 

En savoir plus ...

Kunstgras aanleggen: een omgevingsvergunning aanvragen?

Publié le 19/07/2023

Men maakt meestal niet meteen de link, maar ook kunstgras wordt beschouwd als verharding, net zoals ook het leggen van kiezels of grind als verharding moet worden beschouwd. Bijgevolg is het plaatsen van kunstgras in principe onderworpen aan de vergunningsplicht.

En savoir plus ...

Feitelijke samenwoners, opgepast: vrijheid, blijheid heeft een keerzijde!

Publié le 19/07/2023

In België zijn er 3 manieren om de relatie met uw partner vorm te geven: u treedt u in het huwelijk, u opteert voor de wettelijke samenwoning, ofwel doet u geen van beiden en dan bent u louter “feitelijk samenwonend”. Een reden om te opteren voor de feitelijke samenwoning kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw ‘vrijheid’ wenst te behouden en niet gebonden wil zijn aan bepaalde regels of... aan uw partner. 

Wees echter goed voorbereid want geen regels betekent ook geen bescherming. In onze praktijk ontmoeten we regelmatig cliënten die totaal verrast zijn dat in geval van overlijden of relatiebreuk de bescherming dan ook uitblijft. We zetten voor u enkele aandachtspunten op een rijtje en geven enkele tips mee zodat u toch voldoende bescherming kan inbouwen. 

En savoir plus ...