Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Publié le 30/06/2022

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zéér beperkt. In eerste instantie moet men bij de onderwijsinstelling - waarbij men als student is ingeschreven - een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

En savoir plus ...

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

Publié le 20/06/2022

Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke actie kan de buur ondernemen wanneer hij schade ondervindt, of schade dreigt te ondervinden?

En savoir plus ...

Energiebesparende investeringen in uw verhuurde woning: energiebesparing op lange termijn én direct voordeel door huurprijsherziening

Publié le 20/06/2022

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het belangrijk om uw woning energiezuinig te maken. Sinds het Woninghuurdecreet geven energiebesparende investeringen aan een pand dat u verhuurt u een directe return, doordat u de huurprijs kan verhogen wanneer u aanzienlijke investeringen doet.

En savoir plus ...

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen: een overzicht

Publié le 20/06/2022

Het klimaat evolueert met rasse schreden. Diverse maatregelen dringen zich dus op, niet in het minst met betrekking tot bestaande gebouwen. Een groot deel van dit patrimonium is immers niet klaar voor de toekomst, en is daarenboven vaak energieverslindend. Ingevolge de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 werd daarom onder meer beslist om het Energiedecreet en het Energiebesluit te wijzigen, zodat een grondige renovatie van gebouwen vanaf nu een belangrijke prioriteit wordt. Deze bijdrage viseert enkel de wijzigingen voor niet-residentiële gebouwen, al gelden er intussen ook nieuwe normen voor verplichte renovaties van residentiële gebouwen.

En savoir plus ...

Scholingsbeding: strikte voorwaarden

Publié le 31/03/2022

Een werkgever laat een werknemer (arbeiderstaak) een externe opleiding genieten, voor een kostprijs van + 1.500 EUR excl. BTW. De werkgever laat de werknemer een schriftelijke overeenkomst ondertekenen, waarin de werknemer zich verbindt om een afnemend gedeelte van de kostprijs terug te betalen aan de werkgever, indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt. De degressieve terugbetalingsverplichting wordt gespreid over een periode van 5 jaren vanaf datum ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend nadat de opleiding door de werknemer reeds was gevolgd en succesvol was afgerond. Is deze overeenkomst (men noemt dit een "scholingsbeding") rechtsgeldig en afdwingbaar?

En savoir plus ...

Vergoedingen naar aanleiding van het einde van de landpacht: Deel 1, de klassieke eindpachtvergoedingen

Publié le 17/03/2022

Wanneer de pachter het gepachte goed verlaat en terug ter beschikking stelt aan de verpachter, voorziet de Pachtwet in een "eindepachtvergoeding". Deze eindepachtvergoeding is evenwel een verzamelterm voor een aantal verschillende vergoedingen waar men als pachter aanspraak op kan maken.

En savoir plus ...

De huurder van mijn huis/appartement is overleden: wat nu?

Publié le 15/03/2022

Het komt af en toe voor: uw huurder is net overleden en het huis blijft dus onbewoond. Als verhuurder wil je dat zo snel mogelijk opgelost zien. Een belangrijke vraag hierbij is dus hoe en wanneer de huurovereenkomst kan stopgezet worden?

En savoir plus ...

Het toepassingsgebied van het verbod op leonijnse bedingen na het WVV. Mogelijkheid tot disproportionele winstverdeling

Publié le 15/03/2022

Het verbod op een leonijns beding of "leeuwenbeding" werd de voorbije decennia uitgebreid besproken en bekritiseerd. Dit verbod bemoeilijkte in de praktijk het sluiten van bepaalde nuttige afspraken en overeenkomsten op economisch vlak tussen aandeelhouders, zoals een put en call overeenkomst.

En savoir plus ...

De wijzigingen aan de Wet Betalingsachterstand vanaf 1 februari 2022: een kort overzicht

Publié le 23/12/2021

Recent werd in het Parlement de wet van 14 augustus 2021 goedgekeurd met het oog op de verbetering van het betaalgedrag tussen ondernemingen (B2B) en het tegengaan van misbruiken. Dit brengt opnieuw een aantal wijzigingen met zich mee van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (Wet Betalingsachterstand) die als doel heeft ondernemingen te beschermen tegen wanbetalingen, maar waar ze onvoldoende in slaagt momenteel. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken die van toepassing zijn vanaf 1 februari 2022.

En savoir plus ...

Liste de contrôle pour tout entrepreneur général avant l'exécution de travaux

Publié le 23/12/2021

Dans le secteur de la construction (à savoir le comité paritaire 124), il existe des formalités spécifiques mais aussi des points d'attention que vous, en tant qu'employeur, ne devez pas perdre de vue. Ces règles ne sont pas là pour vous faire peur mais pour éviter la fraude sociale et la concurrence déloyale.

En savoir plus ...