Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

Prijsofferte tegen vaste, forfaitaire prijs: Kan de aannemer nadien de prijs nog aanpassen indien hij een optelfout heeft gemaakt?

Publié le 21/06/2021

Iedereen heeft wel al eens een offerte ontvangen van een aannemer tegen een vaste, forfaitaire prijs. De offerte bevat vaak dan ook een gedetailleerde opsomming van diverse posten. Een akkoord komt tot stand tussen bouwheer en aannemer. Kan de aannemer nadien zijn prijs nog aanpassen omwille van een optelfout in zijn offerte?

En savoir plus ...

Hervormingen in het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vanaf 1 juli 2021. Vlaamse Regering in de bres voor goede doelen, vrienden en … de schatkist.

Publié le 20/06/2021

Vanaf 1 juli 2021 wijzigt het Vlaamse erf-en schenkingslandschap vrij ingrijpend. Dan treedt het Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit in werking. Het fiscaal voordeel van het interessante duolegaat gaat op de schop, terwijl schenken en legateren aan goede doelen belastingvrij zal kunnen. Ook uw vrienden laten meegenieten van uw erfenis wordt een pak aantrekkelijker. De verdachte periode voor schenkingen blijft dan weer op 3 jaar. Met deze hervorming waarmee de Vlaamse Regering het altruïsme in de Vlaamse samenleving wil aanwakkeren, vergeet zij in de eerste plaats zichzelf niet.

En savoir plus ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Publié le 18/06/2021

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zéér beperkt. In eerste instantie kan men bij de onderwijsinstelling - waarbij men als student is ingeschreven - een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

En savoir plus ...

Hoe een slechte uitvoerder buiten de rechtbank om vervangen?

Publié le 29/04/2021

Het resultaat ziet er niet uit of er komt maar geen schot in de uitvoering. Wanneer kan je een leverancier laten vervangen?

En savoir plus ...

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect?

Publié le 28/04/2021

In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect - zoals bij veel vrije beroepen - genoot van een nogal zachte toepassing van zijn aansprakelijkheid als architect, bemerken we recentelijk een verscherping van de beoordeling ervan. Enkele recente en relevante rechterlijke beslissingen die dat illustreren.

En savoir plus ...

Uitsluiting van de appartementswet ingeval van mede-eigendom?

Publié le 28/04/2021

In principe zijn de beginselen met betrekking tot de gedwongen mede-eigendom van toepassing op ieder onroerend goed waarop een gebouw of een groep gebouwen is opgericht of kan worden opgericht, en waarvan het eigendomsrecht verdeeld is volgens kavels die elk een privatief gedeelte én een aandeel in gemeenschappelijke onroerende bestanddelen bevatten. In bepaalde gevallen voorziet de wetgever echter toch in een mogelijkheid om af te wijken van dit dwingend recht.

En savoir plus ...

Gunstige evoluties in het appartementsrecht maar de wetgever wordt gedeeltelijk teruggefloten

Publié le 27/04/2021

Appartementen worden steeds groter en veel appartementen verouderen. Onze wetgever is reeds enkele jaren op zoek om het appartementsrecht onder druk van de huidige maatschappelijke evolutie conformeren.

En savoir plus ...

En toen was er de strijd tegen fiscale en sociale fraude

Publié le 23/12/2020

Naar aanleiding van een verslag van het Rekenhof over het ‘Actieplan voor de strijd tegen de sociale fraude en sociale dumping' wordt het College voor de strijd tegen fiscale en sociale fraude nieuw leven in geblazen, volledig in lijn met het regeerakkoord van 30 september 2020 dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping met stip zet.

En savoir plus ...

Het doorgeven van gegevens aan de USA: wat kan nog?

Publié le 15/12/2020

Wie gebruik maakt van Amerikaanse software-aanbieders zoals Google, Salesforce of MailChimp geeft zo verzamelde persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte, nl. de USA. Mag u dit nog wel?

En savoir plus ...

In bruikleen geven (gratis gebruik) van landbouwgronden door vennootschappen: There is no such thing as a free lunch...

Publié le 14/12/2020

De praktijk leert dat er in het kader van het in gebruik geven van landbouwgronden, vaak andere overeenkomsten of afspraken worden gemaakt tussen eigenaars en landbouwers dan de klassieke pachtovereenkomsten overeenkomstig de Pachtwet. De reden is natuurlijk niet ver te zoeken: men probeert de dwingende en strenge bepalingen van de Pachtwet te vermijden. Een rechtsfiguur die meer en meer opduikt, is de bruiklening of 'gebruik om niet'. Zonder pachtprijs is er geen pacht, aangezien een pachtprijs en/of een tegenprestatie essentieel is om van een pacht te kunnen spreken. Zijn er dan zoveel vrijgevige grondeigenaars? Bezint voor ge begint!

En savoir plus ...