Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Journal

Retour au liste

Rijongeschikt verklaard. Wat nu?

Publié le 22/03/2024

Sedert enkele jaren is het rijgedrag van personen onder invloed van alcohol of drugs een doorn in het oog van de beleidsmakers.

De recente gebeurtenissen in Gent waar twee wielertoeristen de dood vonden nadat zij weggemaaid werden door een bestuurder met 3 gr/liter alcohol in zijn bloed, die niet over een rijbewijs beschikte en meerdere voorgaanden ter zake had, geven hen natuurlijk volmondig gelijk. Hoewel dergelijke uitwassen niet uit te sluiten zijn - er is immers geen kruit gewassen tegen zij die zich van wet noch gebod aantrekken - is er toch sterke druk op het gerechtelijk apparaat om repressiever op te treden tegen personen die onder invloed sturen.

Vooral problematisch gebruik wordt daarom aangepakt. Een van de veiligheidsmaatregelen is de mogelijks verruimde toepassing van het alcoholslot, een ander middel is het lichamelijk of geestelijk ongeschikt verklaren van bestuurders die problematisch gebruik vertonen.

De focus van deze nieuwsbrief ligt op deze laatste maatregel.

Toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet: een beveiligingsmaatregel

De laatste jaren kent de toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet een geweldige opmars.

Op grond van dit artikel verklaart de rechtbank bestuurders waarvan men een alcohol- of drugsproblematiek vermoedt, lichamelijk of geestelijk ongeschikt om een voertuig te besturen.

De toepassing van artikel 42 Wegverkeerswet betreft een beveiligingsmaatregel. 
Dit betekent dat, indien deze door de rechtbank wordt uitgesproken, de maatregel onmiddellijk vanaf de uitspraak van toepassing is. De termijnen voor hoger beroep of verzet hebben geen invloed.

Sommige rechters zijn uitermate streng. In die zin dat ze de maatregel ook toepassen als de bestuurder niet voor alcohol of drugs is gedagvaard, doch in het verleden daarvoor al wel een paar keer tegen de lamp is gelopen. Een niet betaalde minnelijke schikking voor een kleine snelheidsovertreding kan dan wel eens bijzonder slecht uitvallen.

Soms wordt deze maatregel ook door het Parket toegepast: dan is er zelfs geen vonnis, men geeft dan zogenaamd zijn rijbewijs af en dat heeft zijn belang om het rijbewijs terug te krijgen.

U bent vervallen van het recht tot sturen op grond van psychische en/of medische ongeschiktheid en bent daarmee niet akkoord

Als u lichamelijk of geestelijk ongeschikt werd verklaard en u bent daar niet mee akkoord, dan kan u uiteraard hoger beroep aantekenen.

Intussen bent u echter wel uw rijbewijs kwijt, gezien dit zoals gezegd onmiddellijk toepasselijk is, ondanks hoger beroep of verzet in geval van een verstekvonnis.

U kunt na minstens 6 maanden de procedure op gang zetten om uw rijbewijs terug te krijgen door aan te tonen dat u niet langer geestelijk of lichamelijk ongeschikt bent.

Bij de meeste rechtbanken duurt het méér, in vele gevallen zelfs ruim meer, dan 6 maanden, om een pleitdatum in beroep te krijgen. 

Vaak is dus uw rijgeschiktheid bewijzen de snelste methode om opnieuw te kunnen rijden.

Wat moet men bewijzen? En hoe?

Om terug rijgeschikt verklaard te worden, moet men minstens 6 maanden geheelonthouding (abstinentie) aantonen.

Het volstaat dus niet om aan te tonen dat er geen problematisch gebruik is, maar men moet zich volledig onthouden van drugs- of alcoholgebruik.

Dit kan men doen door gunstige analyses voor te leggen. PEth-tests, één per maand, dus minstens 6 in totaal, voor wat betreft alcohol en een haaranalyse voor drugs.
Beiden worden uitgevoerd door gespecialiseerde labo’s.

Beide tests kosten wel redelijk wat geld, maar het zijn de enige die zonder slag of stoot door de rechtbanken worden aanvaard. Eenvoudige bloedtesten, zelfs met de CDT-waarden voor alcohol, of urinetesten voor drugs volstaan niet!

Wat als mijn tests niet voldoende zijn?

Als u in toepassing van artikel 44 Wegverkeerswet de herziening heeft gevraagd en uw tests zijn niet goed of u heeft er onvoldoende, dan wordt de herziening geweigerd en blijft u dus ongeschikt

Dan moet u opnieuw minstens 6 maanden wachten om een nieuwe herziening te vragen!

Het is dus belangrijk zeker te zijn van uw stuk voor de herziening wordt gevraagd.
De juiste tests en een goed resultaat zijn dus van groot belang.

Preventief tests uitvoeren

Het is uiteraard vaak interessant om preventief te werk te gaan en u voor te bereiden als u betrapt werd met alcohol of drugs aan het stuur.

Vaak is er reeds voldoende tijd om aan de hand van de bovenvermelde tests aan te tonen dat er geen probleem (meer) is, door PEth-tests of een haaranalyse voor te leggen.

Zo uw resultaten op het ogenblik van de zitting nog onvoldoende zouden zijn, dan kan dit toch de rechtbank inspireren om een onderzoek te organiseren.
Niet zelden is er inderdaad wel ergens een probleem en kan deze proactieve aanpak al een gedragskentering te weeg brengen. Een omslag die het behoud rijbewijs en werk bevordert.

Laat u dan ook tijdig bijstaan. Ook hierin is uw advocaat, uw vertrouwde gids.