Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Een kamerwoning uitbaten: waar moet ik aan voldoen

Gepubliceerd op 20/07/2022

U bent eigenaar van een woning, die u wilt gaan verhuren. Omwille van een belangrijk rendementsverschil heeft u ervoor gekozen de woning op te delen in kamers die elk toebehoren aan een verschillende huurder. Bij het uitbaten van een kamerwoning zult u rekening moeten houden met andere (strengere) wettelijke verplichtingen dienaangaande. Als verhuurder van een kamerwoning is het belangrijk te weten wanneer uw woning als een kamerwoning wordt beschouwd waardoor u deze andere wettelijke verplichtingen op u zult moeten nemen.

Lees meer ...

Het recht op staken en blokkade van de openbare weg

Gepubliceerd op 30/06/2022

Wanneer een stakingsactie wordt gevoerd door vakbonden of door werknemers, kan het gebeuren dat openbare wegen worden geblokkeerd.

Is dit een toegelaten actiemiddel? Kan een wegblokkade als een misdrijf worden bestempeld en kan dit leiden tot een strafrechtelijke veroordeling van de actievoerder(s)?

Kan daaraan een veroordeling tot schadevergoeding worden verbonden?

 

Lees meer ...

“IN MIJN CARAVAN, BEN IK SUPERMAN” (Will Tura)

Gepubliceerd op 30/06/2022

De zomertijd komt eraan en alle caravans, mobilhomes en oldtimers worden weer van stal gehaald, maar in de herfst gaan zij weer in de winterstalling, veelal bij iemand met een schuur die verschillende caravans, mobilhomes en/of oldtimers laat stallen in zijn gebouw en daar een bescheiden huurgeld voor vraagt.

Heeft u er al eens bij stilgestaan wat de juridische gevolgen daarvan zijn?

Lees meer ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Gepubliceerd op 30/06/2022

Het is een blijvende en stijgende trend: studenten die het na de afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken omdat de procedures niet algemeen gekend zijn en bovendien is de tijd om enige actie te ondernemen zeer beperkt. In eerste instantie moet men bij de onderwijsinstelling waarbij men als student is ingeschreven een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Lees meer ...

Wat indien aannemingswerken burenhinder (dreigen te) veroorzaken?

Gepubliceerd op 20/06/2022

Nu Vlaanderen meer en meer volgebouwd geraakt, verhoogt ook het risico dat door de uitvoering van aannemingswerken hinder bij de buren wordt veroorzaakt.  Welke actie kan de buur ondernemen wanneer hij schade ondervindt, of schade dreigt te ondervinden?

Lees meer ...

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen: een overzicht

Gepubliceerd op 20/06/2022

Het klimaat evolueert met rasse schreden. Diverse maatregelen dringen zich dus op, niet in het minst met betrekking tot bestaande gebouwen. Een groot deel van dit patrimonium is immers niet klaar voor de toekomst, en is daarenboven vaak energieverslindend. Ingevolge de Vlaamse Klimaatstrategie 2050 werd daarom onder meer beslist om het Energiedecreet en het Energiebesluit te wijzigen, zodat een grondige renovatie van gebouwen vanaf nu een belangrijke prioriteit wordt. Deze bijdrage viseert enkel de wijzigingen voor niet-residentiële gebouwen, al gelden er intussen ook nieuwe normen voor verplichte renovaties van residentiële gebouwen.

Lees meer ...

Energiebesparende investeringen in uw verhuurde woning: energiebesparing op lange termijn én direct voordeel door huurprijsherziening

Gepubliceerd op 20/06/2022

Nu de energieprijzen de pan uit rijzen, is het belangrijk om uw woning energiezuinig te maken. Sinds het Woninghuurdecreet geven energiebesparende investeringen aan een pand dat u verhuurt u een directe return, doordat u de huurprijs kan verhogen wanneer u aanzienlijke investeringen doet.

Lees meer ...

Scholingsbeding: strikte voorwaarden

Gepubliceerd op 31/03/2022

Een werkgever laat een werknemer (arbeiderstaak) een externe opleiding genieten, voor een kostprijs van + 1.500 EUR excl. BTW. De werkgever laat de werknemer een schriftelijke overeenkomst ondertekenen, waarin de werknemer zich verbindt om een afnemend gedeelte van de kostprijs terug te betalen aan de werkgever, indien de werknemer de arbeidsovereenkomst beëindigt. De degressieve terugbetalingsverplichting wordt gespreid over een periode van 5 jaren vanaf datum ondertekening van de overeenkomst. De overeenkomst wordt opgesteld en ondertekend nadat de opleiding door de werknemer reeds was gevolgd en succesvol was afgerond. Is deze overeenkomst (men noemt dit een "scholingsbeding") rechtsgeldig en afdwingbaar?

Lees meer ...

Vergoedingen naar aanleiding van het einde van de landpacht: Deel 1, de klassieke eindpachtvergoedingen

Gepubliceerd op 17/03/2022

Wanneer de pachter het gepachte goed verlaat en terug ter beschikking stelt aan de verpachter, voorziet de Pachtwet in een "eindepachtvergoeding". Deze eindepachtvergoeding is evenwel een verzamelterm voor een aantal verschillende vergoedingen waar men als pachter aanspraak op kan maken.

Lees meer ...

De huurder van mijn huis/appartement is overleden: wat nu?

Gepubliceerd op 15/03/2022

Het komt af en toe voor: uw huurder is net overleden en het huis blijft dus onbewoond. Als verhuurder wil je dat zo snel mogelijk opgelost zien. Een belangrijke vraag hierbij is dus hoe en wanneer de huurovereenkomst kan stopgezet worden?

Lees meer ...