Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Actualités

The Odigo Flash

Startschot voor de nieuwe Vlaamse onteigeningsprocedure

Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake onteigeningen overgedragen naar de gewesten. Het Vlaamse Gewest heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de diverse en verouderde wetgeving uit 1835, 1926 en 1962 te moderniseren.

Het nieuwe decreet vervangt deze verschillende wetten en voorziet één procedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Daarbij moet de regeldruk verminderen en zou de eengemaakte procedure sneller en eenvoudiger moeten worden.

Een aantal nieuwe verplichtingen doen hierbij hun intrede: zo is een openbaar onderzoek verplicht bij onteigening en is het voeren van onderhandelingen met de te onteigenen eigenaars een verplicht onderdeel in de procedure.

De bestuurlijke en gerechtelijke fase van de onteigening worden ook verder op elkaar afgestemd. De onteigeningsbesluiten kunnen rechtstreeks worden aangevochten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij de Raad van State zal optreden als cassatierechter. Verder is er één gerechtelijke procedure voor de vrederechter, waarbij eerst de wettigheid van de onteigening wordt beoordeeld, gevolgd door een definitieve beoordeling van de onteigeningsvergoeding. Van zodra de gerechtelijke procedure wordt opgestart bij de vrederechter, zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich onbevoegd verklaren.

Verder wordt de bestaande regeling voor wederoverdracht aangepakt en is er een specifieke regeling uitgewerkt voor de gedwongen overname van een deel van het onroerend goed dat niet onteigend werd.

Het decreet is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De Vlaamse Regering zal de datum van inwerkingtreding van het decreet bepalen nadat de nodige uitvoeringsbesluiten zullen zijn opgesteld, onder meer met betrekking tot de machtigingsprocedure, de organisatie van het openbaar onderzoek en het verzoek tot zelfrealisatie.

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie kan u terecht bij Odigo Advocaten.


Doordachte voorbereiding betekent een meerwaarde voor iedere vorm van overname

Bij een overname is het een absolute must dat men zich goed voorbereidt, of het nu gaat over een overdracht aan een derde partij, een minderheidsaandeelhouder of de kinderen. Ina Beelen en Caroline Geenen in 'Iedereen Onderneemt' (Trends). Lees meer.

De meerwaarde van een aandeelhoudersovereenkomst, ook voor uw KMO

Ina Beelen publiceert het boek ‘De meerwaarde van een aandeelhoudersovereenkomst, ook voor uw kmo', uitgegeven door Indicator. In dit boek wordt op een praktische manier, vanuit een aantal aandachtspunten die zich kunnen stellen in iedere kmo, de meerwaarde van een aandeelhoudersovereenkomst belicht.

10 gevaarlijke fouten

‘10 gevaarlijke fouten die u gemakkelijk kan vermijden.' Jan Coninx spreekt op 30 april 2015 op het ontbijtseminarie ‘Juridische topics' van het VKW Limburg.

Lezing Michiel Deweirdt

Michiel Deweirdt geeft op 23 april 2015 een lezing over 'Het stakingsbevel & de minnelijke schikking in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het Onroerenderfgoeddecreet' tijdens het seminarie 'Stedenbouwkundig handhavingsbeleid voor lokale besturen', georganiseerd door Confocus.

Odigo Kortrijk werkt mee aan de erfgoedparcours ‘Kortrijk Bezet 14-18'

In mei 1917 vestigde het uitgebreide oppercommando van het Vierde Duitse leger (A.O.K., Armee Ober Kommando) zich tijdelijk in Kortrijk. In het huidige kantoor van Odigo Kortrijk in de Doorniksewijk 66 verbleef toen opperbevelhebber generaal Sixt von Arnim. De Duitse keizer Wilhelm II overnachtte op 19 april 1918 in het pand. Het speciaal door de firma De Coene gemaakte bed waarin hij toen sliep, werd na de oorlog verkocht voor 4'000,00 BEF. De toenmalige eigenaar van het pand, Charles Vande Venne, kwam wegens zijn verzet tegen de Duitsers verschillende malen in de gevangenis terecht. Meer informatie is te vinden op de website: http://www.kortrijkbezet14-18.be.

Kurt Devos publiceert

Kurt Devos publiceert 'De wonderbaarlijke reis van een Belgische fakir. De Belgische link van de RSZ-Wet bij grensoverschrijdende tewerkstelling en mobiliteit' als bijdrage bij het verzamelwerk Sociaal en arbeidsrecht van de ORDE VAN ADVOCATEN KORTRIJK. De bijdrage geeft een eigenzinnige kijk op de toepassing van de Belgische sociale zekerheid bij grensoverschrijdende arbeid buiten de EU / EER.

Odigo zet voet aan grond in Kortrijk en Gent

Het kantoor rond Xavier D'Hulst en het volledige team advocaten en medewerkers te Kortrijk sluiten zich aan bij Odigo Advocaten. Daarbij treden Michiel Deweirdt, Kurt Devos, Stefaan Desrumaux en Laurens Lodefier samen met Luk Kennes mee op de voorgrond van de hernieuwde groepering. Met de overstap vinden heel wat ex-collega's elkaar terug en Odigo voet aan grond in Kortrijk en Gent.

Een vennootschap op maat

Caroline Geenen en Ina Beelen publiceren het boek 'Een vennootschap op uw maat - Praktische leidraad bij de keuze voor de juiste en/of een bijzondere vennootschapsvorm', uitgegeven door Indicator. Vanuit hun uitgebreide ervaring met het vennootschapsrecht en successieplanning schreven zij deze praktische leidraad die u nuttig kan gebruiken bij het zoeken naar de gepaste vennootschapsvorm.