Stay on track

Stay on track

MOVING YOU FORWARD

Nieuws

Bouwsector smeekt om hoogopgeleid personeel: multi-werkgeverschap als oplossing

Gepubliceerd op 27/06/2019

De bouwsector is één van de belangrijkste sectoren in de Belgische economie. De sector kampt al lange tijd met een schreeuwend personeelstekort. Honderden vacatures raken niet of heel moeizaam ingevuld. De war for talent maakt het voor sommige kleine en middelgrote ondernemingen moeilijk om hoogopgeleide jobs te betalen. Soms is ook geen voltijdse werknemer van doen. Het delen van een werknemer kan dan een interessante piste zijn om talent aan te trekken. Multi-werkgeverschap als oplossing.

Lees meer ...

Tweede fase van de hervorming 'verzekeringen in de bouwsector' afgerond

Gepubliceerd op 27/06/2019

Mede door de technologische evolutie, de milieu-uitdagingen en de toenemende bevolkingsdichtheid is de klassieke driehoeksrelatie van bouwheer, architect en aannemer sterk gewijzigd. De architect laat zich steeds vaker bijstaan door verschillende dienstverleners zoals: ingenieurs, studiebureaus, projectmanagers, interieurarchitecten, auditeurs en energie-certificateurs, landmeter-experten,... Ondanks het feit dat de afgelopen jaren talrijke dienstverleners steeds vaker actief zijn op bouwwerven, zijn er slechts een aantal van deze dienstverleners onderworpen aan een wettelijke verzekeringsplicht.

Lees meer ...

Advocaten mogen samenwerken met niet-advocaten maar...

Gepubliceerd op 26/06/2019

Op 25 april 2019 keurde de Orde van Vlaamse Balies een nieuw reglement goed over de samenwerking onder advocaten en van advocaten met niet-advocaten. Dit reglement werd op 13 juni 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en treedt in werking op 13 september 2019.

Lees meer ...

Budgetoverschrijding bij aanneming versus aansprakelijkheid aannemer en architect

Gepubliceerd op 25/06/2019

Bij een aanneming tegen eenheidsprijzen kan de bouwheer voor een onaangename verassing komen te staan ingeval de totale prijs op het einde van de uitvoering van de overeenkomst (veel) hoger ligt dan het oorspronkelijk voorziene bouwbudget. In principe zijn de hoeveelheden voorzien in het initiële bouwbudget slechts vermoedelijk en indicatief, zodat een aannemer of een architect niet de risico's dragen ingeval van 'verkeerde' inschattingen van de uit te voeren werken. Niettemin worden substantiële budgetoverschrijdingen niet aanvaard. Dit artikel geeft een korte duiding welke verantwoordelijkheid de aannemer en de architect dragen ingeval van (substantiële) overschrijdingen van het bouwbudget.

Lees meer ...

Nieuwe Pachtdecreet in het Waalse Gewest vanaf 1 januari 2020

Gepubliceerd op 24/06/2019

De zesde staatshervorming heeft de bevoegdheid inzake huur en pachtwetgeving naar de gewesten overgeheveld. Het Waalse Gewest is de eerste regio die erin slaagt om de pachtwetgeving te hervormen. Er wordt verwacht dat het Vlaamse Gewest tijdens de (komende) nieuwe legislatuur een ook nieuw Pachtdecreet zal uitvaardigen. Het moet gezegd; het overleg tussen de verschillende belanghebbenden is beslist geen sinecure. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen van dit Waalse Pachtdecreet dat in werking zal treden op 1 januari 2020.

Lees meer ...

Ready, set, go! Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen eindelijk goedgekeurd.

Gepubliceerd op 16/03/2019

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, maar op 28 februari 2019 werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen eindelijk goedgekeurd. Dit Wetboek (afgekort ‘WVV') zal in werking treden vanaf 1 mei 2019. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht zou moeten bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. De krachtlijnen van het WVV zijn dan ook vereenvoudiging en flexibilisering. We geven hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Ook staan we even stil bij de regels betreffende de inwerkingtreding van het WVV.

Lees meer ...

Grondwettelijk Hof vernietigt vereiste van deelname aan openbaar onderzoek om beroep aan te tekenen

Gepubliceerd op 16/03/2019

Voortaan is het beroep van derden in een administratieve beroepsprocedure tegen een omgevingsvergunning steeds ontvankelijk, zelfs als de betrokken derde geen gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend tijdens het openbaar onderzoek m.b.t. aanvraag voor het bekomen van een omgevingsvergunning voor het college van burgemeester en schepenen.

Lees meer ...

Is een regularisatie nog mogelijk na een vergunningsvoorwaarde tot sloping?

Gepubliceerd op 16/03/2019

In een recent arrest van 8 mei 2018 heeft de Raad van State, hierin gevolgd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, geoordeeld dat geen omgevingsvergunning kan worden toegekend voor het verbouwen van een gebouwencomplex, die volgens een vroegere vergunning gesloopt moesten worden en die wederrechtelijk in stand werden gehouden in strijd met de voorwaarde tot afbraak ervan. De deputatie van West-Vlaanderen heeft hierop op 29 november 2018 beslist om de omgevingsvergunning dan toch toe te staan, doch op grond van de decretale basisrechten voor zonevreemde gebouwen.

Lees meer ...

Door het bos de bedingen niet meer zien

Gepubliceerd op 05/03/2019

In de onderhandeling over een contract of bij de redactie ervan, wordt wel eens gegoocheld met termen die de vrijheid van ondernemen beperken. Wat betekenen de meest courante?

Lees meer ...

De huurwaarborg: wat verandert er op 1 januari 2019?

Gepubliceerd op 31/12/2018

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid. Op 1 januari 2019 treedt het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. Het decreet geldt voor huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning en studentenwoningen gelegen in Vlaanderen. Een belangrijke nieuwigheid is dat de huurwaarborg terug drie maanden huur mag bedragen. De wijzigingen omtrent de huurwaarborg nog eens op een rij.

Lees meer ...

Zes maanden na de inwerkingtreding van de verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid

Gepubliceerd op 31/12/2018

Krachtens de wet van 31 mei 2017 moeten alle aannemers, architecten en andere bouwactoren (zoals studiebureaus) sinds 1 juli 2018 bij het bouwen van een woning een verzekering aangaan die hun tienjarige aansprakelijkheid dekt. Voorheen kenden enkel architecten deze verplichte verzekering, terwijl het voor aannemers en andere bouwactoren beperkt bleef tot de tienjarige aansprakelijkheid.

Op vandaag, zo'n zes maanden na de inwerkingtreding werden reeds enkele reparaties aan deze wet uitgevoerd, doch zijn er op heden nog enkele lacunes.

Lees meer ...

De gebouwenpas: alle informatie over een onroerend goed in één klik

Gepubliceerd op 31/12/2018

Al wie een zakelijk recht heeft op een onroerend goed in Vlaanderen, zal in de toekomst de informatie over zijn gebouw of terrein én zijn omgeving online kunnen opvragen via een één-loketfunctie: de ‘gebouwenpas'. De gebouwenpas zal stapsgewijs worden ingevoerd.

Lees meer ...

'Ruimtelijk Rendement' als nieuw criterium bij de beoordeling van een goede ruimtelijke ordening

Gepubliceerd op 31/12/2018

Zal de overheid uw vergunningsaanvraag soepeler beoordelen of net niet?

Indien een verkavelings- of omgevingsvergunning wordt aangevraagd, gaat de bevoegde overheid steeds na of de aanvraag wel overeenstemt met een ‘goede ruimtelijke ordening'. Hierbij houdt ze traditioneel rekening met de ‘in de omgeving bestaande toestand'. Sinds 1 januari 2018 kan de overheid nu ook rekening houden met de ‘bijdrage van de aanvraag tot de verhoging van het ruimtelijk rendement'. Wat houdt deze wijziging in en wat kan dit betekenen voor de vergunningsaanvraag?

Lees meer ...

Beroepsbekwaamheid in de bouw niet meer vereist vanaf 2019. Boost voor het ondernemen of doos van Pandora?

Gepubliceerd op 01/10/2018

Vanaf 1 januari 2019 dient een ondernemer in de bouw zijn beroepsbekwaamheid niet meer aan te tonen. Dit heeft de Vlaamse Regering op 6 juli 2018 beslist onder druk van de Europese Unie, die de bestaande vestigingsregelgeving als strijdig met de vrijheid van ondernemen zag. Een goede beslissing of wordt de deur van de sector opengezet voor charlatans?

Lees meer ...

Deliveroo: #MeTooZelfstandige?

Gepubliceerd op 28/09/2018

Platformen zoals Uber en Deliveroo doen overal ter wereld grenzen vervagen. Zij gelden als disruptief. De maaltijdbezorgers van Deliveroo werken onder een zelfstandig statuut. De vraag of Deliveroo zelfstandige maaltijdbezorgers kan inzetten, zorgt echter voor heel wat commotie, ook in het buitenland. Op 23 juli 2018 oordeelde de kantonrechter te Amsterdam dat er geen schijnzelfstandigheid is in de relatie met Deliveroo. De overeenkomst die een bezorger sloot met Deliveroo als zzp'er geldt niet als arbeidscontract.

Lees meer ...

Elektronisch contracteren al in de vingers?

Gepubliceerd op 27/09/2018

De mogelijkheid om een gekwalificeerde elektronische handtekening te gebruiken in plaats van een handgeschreven handtekening (via e-ID en een erkende certificatiedienst) is reeds gekend sinds de wet van 21 juli 2016. De voorwaarden voor een gekwalificeerde elektronische handtekening worden versoepeld (het toekomstig artikel XII.15 en XII. 16 Wetboek Economisch Recht).

Lees meer ...

Na de luidruchtige GDPR-verordening, nu de stille GDPR-wet

Gepubliceerd op 26/09/2018

Op 25 mei 2018 trad de intussen beroemde General Data Protection Regulation of GDPR-Verordening in werking (GDPR). Toch duurde het tot 5 september 2018 vooraleer de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (GDPR-wet) in alle stilte werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Lees meer ...

Jan Fabre, trial by media: de kus van het vermoeden van schuld

Gepubliceerd op 18/09/2018

Een jaar geleden was daar 'Me Too'. Touch in de Verenigde Staten, go over heel de wereld. De beweging is in België terug aan zet na de zaak ‘De Pauw', met kunstenaar Jan Fabre. De hashtag is een positief verhaal voor de slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De beweging brengt echter ook een aantal minder onschuldige gevolgen met zich mee.

Lees meer ...

Basiskennis bedrijfsbeheer niet langer vereist voor het opstarten van een onderneming

Gepubliceerd op 29/08/2018

De programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap omvat twee vestigingsvoorwaarden, de basiskennis van het bedrijsfbeheer én de beroepsbekwaamheid. Deze beperking op de vrijheid van ondernemen werd in het verleden ingevoerd met het oog op de bescherming van de consument en het verzekeren van een minimumkwaliteit van de ondernemingen. De verplichting van een attest basiskennis bedrijfsbeheer wordt in Vlaanderen verlaten.

Lees meer ...

96/71/EG, bella ciao: nieuwe Detacheringsrichtlijn 2018/957/EG

Gepubliceerd op 21/08/2018

De Detacheringsrichtlijn moest rechtszekerheid brengen, en voorspelbaarheid, omdat de toepassing van het internationaal privaatrecht het vrij verkeer van diensten belemmerde. De principes van het bijzonder dwingend recht worden immers nationaal bepaald en zijn divers. Vaak afhankelijk van rechtspraak die resident DJ is. De herziening van de Detacheringsrichtlijn heeft een andere inslag. De nieuwe versie 2018/957 wil een gelijk speelveld, tegen sociale dumping. De ambitie van een buitenwipper.

Lees meer ...

Belgische antimisbruikbepaling ten val

Gepubliceerd op 14/08/2018
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid, Altun

Het is een open deur intrappen. De antimisbruikbepaling van oud staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez is strijdig met het gemeenschapsrecht. Het Hof van Justitie heeft op 11 juli 2018 beslist over de inbreukprocedure tegen België (C-356/15), nadat de uitspraak vorig jaar sine die was uitgesteld.

Lees meer ...

De roze flamingo doorgeprikt: hoe komt de rechtbank te weten dat het financieel slecht gaat met mijn onderneming?

Gepubliceerd op 30/06/2018

Wanneer de Rechtbank van koophandel verneemt dat een onderneming in financiële moeilijkheden zou verkeren, start zij een handelsonderzoek op. De Rechtbank van koophandel, vanaf 1 november 2018 de Ondernemingsrechtbank, wil ondernemingen bewust maken van de toestand en hen ertoe aanzetten op de gepaste manier te reageren. Dit alles met het oog op behoud en herstel.

Beter te voorkomen dan te genezen. Wanneer u als ondernemer wordt opgeroepen in het kader van een handelsonderzoek, is het dus belangrijk voldoende aandacht hieraan aan te besteden. Cruciaal is een goede voorbereiding en bijstand, en uiteraard een duidelijke en open communicatie naar de rechtbank toe.

De nieuwe insolventiewet introduceerde een aantal nieuwigheden vanaf 1 mei 2018.

Lees meer ...

De natuurvergunning wordt vervangen door de omgevingsvergunning voor vegetatiewijziging

Gepubliceerd op 30/06/2018

Voor het wijzigen van de vegetatie en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van kleine landschapselementen of de vegetatie, is vandaag nog een natuurvergunning nodig. Vanaf 1 augustus 2018 wordt dat een omgevingsvergunning. Dat betekent dat alle procedureregels worden geschrapt uit het natuurdecreet, en dat het natuurdecreet alleen nog bepaalt wannéér er een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie moet worden aangevraagd. De omschakeling brengt ook enkele wijzigingen in de procedure met zich mee.

Lees meer ...

Pand op handelszaak en landbouwvoorrecht zijn voortaan pand op ondernemingsgoederen

Gepubliceerd op 30/06/2018

Na herhaaldelijk uitstel is de Wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake (de nieuwe Pandwet) op 1 januari 2018 eindelijk in werking getreden. Het vroegere pand op de handelszaak en het landbouwvoorrecht, ondergaan ingevolgde de nieuwe Pandwet grote wijzigingen.

Lees meer ...

Automatische vergoedingsregeling uit het kettingbotsingsartikek alleen nog voor de volstrekt onschuldige?

Gepubliceerd op 30/06/2018

Artikel 19bis-11, §2 WAM-wet, het zogenaamde kettingbostingsartikel, was door diverse rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie een automatische vergoedingsregeling geworden. De betrokkenen bij elk ongeval waarvan men niet kon zeggen wie er verantwoordelijk was, zelfs slechts met twee motorrijtuigen, konden volledige vergoeding vorderen, zelfs van de eigen verzekeraar. Aan de verzekeringsmaatschappijen om de rekening onder elkaar te vereffenen. Eigenlijk hadden eigenaars van motorvoertuigen die betrokken waren in een ongeval er alle belang bij om een aanrijdingsformulier zo summier en zo onduidelijk mogelijk in te vullen, dan konden zij beiden aanspraak maken op volledige vergoeding van hun schade!

Lees meer ...

Nieuw boek XX WER geeft een ondernemer meer kansen

Gepubliceerd op 30/06/2018

Sedert 1 mei is de nieuwe wet voor de niet slagende ondernemer van kracht, goed voor het boek XX van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht (WER). In juridische termen gaat het over het herwerken en het samenvoegen van de oude Faillissementswet en de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO), en het coördineren van alle bepalingen dienaangaande.

Lees meer ...

Verhuur met BTW: regering hakt alsnog de knoop door

Gepubliceerd op 08/04/2018

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf oktober 2018 zal dan toch de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende verhuur. Dit werd eerder bijna mogelijk gemaakt door het begrotingsakkoord van 26.07.2017, maar werd dan onverwachts toch nog geblokkeerd. Nu heeft de regering hierrond alsnog een akkoord bereikt.

Lees meer ...

Het ontslag van een bestuurder opgezegd... let op schijnzelfstandigheid

Gepubliceerd op 25/03/2018

De arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen. Globalisering, mobiliteit, nieuwe technologieën en organisatiestructuren hebben grote impact. Zelfstandig ondernemen en zelf beslissen over de manier waarop werk verricht moet worden is booming onder jongeren, millennials en generatie F. Jongeren hechten meer waarde aan de inhoud van werk en minder aan de contractvorm, en voelen zich steeds minder gebonden aan een onderneming. Tijd voor een heroriëntatie. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, in ontwerp, biedt handvatten voor de veranderingen op til. Het stemrecht wordt flexibel; de benoeming als bestuurder kan gepaard gegaan met opzeggingstermijnen of -vergoedingen.

Lees meer ...

Nieuwe wetgeving mede-eigendom stimuleert verbouwen en vernieuwen van appartementsgebouwen

Gepubliceerd op 25/03/2018

Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of aangepast moeten worden aan de vereiste normen inzake woonkwaliteit. Werken en aanpassingen aan de gemene delen moeten gezamenlijk beslist worden door de mede-eigenaars. De besluitvorming tussen de mede-eigenaars loopt in de praktijk vaak vast en de nodige aanpassingen en investeringen worden uiteindelijk niet beslist. De Minister van Justitie, Koen Geens, lanceert een wetsontwerp dat de regels die het beheer van de mede-eigendom bepalen, versoepelt en moderniseert.

Lees meer ...

Vaarwel bouw-, milieu- en verkavelingsvergunningen. Welkom omgevingsvergunning!

Gepubliceerd op 25/03/2018

De procedures voor het aanvragen van een bouw- en een milieuvergunning wijzigen grondig. Binnenkort is er nog slechts één vergunning nodig, aan te vragen bij één loket, het Omgevingsloket, waarbij slechts één openbaar onderzoek en één adviesverlening moet georganiseerd worden, resulterend in één geïntegreerde beslissing. Dit bespaart tijd en is efficiënter.

Lees meer ...

Verruiming van de afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor onroerend erfgoed

Gepubliceerd op 25/03/2018

Werken uitvoeren aan een beschermd monument doe je niet zomaar. Er zijn meer beperkingen dan bij een alledaags pand. Desondanks biedt de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening ook een aantal mogelijkheden voor beschermd erfgoed waarvan andere panden niet kunnen van genieten.

Lees meer ...

Bemiddeling als alternatief

Gepubliceerd op 25/03/2018

Bemiddeling is één van de alternatieven voor de gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een strikt vertrouwelijke sfeer een akkoord zoekt tussen de partijen, dat aanvaardbaar is voor iedereen, sic het FOD Justitie. Maar wat zijn nu voordelen van deze alternatieve geschillenbeslechting?

Lees meer ...

Nationale rechtelijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten toepassing laten

Gepubliceerd op 06/02/2018
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid, Altun

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Tot nu toe bevestigde het Hof steeds de absolute binding van de E101/A1 documenten. De detacheringsverklaringen binden de socialezekerheidsinstellingen en de rechterlijke instanties van de ontvangende lidstaat zolang zij niet worden ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Het arrest Altun (C-359/16) geeft de nationale rechter de mogelijkheid om in geval van fraude de detacheringsverklaringen buiten toepassing te laten. Het arrest preciseert tegelijk wat fraude is.

Lees meer ...

A1 detacheringsverklaringen in de ban van advocaat-generaal Saugmandsgaard Oe

Gepubliceerd op 01/02/2018
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid

Alpenrind (C-527/16). Op 31 januari 2018 leverde advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zijn conclusies in de procedure Alpenrind voor het Hof van Justitie. Wederom over de bindendheid van A1 detacheringsverklaringen, nadat de Administratieve Commissie een besluit heeft genomen met betrekking tot de intrekking van het document. De Administratieve Commissie kan volgens de advocaat-generaal haar beslissing niet opdringen aan het orgaan van afgifte. Tegelijk spreekt Saugmandsgaard Øe zich uit over de voorwaarde van niet-vervanging in het geval van detachering.

Lees meer ...

Cultuurcontracten: als de vos de passie preekt...

Gepubliceerd op 27/01/2018
Tags: Cultuurcontract, Seizoenspacht

Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook deze met het meest risico, zijn de cultuurcontracten. Vaak hanteert men nog de benaming "seizoenspachten of -contracten", maar dit is juridisch niet de juiste terminologie. Het sluiten van deze overeenkomsten is aan zeer strikte voorwaarden verbonden, in de praktijk moet men vaststellen dat men vaak een loopje neemt met één of meerdere van die voorwaarden. Zolang er geen discussies zijn, zullen partijen uiteraard geen problemen ondervinden. Maar de risico's schuilen om de hoek, waarbij de gevolgen zéér verregaand kunnen zijn.

Lees meer ...

La société est morte, vive la société

Gepubliceerd op 23/01/2018

Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal brengen. Een aantal cruciale krachtlijnen in afwachting van de definitieve wettekst van het nieuwe vennootschapsrecht.

Lees meer ...

De rechtstreekse vordering anno 2018, een krachtig wapen voor de onbetaalde onderaannemer

Gepubliceerd op 23/01/2018
Tags: Wanbetalers, Rechtstreekse vordering

Het gebeurt in de praktijk helaas geregeld dat onderaannemers door de hoofdaannemer niet betaald worden, niettegenstaande zij daar recht op hebben.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in artikel 1798 een krachtig instrument voor de onderaannemer om rechtstreeks betaling te verkrijgen van de bouwheer, en dit door het stellen van de rechtstreekse vordering.

De nieuwe Pandwet - die in werking is getreden per 1 januari 2018 - voorziet in een belangrijke wijziging ingeval van betwisting door de (hoofd)aannemer.

Lees meer ...

Het concurrentiebeding, putting a spell on you

Gepubliceerd op 10/12/2017

De geldigheid en draagwijdte van concurrentiebedingen moeten conform de vrijheid van ondernemen worden beoordeeld. Opdat een concurrentiebeding overeenstemt met de vrijheid van ondernemen volstaat het niet dat dit beding de mogelijkheid van de schuldenaar om door zijn beroepsbedrijvigheid in zijn behoorlijk levensonderhoud te voorzien niet ernstig in het gevaar brengt. Het Hof van Cassatie brengt de geldigheidsvereisten van een concurrentiebeding in herinnering.

Lees meer ...

Hervorming van het Belgische insolventierecht: inwerkingtreding voorzien op 1 mei 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige hervorming van het insolventierecht voor ogen. De wet treedt in werking op 1 mei 2018 en zal van toepassing zijn op insolventieprocedures die geopend zullen worden vanaf die datum.

Lees meer ...

Indexatie van de loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet een aantal loonbedragen die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding. De loonbedragen passen jaarlijks aan op 1 januari.

Lees meer ...

Strijd tegen detacheringsfraude: alles klar, Herr Kommissar?

Gepubliceerd op 20/11/2017
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid

Kan een A1 detacheringsverklaring van een andere lidstaat worden opzijgezet? Onze nieuwsbrief van 31 augustus 2017 gaf een stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat zich in het arrest A-Rosa Flussschiff (C-620/15) nog eens had uitgesproken over de A1 verklaring. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe wil de bakens van de detacheringsverklaring verzetten in geval van fraude.

Lees meer ...

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018

Gepubliceerd op 19/11/2017

In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Lees meer ...

Krakers uitzetten gaat voortaan sneller

Gepubliceerd op 19/11/2017

De lang verwachte Wet betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed of de Krakerswet treedt in werking op 16 november 2017.

Lees meer ...

Verhuur met BTW vanaf 2018: win-win maatregel voor verhuurder én huurder

Gepubliceerd op 19/11/2017

Goed nieuws in verband met de verhuur van onroerende goederen: vanaf 2018 zal de mogelijkheid bestaan tot btw-belaste onroerende, professionele, verhuur. Dit wordt mogelijk gemaakt door het begrotingsakkoord van 26.07.2017 en heeft als gevolg dat professionele verhuurders vanaf dan de mogelijkheid zullen hebben om de btw die ze betaalden voor een welbepaald pand te recupereren. Op heden is de algemene regel namelijk nog steeds dat er geen btw kan geheven worden op onroerende verhuur.

Lees meer ...

Verplicht oriënterend bodemonderzoek op alle historische risicogronden tegen 2027

Gepubliceerd op 19/11/2017

De Vlaamse overheid wil dat alle historische bodemverontreiniging in Vlaanderen tegen 2036 gesaneerd is. Om deze doelstelling te realiseren brengt de OVAM momenteel alle risicogronden in kaart. Vermoedelijk liggen er zo'n 80.000 risicogronden in het Vlaamse gewest waarvan nog maar de helft onderzocht is. De decreetgever wil nu een planning voorzien om ook die resterende 40.000 gronden te onderzoeken en desgevallend te saneren.

Lees meer ...

Strijd tegen detacheringsfraude: pornochic met A1 verklaringen

Gepubliceerd op 31/08/2017
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid

Gedetacheerde werknemers zijn vaak goedkoper dan lokaal aangenomen werknemers zolang zij sociaal verzekerd blijven in het zendland. Detachering is dus, ogenschijnlijk, een interessant verdienmodel, maar valt slecht in de publieke opinie. De associatie van detachering met sociale dumping en fraude is nooit veraf. De Programmawet van 27 december 2012 laat toe om detacheerde werknemers toch aan de Belgische sociale zekerheid te onderwerpen in geval van misbruik, tegen een A1 verklaring in. Deze antimisbruikbepaling roept echter vragen op. Kan een A1 detacheringsverklaring van een andere lidstaat worden opzijgezet?

Lees meer ...

Hof van Cassatie hakt in op de funding loss

Gepubliceerd op 31/08/2017

Heel wat ondernemers hebben extern kapitaal nodig om de groei van hun onderneming te ondersteunen, waarbij ze zich dikwijls richten tot de bancaire kredietverlening. Om hun concurrentiepositie te vrijwaren, zijn ondernemers in bepaalde gevallen genoodzaakt af te stappen van een lening tegen een hoge rentevoet en een herfinanciering te krijgen. De ondernemer betaalt in dat geval de lopende duurdere lening vervroegd terug en sluit een nieuwe lening af tegen een lagere rentevoet. De banken rekenen in die gevallen meestal een wederbeleggingsvergoeding (funding loss) aan, een compensatie voor de interesten die de financiële instellingen mislopen voor de resterende duurtijd van de lening.

Lees meer ...

Grote hervorming pachtwet blijft (voorlopig) uit

Gepubliceerd op 31/08/2017

De zesde staatshervorming bracht zeer veel nieuwe bevoegdheden voor de gewesten met zich mee in zeer verschillende domeinen. Zo werd het overgrote deel van de huurwetgeving, met in begrip van de pacht, geregionaliseerd. De pachtwetgeving is sinds de zesde staatshervorming (2014) dus een Vlaamse bevoegdheid geworden. De vraag rees of dit een grondige wijziging van de pachtwetgeving mee zich zou brengen. Volgens laatste nieuwsberichten lijkt een grondige hervorming van de pachtwet, wegens gebrek aan consensus tussen eigenaars en pachters, niet in de maak.

Lees meer ...

Erkenning onderaannemers bij het uitvoeren van overheidsopdrachten verplicht vanaf 1 juli 2017

Gepubliceerd op 31/08/2017

In de nieuwe reglementering overheidsopdrachten, die een omzetting is van de Europese Richtlijnen, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan de strijd tegen sociale dumping. Eén van de belangrijkste maatregelen in deze strijd is de verplichte erkenning van alle onderaannemers in de keten, dit overeenkomstig de wet van 20 maart 1991.

Lees meer ...

De Wet Wendbaar Werk (WWW-wet): nieuwe flexibiliteitsmaatregelen

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Wet Wendbaar Werk, Flexibiliteit, Vrijwillige overuren

U wordt als ondernemer geconfronteerd met hoge verwachtingen van uw klanten, maar u botst op de arbeidsduurgrenzen in ons arbeidsrecht. Uw werknemers zijn op hun beurt vragende partij zijn voor een betere combinatie werk - privé. Geen evidente combinatie...

De Wet Werkbaar en Wendbaar Werk wil hieraan tegemoet komen, en verbetert enerzijds de arbeidsomstandigheden om werknemers langer aan het werk te houden en wil de combinatie werk - privé te optimaliseren (werkbaar werk). Anderzijds is er voorzien in een verhoging van de flexibiliteit om ondernemingen toe te laten het hoofd te bieden aan de evolutie van de economie (wendbaar werk).

Lees meer ...

Nieuwe logiesdecreet vanaf 1 april 2017: op naar een drie-sterrenbehandeling?

Gepubliceerd op 24/05/2017

In Vlaanderen worden jaarlijks tientallen miljoenen overnachtingen geboekt, dit in allerhande verschillende soorten logies: hotels, B&B's, campings, overnachting bij mensen thuis,... Teneinde aan al deze toeristen de nodige basiskwaliteit en veiligheid te garanderen, treedt vanaf 1 april 2017 het nieuwe Vlaams Logiesdecreet in werking. Als professionele dan wel particuliere verhuurder van logies is deze nieuwe wetgeving van bijzonder belang.

Lees meer ...

Wijzigingen op til in het erfrecht!

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Erfenis

Binnenkort wordt het erfrecht grondig hervormd. Minister van Justitie Koen Geens diende begin 2017 een wetsvoorstel in tot wijziging van het erfrecht, waarin o.a. werd gesleuteld aan enkele verouderde 19de eeuwse basisbeginselen van het familiaal vermogensrecht die niet meer stroken met de diversiteit aan gezinsvormen in onze huidige samenleving.

Lees meer ...

Verplichte inschrijving syndici in KBO vanaf 1 april 2017

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het Koninklijk Besluit van 15 maart 2017 betreffende de nadere regels voor de inschrijving van de syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen legt de verplichting op aan de Verenigingen van Mede-eigenaars om vanaf 1 april 2017 de gegevens over het mandaat van hun syndicus in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd.

Lees meer ...

Startschot voor het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet

Gepubliceerd op 24/05/2017

Op 15 februari 2017 werd het Vlaamse Onteigeningsdecreet goedgekeurd. Met de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake onteigeningen overgedragen naar de gewesten. Het Vlaamse Gewest heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om de diverse en verouderde wetgeving uit 1835, 1870, 1926 en 1962 te moderniseren. Het nieuwe decreet vervangt deze verschillende wetten en voorziet één procedure voor alle onteigeningen binnen het Vlaamse Gewest. Daarbij moet de regeldruk verminderen en zou de eengemaakte procedure sneller en eenvoudiger moeten worden. De federale onteigeningswetten zullen op het Vlaamse grondgebied alleen nog van toepassing zijn op onteigeningen die uitgaan van de federale overheid.

Lees meer ...

Teveel betaald loon terugvorderen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Op 10 oktober 2016 verbrak het Hof van Cassatie een arrest van het Arbeidshof te Brussel waarin werd geoordeeld over de terugbetaling van loon dat teveel is betaald.

Lees meer ...

Invordering onbetwiste schuldvorderingen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 2 juli 2016 bestaat de mogelijkheid om onbetwiste commerciële schuldvorderingen tussen handelaren (B2B) in te vorderen via een nieuwe buitengerechtelijke procedure. Het gaat niet voor vorderingen op en van particulieren en publieke overheden.

Opzet is de rechtbanken te ontlasten en een eenvoudige, snelle en kostenbesparende procedure te creëren.

Lees meer ...

Pop-up winkels vallen niet langer onder de klassieke handelshuurwetgeving

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Pop-up

Pop-up winkels krijgen eigen huurregels. Vlaanderen heeft voor deze kortlopende huurcontracten een ‘decreet houdende huur van korte duur voor handel en ambacht' uitgevaardigd, dat geldt vanaf 1 september 2016. Het decreet geldt echter niet voor de lopende huurovereenkomsten. Deze nieuwe regelgeving komt tegemoet aan een economische realiteit. Een toenemend aantal ondernemers wil immers gebruikmaken van leegstaande panden om de levensvatbaarheid van een detailhandelsconcept te testen alvorens over te gaan tot een duurzame investering.

De nieuwe regeling geldt echter alleen binnen het Vlaamse Gewest. In Brussel en Wallonië blijven de federale regels gelden en kunnen ook huurcontracten van minder dan een jaar onder de Handelshuurwet vallen.

Lees meer ...

Vijf voor twaalf voor uw successieplanning!

Gepubliceerd op 24/05/2017

Vanaf 1 juni 2016 roept de Vlaamse Belastingdienst een halt toe aan een veelgebruikte techniek inzake successieplanning, met name de schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik van liquiditeiten en effecten via Nederlandse notaris.

Overweegt u als (groot)ouder om uw roerende goederen over te hevelen aan uw (klein)kinderen teneinde later de erfbelasting te milderen, maar wenst u tegelijkertijd zelf toch nog de touwtjes in handen te houden voor wat betreft de controle en beheer van uw vermogen, alsook een inkomen uit dit vermogen voor uzelf te behouden, dan is het nu de hoogste tijd om actie te ondernemen.

Lees meer ...

Politiek akkoord op Europees niveau omtrent nieuwe verordening privacy en gegevensbescherming

Gepubliceerd op 24/05/2017

Eind december 2015 bereikten de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie een akkoord over de inhoud van een nieuwe Europese wettekst (verordening) inzake privacy en gegevensbescherming binnen de Europese Unie: de algemene verordening gegevensbescherming.

Lees meer ...

Doorverkoop van tickets in de evenementensector

Gepubliceerd op 24/05/2017

Met de lente in het vooruitzicht zijn muziekfestivals en pop -en rockconcerten, maar ook de hoge ticketprijzen die gepaard gaan met deze evenementen, weer volop in de actualiteit.

Lees meer ...

Aandachtspunten bij ‘crowdfunding’

Gepubliceerd op 24/05/2017

Crowdfunding is tegenwoordig een ‘hot' item. Hieronder geven wij graag wat duiding bij dit fenomeen.

Lees meer ...

De Flexi-job en de uitbreiding van de goedkope overuren: de “reddingsboeien” voor de horeca?

Gepubliceerd op 24/05/2017

In 2009 werd het Geregistreerd Kassa Systeem in de Horeca ingevoerd, waardoor elke horecazaak met een omzet die voor minstens 10% uit voeding bestaat tegen uiterlijk 1 januari 2016 verplicht gebruik moet maken van een witte kassa.

 

Lees meer ...

De Europese Erfrecht Verordening: nieuwe regels voor internationale erfenissen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van kracht en gelden er nieuwe regels voor de afwikkeling van erfenissen met een internationaal karakter. Alle Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken, zijn aan deze Verordening onderworpen.

Concreet sleutelmoment voor de toepassing van de voormelde Verordening vormt de datum van het overlijden van de erflater. Indien u overlijdt op of na 17 augustus 2015, is de nieuwe regeling aldus van toepassing op uw nalatenschap.

De nieuwe regels strekken ertoe de afwikkeling van internationale nalatenschappen te uniformiseren en te vereenvoudigen. Meer bepaald duidt de Europese Erfrechtverordening een rechter aan van een Europese lidstaat die bevoegd is om te oordelen over uw internationale erfenis en bepaalt de verordening tevens welk erfrecht op uw nalatenschap moet toegepast worden.

Daarnaast creëert de verordening een nieuw bewijsinstrument, m.n. de Europese Erfrechtverklaring.

Lees meer ...

Verlaging schenkingsrechten op onroerend goed

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Schenkingen

Op 1 juli 2015 trad de nieuwe Vlaamse schenkbelasting voor onroerend goed in werking. De tarieven voor de schenking van vastgoed in het Vlaamse Gewest worden ten gevolge hiervan gevoelig verlaagd en vereenvoudigd.

Lees meer ...

Beroepsmogelijkheden na examenresultaten

Gepubliceerd op 24/05/2017

Het is een stijgende trend: studenten die het na afloop van hun examens niet eens zijn met hun resultaten en hier iets wensen tegen te ondernemen. Alleen weten ze vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken en dit omdat de procedures niet algemeen gekend zijn. Bovendien is er niet veel tijd om te handelen. In eerste instantie kan men bij de onderwijsinstelling waaraan men studeert een interne beroepsprocedure opstarten. Indien men hier bot vangt, kan men zich daarna nog altijd richten tot de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen.

Lees meer ...

Start openbaar onderzoek aanduiding 58 archeologische zones

Gepubliceerd op 24/05/2017

Van 17 augustus 2015 tot en met 15 oktober 2015 wordt door Onroerend Erfgoed Vlaanderen een openbaar onderzoek georganiseerd naar aanleiding van de vaststelling van de inventaris van archeologische zones.

Lees meer ...

Sterkere positie als onbetaalde verkoper van bedrijfsmateriaal

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Onbetaalde verkoper

Vanaf 1 september 2013 staat u als verkoper van bedrijfsmaterieel steviger in uw schoenen wanneer uw koper failliet gaat vooraleer de door u geleverde goederen te hebben betaald.

Lees meer ...

Te koop: landbouwgrond in Polen

Gepubliceerd op 24/05/2017

Vanaf mei 2016 wordt het als buitenlander gemakkelijker om Poolse bos- of landbouwgrond aan te kopen, die aanzienlijk goedkoper is dan in België, al moet er onmiddellijk de bemerking gemaakt worden dat er enkele beperkingen en voorwaarden blijven gelden.

Lees meer ...

Invorderingen van onbetaalde en onbetwiste schuldvorderingen buiten de rechter om

Gepubliceerd op 24/05/2017

Weldra zal de invordering van niet niet-betwiste schuldvorderingen kunnen gebeuren door middel van een snellere, buitengerechtelijke procedure. De tussenkomst van de Rechtbank zal niet meer vereist zijn, de advocaat en de gerechtsdeurwaarder krijgen hierbij een centrale rol.

Lees meer ...

Omzetting van de Europese richtlijn 2011/7 inzake wanbetalers

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Wanbetalers, Richtlijn 2011/7

De Belgische wetgever zal uiterlijk tegen half maart 2013 bij wet moeten voorzien dat bij niet-betaling van facturen door ondernemingen (inclusief vrije beroepers) of overheden.

Lees meer ...

Bankgeheim, gebracht door Caroline Geenen

Gepubliceerd op 24/05/2017
Tags: Bank

Onder invloed van de internationale en de Europese ontwikkelingen inzake de afbouw en de opheffing van het fiscaal bankgeheim kan België niet langer achter op blijven. Reeds werden diverse initiatieven genomen om de informatie-uitwisseling in België te vergemakkelijken. Te denken hierbij valt aan de meldingsplicht inzake buitenlandse bankrekeningen, de meldingsplicht bij het Centraal Aanspreekpunt, de meldingsplicht inzake het bestaan van individuele levensverzekeringen (takken 21, 22 en 23) bij een in het buitenland gevestigde verzekeringsonderneming en de meldingsplicht inzake het bestaan van "juridische constructies". Nu is men aan een opmars bezig om deze informatie-uitwisseling te finetunen. Het Centraal Aanspreekpunt en de Fiscale Superdatabank zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Hierop gaan we nader in.

Lees meer ...

De (nieuwe) wetgeving inzage bedrijfsgeheimen onthuld!

Gepubliceerd op 24/05/2017

Sinds 5 juli 2016 worden "bedrijfsgeheimen" wettelijk beschermd via de Europese Richtlijn Bedrijfsgeheimen (Richtlijn 2016/943). De wetgever hoopt hiermee oneerlijke concurrentie tegen te gaan en innovatie en kennisoverdracht te promoten.

Lees meer ...

Je t'aime moi non plus. Les nouvelles règles de coordination pour la sécurité sociale revisitées pour les chefs d'entreprises.

Gepubliceerd op 01/09/2011

La sécurité sociale est réglée différemment dans chaque Etat membre de l'Europe. Pour éviter qu'une personne ne tombe sous aucune loi ou au contraire sous plusieurs lois, l'Union Européenne coordonne les différentes règlementations. Pour cela, deux nouveaux règlements qui montrent quelle législation nationale de sécurité sociale est d'application, sont en vigueur depuis le 1 mai 2010. Après bientôt 40 ans de fidèles services, les règlements 1408/71 et 574/72 on été remplacées par les règlements 883/2004 et 987/2009. Le règlement 987/2009 détermine comment les Etats membres doivent appliquer les dispositions du règlement 883/2004.

La jurisprudence étendue de la Cour de Justice a eu son impact sur le règlement de coordination renouvelé, mais à côté de cette interprétation de la Cour de Justice, d'autres éléments ont créé quelques changements importants. Les règles de base sont restées les mêmes. Les changements les plus importants se situent dans les exceptions pour l'emploi simultané et le détachement. Surtout les nouvelles règles concernant l'emploi simultané peuvent se montrer surprenantes.

Lees meer ...