Stay on track

Stay on track

Moving you forward

Nieuws

Nationale rechtelijke instanties kunnen in geval van fraude het detacheringsformulier A1 buiten toepassing laten

Gepubliceerd op 06/02/2018
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid, Altun

Breaking news. 6 februari 2018 brengt een nieuwe mijlpaal in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Tot nu toe bevestigde het Hof steeds de absolute binding van de E101/A1 documenten. De detacheringsverklaringen binden de socialezekerheidsinstellingen en de rechterlijke instanties van de ontvangende lidstaat zolang zij niet worden ingetrokken of ongeldig verklaard door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte. Het arrest Altun (C-359/16) geeft de nationale rechter de mogelijkheid om in geval van fraude de detacheringsverklaringen buiten toepassing te laten. Het arrest preciseert tegelijk wat fraude is.

Lees meer ...

A1 detacheringsverklaringen in de ban van advocaat-generaal Saugmandsgaard Oe

Gepubliceerd op 01/02/2018
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid

Alpenrind (C-527/16). Op 31 januari 2018 leverde advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe zijn conclusies in de procedure Alpenrind voor het Hof van Justitie. Wederom over de bindendheid van A1 detacheringsverklaringen, nadat de Administratieve Commissie een besluit heeft genomen met betrekking tot de intrekking van het document. De Administratieve Commissie kan volgens de advocaat-generaal haar beslissing niet opdringen aan het orgaan van afgifte. Tegelijk spreekt Saugmandsgaard Øe zich uit over de voorwaarde van niet-vervanging in het geval van detachering.

Lees meer ...

Cultuurcontracten: als de vos de passie preekt...

Gepubliceerd op 27/01/2018
Tags: Cultuurcontract, Seizoenspacht

Cultuurcontracten bevatten menig valkuil en boobytrap. Het is een publiek geheim dat menigeen probeert om de toepassing van de Pachtwet uit te sluiten of te omzeilen, en hierin creatief is. De Pachtwet voorziet zelf ook in een aantal uitzonderingen. De belangrijkste uitzondering, maar tegelijk ook deze met het meest risico, zijn de cultuurcontracten. Vaak hanteert men nog de benaming "seizoenspachten of -contracten", maar dit is juridisch niet de juiste terminologie. Het sluiten van deze overeenkomsten is aan zeer strikte voorwaarden verbonden, in de praktijk moet men vaststellen dat men vaak een loopje neemt met één of meerdere van die voorwaarden. Zolang er geen discussies zijn, zullen partijen uiteraard geen problemen ondervinden. Maar de risico's schuilen om de hoek, waarbij de gevolgen zéér verregaand kunnen zijn.

Lees meer ...

La société est morte, vive la société

Gepubliceerd op 23/01/2018

Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal brengen. Een aantal cruciale krachtlijnen in afwachting van de definitieve wettekst van het nieuwe vennootschapsrecht.

Lees meer ...

De rechtstreekse vordering anno 2018, een krachtig wapen voor de onbetaalde onderaannemer

Gepubliceerd op 23/01/2018
Tags: Wanbetalers, Rechtstreekse vordering

Het gebeurt in de praktijk helaas geregeld dat onderaannemers door de hoofdaannemer niet betaald worden, niettegenstaande zij daar recht op hebben.

Het Burgerlijk Wetboek voorziet in artikel 1798 een krachtig instrument voor de onderaannemer om rechtstreeks betaling te verkrijgen van de bouwheer, en dit door het stellen van de rechtstreekse vordering.

De nieuwe Pandwet - die in werking is getreden per 1 januari 2018 - voorziet in een belangrijke wijziging ingeval van betwisting door de (hoofd)aannemer.

Lees meer ...

Het concurrentiebeding, putting a spell on you

Gepubliceerd op 10/12/2017

De geldigheid en draagwijdte van concurrentiebedingen moeten conform de vrijheid van ondernemen worden beoordeeld. Opdat een concurrentiebeding overeenstemt met de vrijheid van ondernemen volstaat het niet dat dit beding de mogelijkheid van de schuldenaar om door zijn beroepsbedrijvigheid in zijn behoorlijk levensonderhoud te voorzien niet ernstig in het gevaar brengt. Het Hof van Cassatie brengt de geldigheidsvereisten van een concurrentiebeding in herinnering.

Lees meer ...

Hervorming van het Belgische insolventierecht: inwerkingtreding voorzien op 1 mei 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De wet van 11 augustus 2017 heeft een grondige hervorming van het insolventierecht voor ogen. De wet treedt in werking op 1 mei 2018 en zal van toepassing zijn op insolventieprocedures die geopend zullen worden vanaf die datum.

Lees meer ...

Indexatie van de loonbedragen van de Arbeidsovereenkomstenwet voor 2018

Gepubliceerd op 10/12/2017

De Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten voorziet een aantal loonbedragen die in aanmerking worden genomen bij het vaststellen van het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding. De loonbedragen passen jaarlijks aan op 1 januari.

Lees meer ...

Strijd tegen detacheringsfraude: alles klar, Herr Kommissar?

Gepubliceerd op 20/11/2017
Tags: Detachering, Sociale dumping, A1, Sociale zekerheid

Kan een A1 detacheringsverklaring van een andere lidstaat worden opzijgezet? Onze nieuwsbrief van 31 augustus 2017 gaf een stand van zaken van de rechtspraak van het Hof van Justitie, dat zich in het arrest A-Rosa Flussschiff (C-620/15) nog eens had uitgesproken over de A1 verklaring. Advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe wil de bakens van de detacheringsverklaring verzetten in geval van fraude.

Lees meer ...

Verplichte verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid vanaf 1 juli 2018

Gepubliceerd op 19/11/2017

In juni 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet Peeters-Borsus. Die wet bepaalt dat vanaf 1 juli 2018 alle architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector verplicht zijn om een 10-jarige aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Lees meer ...